Agenda Afdeling Bestuursrecht

Zittingenagenda van de Raad van State

Zittingenagenda van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een service van OpenNieuwsbank.nl

Geurhinder van bedrijf in Helmond

dinsdag 17 jul 2018, 10:00
10.30 uur Zitting over de weigering van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant om op te treden tegen een bedrijf aan de Gerstdijk in Helmond. Omwonenden van het bedrijf hadden daarom gevraagd, omdat zij geurhinder ondervinden van het bedrijf. Volgens het gemeentebestuur overtreedt het bedrijf de regels niet. De omwonenden kwamen eerder tegen de weigering van het gemeentebestuur in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank oordeelde in juli 2017 echter dat het bedrijf de geurvoorschriften niet overtreedt. Tegen die uitspraak van de rechtbank komen de omwonenden in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de omwonenden overtreedt het bedrijf wel degelijk de regels voor geur en had geen correctiefactor mogen worden toegepast voor onzekerheden bij het meten van de geur. 11.30 uur Schadevergoeding als gevolg van windturbines in Houten Zitting over de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Houten om een schadevergoeding toe te kennen aan tientallen omwonenden van windturbines in Houten. De omwonenden hebben schade geleden door de waardevermindering van hun woningen als gevolg van het mogelijk maken van windturbines in de omgeving. Het gemeentebestuur wil daar geen schadevergoeding voor uitkeren, omdat de schade volgens het gemeentebestuur voorzienbaar was toen de omwonenden hun woningen kochten. De omwonenden kwamen eerder tegen de weigering van het gemeentebestuur in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland, die hun beroep in april 2017 echter ongegrond verklaarde. De omwonenden laten het er niet bij zitten en komen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen was de schade niet voorzienbaar, omdat zij niet konden weten dat in de buurt van hun woningen windturbines zouden kunnen worden gebouwd. 13.30 uur Bestemmingsplan '’t Zand' van de gemeente Alphen-Chaam Zitting over het bestemmingsplan '’t Zand' dat de gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding mogelijk van de bestaande camping ’t Zand met 12,6 hectare. Verder kunnen er 235 extra parkeerplaatsen worden aangelegd en kan er een nieuw hoofdgebouw komen. De Natuurvereniging Mark en Leij en de Stichting Brabantse Milieufederatie komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de bezwaarmakers is het plan in strijd met regels van de provincie. Zij vrezen dat de uitbreiding de natuur schaadt en het landschap aantast.

Bestemmingsplan 'Sixhaven 1e partiële herziening' van de gemeente Amsterdam

woensdag 18 jul 2018, 10:00
10.00 uur Zitting over het bestemmingsplan 'Sixhaven 1e partiële herziening' dat de gemeenteraad van Amsterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ziet op de Sixhaven in Amsterdam, een haven aan het IJ. In de haven liggen woonboten. De eigenaren van één van die woonboten komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn het niet eens met de maximumhoogte van 2,5 meter die in het bestemmingsplan is opgenomen voor woonboten. Verder willen zij hun woonboot op enig moment kunnen vervangen. Volgens de bezwaarmakers staat het bestemmingsplan daaraan in de weg. 10.00 uur Plan van aanpak voor nucleair afval Zitting over het goedkeuren van een plan van aanpak voor 'Radioactive Waste Management' door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Het plan van aanpak gaat over de verwerking van nucleair afval dat afkomstig is van een onderzoekslocatie in Petten. De Kernenergiewetvergunning voor die onderzoekslocatie vereist dat zo’n plan van aanpak wordt opgesteld. De Stichting Laka komt tegen de goedkeuring van het plan van aanpak in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens Laka zijn de milieugevolgen onvoldoende beoordeeld en is het plan niet uitgebreid genoeg. Verder zijn de risico’s voor het grond-, oppervlakte- en drinkwater onduidelijk en is het plan in strijd met Nederlands beleid voor nucleair afval, aldus Laka. 10.15 uur Openbaarmaking uitspraken Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken. 10.45 uur Varkensstallen in Etten-Leur Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur heeft verleend voor de bouw van drie varkensstallen aan de Bankenstraat in Etten-Leur. Omwonenden kwamen eerder tegen die vergunning in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank verklaarde hun beroep in augustus 2017 echter niet-ontvankelijk, omdat de bezwaarmakers geen zienswijze hadden ingediend op het ontwerp van de vergunning. De bezwaarmakers zijn het daar niet mee eens en komen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen kan hen niet worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, omdat de vergunning niet goed bekend is gemaakt. Zo zouden alleen berichten zijn verschenen op de gemeentelijke website. De omwonenden vinden dat hun beroep inhoudelijk had moeten worden behandeld. 11.00 uur Dwangsom voor filiaal touroperator aan de Prinsengracht in Amsterdam Zitting over de dwangsom die het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Centrum van de gemeente Amsterdam heeft opgelegd aan het bedrijf Tours and Tickets. Het bedrijf heeft een filiaal aan de Prinsengracht in Amsterdam, waar informatie over en kaartjes voor activiteiten in Amsterdam te krijgen zijn. Volgens het stadsdeelbestuur is dit filiaal in strijd met het bestemmingsplan. Om het filiaal daar weg te krijgen heeft de bestuurscommissie het bedrijf een dwangsom opgelegd. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Volgens het bedrijf gaat het hier om een kantoor met baliefunctie, en dat zou wel zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan. Het bedrijf kwam eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam, die het beroep in februari 2018 echter ongegrond verklaarde. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 11.30 uur Geen vergunning voor hotel in Amsterdam Zitting over de weigering door het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam om een omgevingsvergunning te verlenen voor een hotel aan de Middenweg in die stad. Zicob Vastgoed B.V. had om een omgevingsvergunning gevraagd. Het stadsdeelbestuur weigerde die echter te verlenen,  omdat een hotel op die locatie niet zou voldoen aan het beleid van het stadsdeel. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich over deze kwestie buigt. In mei 2017 deed de Afdeling een eerdere uitspraak over het plan van Zicob. Die uitspraak met zaaknummer 201605387/1 staat op de website. Als gevolg van die uitspraak moest het stadsdeelbestuur een nieuw besluit nemen over het verzoek van Zicob. Dat nieuwe besluit is wederom een weigering. Tegen dat nieuwe besluit komt Zicob in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens Zicob heeft het stadsdeelbestuur het verkeerde beleid toegepast en had meer rekening moeten worden gehouden met haar belangen. 11.30 uur Sluiting restaurant in Amsterdam Zitting over het sluiten van een restaurant aan de Javastraat in Amsterdam door de burgemeester van Amsterdam. De burgemeester besloot het restaurant voor onbepaalde tijd te sluiten nadat daar drugs, erectiepillen en een gestolen navigatiesysteem waren gevonden. Het restaurant kwam eerder tegen de sluiting in beroep bij de rechtbank Amsterdam, die het beroep in augustus 2017 echter ongegrond verklaarde. Het restaurant laat het er niet bij zitten en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het restaurant had de burgemeester de sluiting niet mogen baseren op het handhavingsbeleid van de gemeente Amsterdam. Verder zegt de exploitant van het restaurant dat hij geen weet had van de aanwezigheid van de drugs en dat hij te zwaar wordt bestraft met het sluiten van zijn restaurant. 12.00 uur Sluiting eetcafé in Breda Zitting over het sluiten van een eetcafé aan de Abdijstraat in Breda door de burgemeester van Breda. De burgemeester besloot het eetcafé een jaar te sluiten nadat daar drugs waren gevonden. De exploitant van het eetcafé kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank gaf de exploitant in november 2017 gelijk. De drugs waren aangetroffen bij een bezoeker van het terras van het eetcafé. Het zou gaan om een kleine hoeveelheid, die de bezoeker niet vanuit het eetcafé wilde verspreiden. Daarom was de burgemeester niet bevoegd het eetcafé te sluiten, oordeelde de rechtbank. De burgemeester komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de burgemeester is het voor een sluiting voldoende dat er drugs zijn gevonden en was hij dus bevoegd de zaak te sluiten. De exploitant van het eetcafé heeft een zogenoemd incidenteel hoger beroep ingediend.

Bestemmingsplan 'Broek Zuid' van de gemeente De Fryske Marren

donderdag 19 jul 2018, 10:00
11.30 uur Zitting over het bestemmingsplan 'Broek Zuid' dat de gemeenteraad van De Fryske Marren heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt 86 woningen mogelijk in Broek Zuid, ten westen van Joure en ten zuiden van Broek. Omwonenden en een in de buurt gevestigde veehouderij komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden zijn het er niet mee eens dat een dijk om hun perceel wordt gelegd. Dat tast hun woongenot aan. De veehouderij denkt dat er geen goed woonklimaat zal zijn bij de nieuwe woningen. Verder is het bestemmingsplan volgens de veehouderij in strijd met milieuregels en met beleid van de gemeente.

Windpark Koningspleij

vrijdag 20 jul 2018, 10:00
10.00 uur Zitting over het bestemmingsplan 'Windpark en zonneveld Koningspleij' dat de gemeenteraad van Arnhem heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt vier windturbines en een zonnepark van 8,5 hectare mogelijk op Koningspleij Noord, aan de Arnhemse Kleefse Waard. Het gaat om een gecoördineerd project, waarbij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem ook een omgevingsvergunning voor het windpark en zonnepark hebben verleend. Tegen de besluiten komen vijf bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort is het niet eens met de komst van de windturbines direct aan de overzijde van de IJssel. Volgens het gemeentebestuur worden de windturbines te hoog en is er onvoldoende onderzoek gedaan naar slagschaduw. Ook heeft het gemeentebestuur twijfels over de maximale hoogte van het zonnepark. Daarnaast komen ook de stichting AGA/Presikhaaf en de stichting Wijkraad Mosterdhof Struikendoorn en de Weem in beroep. Ook zij vrezen voor geluidhinder en hinder door slagschaduw. Daarnaast zijn ze bang dat de windturbines het open karakter van het landschap en de natuur in de omgeving aantasten. Ook de Vogelwerkgroep Arnhem komt in beroep. De werkgroep vreest dat de windturbines het leefgebied van wulpen in de omgeving verstoren. De zitting gaat ook over de natuurvergunning en ontheffing die het college van gedeputeerde staten van Gelderland voor het windpark en zonnepark heeft verleend. De twee stichtingen en de Vogelwerkgroep zijn het ook niet eens met deze besluiten. 10.00 uur Sportcentrum in Rijswijk Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk heeft verleend voor een sportcentrum aan de Van Gijnstraat in Rijswijk. Een concurrerend sportcentrum uit die plaats kwam eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Den Haag. Het bedrijf is bang voor leegstand, er zou in Rijswijk al een overschot aan fitnesscentra zijn. Er is dan ook geen behoefte aan nog een nieuw sportcentrum, aldus het bedrijf. De rechtbank verklaarde het beroep in december 2017 echter ongegrond. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 10.00 uur Omgevingsvergunning voor parkeerterrein bij luchthaven Eindhoven Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft verleend voor een parkeerterrein aan de Luchthavenweg in Eindhoven. Het gaat om een vergunning voor maximaal drie jaar aan Eindhoven Airport N.V. Eazzypark B.V. kwam tegen die vergunning eerder in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Het bedrijf exploiteert parkeerterreinen in de buurt van de luchthaven. De rechtbank verklaarde het beroep in mei 2018 echter ongegrond. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het bedrijf loopt het vanwege de verleende omgevingsvergunning aan Eindhoven Airport NV dagelijks inkomsten mis. Het bedrijf verzoekt daarom aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de omgevingsvergunning te schorsen.   13.15 uur Woonzorggebouw in Beesel Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Beesel heeft verleend voor een woonzorggebouw aan de Juffrouw Hensenlaan in Beesel. Het gaat om een gebouw met achttien opvangplaatsen voor dementerende ouderen. Omwonenden kwamen tegen de omgevingsvergunning eerder in beroep bij de rechtbank Limburg. Ze zijn bang voor parkeer- en verkeersproblemen. Ook zou het gebouw niet in de omgeving passen, het zou volgens de omwonenden te massaal zijn. Daarnaast zou de omgevingsvergunning in strijd zijn met provinciale regels, aldus de omwonenden. De rechtbank verklaarde hun beroep in december 2017 echter ongegrond. De omwonenden laten het er niet bij zitten en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.