Agenda Afdeling Bestuursrecht

Zittingenagenda van de Raad van State

Zittingenagenda van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een service van OpenNieuwsbank.nl

Bestemmingsplan voor Hembrugterrein in Zaanstad

maandag 21 jan 2019, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Omgevingsplan Hembrug e.o.' dat de gemeenteraad van Zaanstad heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een herontwikkeling mogelijk van het Hembrugterrein in Zaanstad. Naast bedrijven worden daar ook woningen mogelijk gemaakt. Tegen het bestemmingsplan komen verschillende bedrijven in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waaronder het Havenbedrijf Amsterdam, een fabriek van aardappelproducten, de exploitant van de Hemweg-energiecentrale en de ontwikkelaar van een voormalige fabriek. De bedrijven denken dat de woningen zoveel overlast van geur en geluid van de bedrijven zullen ondervinden dat de bewoners daar niet prettig kunnen wonen. Verder zijn de woningbouwplannen volgens hen in strijd met beleid van de gemeente. Daarnaast vreest een aantal bedrijven dat hun eigen bedrijfsactiviteiten niet goed in het bestemmingsplan zijn geregeld. De zitting gaat ook over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad om hogere geluidgrenswaarden vast te stellen voor het geluid van het industrieterrein Achtersluispolder-Westerspoor-Zuid. Een aantal van de bedrijven komt ook tegen dat besluit in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Dat besluit heeft namelijk ook gevolgen voor hun mogelijkheden om geluid te produceren.

Bestemmingsplan voor bedrijfsterrein in Son

maandag 21 jan 2019, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Ekkersrijt, herziening 2017' dat de gemeenteraad van Son en Breugel heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft onder meer betrekking op een bedrijfsterrein aan de Kanaaldijk Zuid in Son. Daar is een bedrijf gevestigd dat afvalstoffen opslaat. Het bedrijf komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het bedrijf hindert het bestemmingsplan de bestaande bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf heeft een vergunning voor de opslag van afvalstoffen en wil die opslag kunnen voortzetten. Verder vindt het bedrijf dat het bestemmingsplan een nieuwe ontsluiting van het bedrijfsterrein mogelijk had moeten maken. 14.00 uur

Biomineralenfabriek in Roosendaal

maandag 21 jan 2019, 11:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft verleend voor de bouw van een biomineralenfabriek aan de Potendreef in Roosendaal. In de fabriek wordt dikke fractie van mest gedroogd om er mineraalrijke mestkorrels van te persen. Omwonenden en verschillende milieuorganisaties kwamen eerder al tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Zij vinden dat niet het gemeentebestuur, maar het provinciebestuur de omgevingsvergunning had moeten verlenen. Verder zijn zij bang voor verslechtering van de luchtkwaliteit, geurhinder en voor gezondheidsrisico’s. Ook had er volgens de bezwaarmakers een milieueffectrapport moeten worden gemaakt en zou het plan voor de fabriek in strijd zijn met het bestemmingsplan. De rechtbank verklaarde de beroepen in mei 2018 echter ongegrond. De bezwaarmakers laten het er niet bij zitten en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ruil van 'slots' op Schiphol

dinsdag 22 jan 2019, 11:00
Zitting over de weigering door de stichting Airport Coördination Netherlands om een zogenoemde slotruil te bevestigen tussen KLM en Malaysian Airlines. Een slot is een ingeplande tijdsperiode waarbinnen een vliegtuig mag opstijgen of landen op een luchthaven. KLM wil meer slots om ’s nachts vluchten te kunnen uitvoeren en wil daarvoor slots ruilen met Malaysian. De stichting wilde die ruil niet bevestigen, omdat KLM al genoeg nachtslots zou hebben en er daarom geen noodzaak was voor de ruil met Malaysian. KLM ging tegen die weigering van de stichting in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank oordeelde in november 2017 dat dit geen reden was voor de stichting om de slotruil te weigeren, maar liet de weigering uiteindelijk in stand. Malaysian is namelijk gestopt met haar activiteiten op Schiphol en moest alle slots retourneren. Daarom konden die niet meer worden geruild met KLM, oordeelde de rechtbank. KLM laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens KLM hoefde Malaysian de slots niet terug te geven en kon de ruil daarom gewoon doorgaan.

Dwangsom voor dakopbouw in Amsterdam

dinsdag 22 jan 2019, 11:00
Zitting over de dwangsom die het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam heeft opgelegd aan een inwoner van Amsterdam. Met de dwangsom wil de bestuurscommissie bereiken dat de vrouw een dakopbouw van haar huis verwijdert omdat zij geen vergunning voor de dakopbouw heeft. Maar volgens de vrouw heeft de bouwinspecteur haar toegezegd dat er geen vergunning voor de dakopbouw nodig was en kon zij er daarom op vertrouwen dat de gemeente haar geen dwangsom zou opleggen. Zij ging daarom in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Die gaf haar in februari 2018 gelijk en vernietigde de dwangsom. De bestuurscommissie komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze zaak heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Wattel. Lees hier het persbericht dat daarbij verscheen.

Bestemmingsplan voor Brede School en woningen in Spijk

dinsdag 22 jan 2019, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Brede School en woningen, Spijk' dat de gemeenteraad van Lingewaal heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een nieuw schoolgebouw en maximaal vijftien woningen mogelijk achter het dorpshuis in Spijk. Omwonenden zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat hun belangen onvoldoende zijn meegewogen en dat het schoolgebouw niet in de omgeving past. Verder vinden zij het aantal woningen te groot en betwijfelen zij de noodzaak van het nieuwe schoolgebouw. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroep, vragen zij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan te schorsen.

Varkenshouderij in Rijsbergen

dinsdag 22 jan 2019, 11:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft verleend voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Nelleveldstraat in Rijsbergen. Een omwonende van de varkenshouderij kwam tegen die omgevingsvergunning eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hij vreest voor geur- en geluidhinder en voor schadelijke gezondheidseffecten. In juli 2017 vernietigde de rechtbank de omgevingsvergunning. Zowel de omwonende als de vergunninghouder komen tegen de uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vergunninghouder vindt dat de rechtbank de omgevingsvergunning niet had mogen vernietigen. Volgens de omwonende gaat de uitspraak juist niet ver genoeg.

Parkeerterrein Heinenoord

woensdag 23 jan 2019, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Reedijk P+R Heinenoord' dat de gemeenteraad van Binnenmaas heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een P+R-terrein mogelijk ten noordwesten van het busstation Heinenoord aan de Reedijk. De parkeerplaats vervangt het bestaande P+R-terrein aan de zuidkant van de Reedijk. De eigenaren van stukken grond op de plaats van het nieuwe P+R-terrein en in de omgeving komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat de inrichting van het terrein op een grotere schaal had moeten worden aangepakt, met een integraal plan voor het hele gebied rond het P+R-terrein. Dat zou in hun belang als eigenaren zijn. Verder denken zij dat het bestemmingsplan in strijd is met beleid van de gemeente en betwijfelen ze dat een koopovereenkomst voor de gronden kan worden gesloten.

Lozing stoffen van bedrijventerrein Chemelot

woensdag 23 jan 2019, 11:00
Zitting over de watervergunning die het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg heeft verleend aan verschillende bedrijven op het bedrijventerrein Chemelot om stoffen te lozen. De watervergunning bevat een aanscherping voor de normen voor het lozen van afvalwater met de stof pyrazool. De bedrijven die pyrazool lozen kwamen eerder tegen de watervergunning in beroep bij de rechtbank Limburg. Zij vinden dat de lozingsnormen onnodig streng zijn. Ook kwamen verschillende drinkwaterbedrijven in beroep. De drinkwaterbedrijven vinden juist dat de watervergunning teveel lozingen mogelijk maakt. In oktober 2017 gaf de rechtbank de chemische bedrijven gelijk en vernietigde de watervergunning. Volgens de rechtbank heeft het waterschap niet goed onderbouwd dat de lozingsnormen kunnen worden gehaald zonder dat de bedrijfsresultaten van de chemische bedrijven daaronder lijden. Tegen de uitspraak van de rechtbank komen de chemische bedrijven, de drinkwaterbedrijven en het waterschap in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting gaat ook over de dwangsom die het waterschap heeft opgelegd aan de chemische bedrijven vanwege het lozen van pyrazoolhoudend afvalwater. De dwangsom is naderhand weer ingetrokken. De bedrijven kwamen eerder tegen de dwangsom in beroep bij de rechtbank Limburg. Volgens hen is er geen overtreding en hebben zij een vergunning voor het lozen van pyrazool. De rechtbank verklaarde de beroepen in oktober 2017 ongegrond. De bedrijven laten het er niet bij zitten en komen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Verder gaat de zitting over een andere watervergunning die het waterschap aan de chemische bedrijven heeft verleend voor het lozen van afvalwater met pyrazool. Tegen deze vergunning kwamen de bedrijven eerder in beroep bij de rechtbank Limburg. Zij vinden de normen te streng. De rechtbank verklaarde het beroep in oktober 2017 echter ongegrond. De bedrijven laten het er niet bij zitten en komen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan voor buitengebied Asten

donderdag 24 jan 2019, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Buitengebied Asten 2016' dat de gemeenteraad van Asten heeft vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan komen 21 bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij hebben bezwaren tegen de bestemming en gebruiksmogelijkheden van hun eigen of een nabijgelegen perceel. Zo is een bewoner van de Smientweg het er niet mee eens dat zijn inpandige opslag voor caravans niet in het bestemmingsplan is opgenomen. De afdeling Asten van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie komt ook in beroep. Zij wil meer flexibiliteit voor bestaande glastuinbouw en de mogelijkheid dat er ook buiten het bestaande glastuinbouwgebied nieuwe kassen mogen komen. Een minicamping aan de Gevlochtsebaan in Heusden is het er niet mee eens dat zijn camping met 15 staanplaatsen niet in het bestemmingsplan is opgenomen. Ook een omwonende van een camping aan de Behelp in Heusden komt in beroep. Hij vreest dat de camping kan uitbreiden en horeca-activiteiten kan ondernemen die overlast geven. Hij is bang voor verkeersoverlast. Vanwege de hoeveelheid bezwaarmakers wordt de zaak ook op vrijdag 25 januari op zitting behandeld.

Ontgronding en natuurherstelmaatregelen in Lonnekermeer

donderdag 24 jan 2019, 11:00
Zitting over de ontgrondingsvergunning die het college van gedeputeerde staten van Overijssel heeft verleend voor een ontgronding in het Natura 2000-gebied Lonnekermeer. Daardoor kan Landschap Overijssel een nieuw deel van de Blankenbellingsbeek aanleggen. De werkzaamheden zijn nodig vanwege maatregelen die in het Programma Aanpak Stikstof zijn opgenomen. De eigenaar van een landgoed in de buurt komt tegen die vergunning in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vreest dat de maatregelen negatieve gevolgen hebben voor zijn landgoed vanwege de stijging van het grondwaterniveau. Volgens hem had er een milieueffectrapport opgesteld moeten worden. De zitting gaat ook over de vergunningen voor herstelmaatregelen in het Lonnekermeer die het provinciebestuur van Overijssel heeft verleend. Ook die maatregelen vinden plaats in het kader van het Programma Aanpak Stikstof. Het gaat dan om het aanpassen van de Blankenbellingsbeek en de Hesbeek en om vernattingsmaatregelen, het herstellen van peilfluctuaties, het dempen van sloten en kappen van bomen. De eigenaar van het landgoed in de buurt komt ook tegen deze vergunningen in beroep. Ook een agrariër uit de buurt komt in beroep. Hij wil geen peilverhoging in de Heskbeek omdat zijn landbouwgrond dan te nat zou worden. (zaaknummer 201800848/1

Bestemmingsplan 'Lijnbaankwartier-Coolsingel' van de gemeente Rotterdam

donderdag 24 jan 2019, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Lijnbaankwartier-Coolsingel' dat de gemeenteraad van Rotterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan laat in de binnenstad van Rotterdam verschillende functies toe, zoals wonen, detailhandel, horeca en maatschappelijke dienstverlening. Tegen het bestemmingsplan komen Coco-Nuts B.V. en Skihut Exploitatie B.V. in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij exploiteren horecazaken op het Stadhuisplein en vrezen voor hun bedrijfsvoering. Volgens de bedrijven maakt het bestemmingsplan woningen in de buurt van hun horecazaken mogelijk, waarvan de toekomstige bewoners mogelijk geluidshinder zullen ervaren. Ook maakt het bestemmingsplan aan de noordkant van het Stadhuisplein bebouwing mogelijk tot een hoogte van 40 meter. De bedrijven vrezen dat hun terrassen hierdoor in de schaduw komen te staan en minder publiek zullen trekken. Daarnaast zijn de bedrijven het er niet mee eens dat aan de zuidkant van het Stadhuisplein nieuwe horeca is toegestaan. Ze zijn bang voor concurrentie en leegstand.

Winningsplan De Wijk Fase 2

donderdag 24 jan 2019, 11:00
Zitting over het winningsplan voor gas op de locatie De Wijk Fase 2, waarmee de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd. Een winningsplan bevat voorwaarden voor het winnen van gas. Daarmee kan de winning van gas uit de ondiepe delen van het veld De Wijk door de NAM worden hervat. Dat veld ligt op de grens van Overijssel en Drenthe. Een omwonende is tegen het besluit van de minister in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vreest dat de gaswinning schade veroorzaakt en dat die niet juist zal worden afgehandeld. Ook zou er sprake zijn van gaslekkages, aldus de omwonende. 13.30 uur

Bestemmingsplan voor buitengebied Asten

vrijdag 25 jan 2019, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Buitengebied Asten 2016' dat de gemeenteraad van Asten heeft vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan komen 21 bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij hebben bezwaren tegen de bestemming en gebruiksmogelijkheden van hun eigen of een nabijgelegen perceel. Zo is een bewoner van de Smientweg het er niet mee eens dat zijn inpandige opslag voor caravans niet in het bestemmingsplan is opgenomen. De afdeling Asten van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie komt ook in beroep. Zij wil meer flexibiliteit voor bestaande glastuinbouw en de mogelijkheid dat er ook buiten het bestaande glastuinbouwgebied nieuwe kassen mogen komen. Een minicamping aan de Gevlochtsebaan in Heusden is het er niet mee eens dat zijn camping met 15 staanplaatsen niet in het bestemmingsplan is opgenomen. Ook een omwonende van een camping aan de Behelp in Heusden komt in beroep. Hij vreest dat de camping kan uitbreiden en horeca-activiteiten kan ondernemen die overlast geven. Hij is bang voor verkeersoverlast. Vanwege de hoeveelheid bezwaarmakers is de zaak ook op donderdag 24 januari op zitting behandeld.

Bestemmingsplan voor nieuwe woningen in Asten

vrijdag 25 jan 2019, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2018-1' dat de gemeenteraad van Asten heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt onder meer twintig nieuwe woningen mogelijk achter een boerderij aan de Kloosterstraat in Asten. Een varkenshouder uit de omgeving komt daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vreest dat de nieuwe woningen zijn bedrijfsvoering in de weg staan en dat hij niet kan uitbreiden in de toekomst. Er zou onvoldoende onderzoek zijn gedaan naar de stankoverlast bij de nieuwe woningen. Bovendien zou niet vaststaan dat er behoefte is aan de woningen, aldus de varkenshouder.