Agenda Afdeling Bestuursrecht

Zittingenagenda van de Raad van State

Zittingenagenda van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een service van OpenNieuwsbank.nl

Omgevingsvergunning voor kelders bij een distilleerderij in Baarle-Nassau

maandag 29 mei 2017, 10:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau heeft verleend voor de bouw van vatenopslagkelders voor een nieuwe distilleerderij aan de Boschoven in Baarle-Nassau. De initiatiefnemers willen hier een ambachtelijke distilleerderij voor whisky en jenever vestigen. Een inwoner van het Belgische Baarle-Hertog is het niet eens met de vergunning en kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Volgens hem had de omgevingsvergunning niet verleend mogen worden, omdat die in strijd is met het bestemmingsplan. De rechtbank oordeelde in maart 2017 dat het perceel is bestemd voor grondgebonden agrarische bedrijven en dat het bewerken en verwerken van graan tot whisky en jenever niet hetzelfde is als het voortbrengen van een agrarisch product. De omgevingsvergunning is dus in strijd met het bestemmingsplan, aldus de rechtbank. De rechtbank vernietigde het besluit van de gemeente en droeg het gemeentebestuur op om een nieuw besluit te nemen op de aanvraag van de distilleerderij. De distilleerderij laat het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van een definitieve uitspraak op haar hoger beroep, verzoekt zij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een voorlopige voorziening te treffen.

Verzoek om informatie over monsters en uitslagen op varkensbedrijf

maandag 29 mei 2017, 10:00
Zitting over het verzoek van een varkenshouder uit Dongen aan het RIVM om alle documenten openbaar te maken over de monsters die van zijn varkens zijn genomen en de uitslagen daarvan. In 2002, 2003 en 2004 zijn volgens de varkenshouder in totaal 453 varkens van zijn bedrijf afgevoerd voor onderzoek naar de aanwezigheid van het verboden hormoon MPA. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar het RIVM onder valt, heeft het verzoek doorgestuurd aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Die heeft een aantal stukken openbaar gemaakt, maar bepaalde gegevens onleesbaar gemaakt. De varkenshouder kwam tegen dat besluit in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Volgens hem zouden er veel meer documenten moeten zijn dan de staatssecretaris openbaar heeft gemaakt. Bovendien heeft de staatssecretaris zich beperkt tot het jaar 2002, terwijl er ook in 2003 en 2004 varkens van zijn bedrijf zijn onderzocht. De rechtbank verklaarde het beroep van de varkenshouder in juli 2016 ongegrond. Tegen die uitspraak komt hij in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

'Tracébesluit PHS viersporenbeleid Rijswijk-Delft Zuid'

maandag 29 mei 2017, 10:00
Zitting over het dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft vastgesteld. Het tracébesluit regelt dat het aantal sporen tussen Rijswijk en Delft Zuid uitgebreid wordt van twee naar vier sporen. Het tracébesluit maakt deel uit dat het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer dat als doel heeft om de capaciteit van het spoor te vergroten. De minister wil dat het spoor tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal geschikt wordt gemaakt om acht intercity's en zes sprinters per uur per richting te laten rijden. Daarvoor moet het aantal sporen worden uitgebreid. Over een lengte van ruim twee kilometer zal een spoortunnel worden gebouwd. Tegen het tracébesluit komt een aantal mensen in beroep die in het Leeuwenhoekkwartier in Delft kavels hebben gekocht. Zij vrezen hinder door trilling en overlast van geluid bij hun nieuw te bouwen woningen door de spooruitbreiding in de spoortunnel.

Omgevingsvergunning voor dakopbouw diervoedingsbedrijf in Markelo

dinsdag 30 mei 2017, 10:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente heeft verleend voor een dakopbouw op het diervoedingsbedrijf ABZ Diervoeding aan de Goorseweg in Markelo. ABZ wil op de fabriek een dak bouwen waarmee een gedeelte van het gebouw wordt verhoogd van ruim 20 meter naar ruim 30 meter. Een omwonende kwam eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Overijssel. Volgens de omwonende is de omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan. Naar het oordeel van de rechtbank in maart 2016 was dat niet het geval, maar zou ABZ door de dakopbouw wel de geluidsnormen overschrijden. Er was geen sprake van een zogenoemde 'milieuneutrale' wijziging van de fabriek, aldus de rechtbank. Daarom 'herriep' de rechtbank de omgevingsvergunning en droeg zij het gemeentebestuur op een nieuw besluit op de aanvraag van ABZ te nemen. De omwonende komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vindt nog steeds dat de omgevingsvergunning in strijd is met het bestemmingsplan. ABZ heeft een zogenoemd incidenteel hoger beroep ingediend als reactie op het hogerberoepschrift van de omwonende. ABZ vindt dat de rechtbank had moeten oordelen dat er wel sprake is van een 'milieuneutrale' wijziging van de fabriek.

Aanwijzing gebieden voor Hollandse kust als windenergiegebied

dinsdag 30 mei 2017, 10:00
Zitting over twee zogenoemde kavelbesluiten van de minister van Economische Zaken. Op grond van de Wet windenergie op zee kan de minister een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt een locatie voor een windpark en een route voor de aansluitverbinding aangewezen. In de kavelbesluiten I en II, waar het in deze zaak om gaat, zijn gebieden langs de westzijde van de Hollandse kust aangewezen waar onder voorwaarden een windpark gebouwd mag worden. Er mogen per kavel maximaal 63 windturbines worden gebouwd met een maximale tiphoogte van 251 meter boven zeeniveau. In de kavelbesluiten staat ook dat de windparken op minimaal 12 nautische mijl van de kust komen te liggen. Tegen de kavelbesluiten komen de Coöperatie Kottervisserij Nederland , Stichting Vrije Horizon en inwoners van Zandvoort, Noordwijk en 's-Gravezande in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vrije Horizon is het er niet mee eens dat de minister heeft gekozen voor de ontwikkeling van dit gebied voor de kust in plaats van het windenergiegebied IJmuiden Ver. Dat laatste gebied heeft volgens Vrije Horizon als voordeel dat de windturbines op deze locatie vanaf de kust niet zichtbaar zijn. Bovendien zouden windturbines daar minder schade toebrengen aan flora en fauna dan in het windenenergiegebied Hollandse Kust . Verder zullen de kustgemeenten volgens haar grote economische schade lijden door het teruglopende toerisme vanwege de aantasting van het vrije uitzicht op zee. Het weidse, vrije uitzicht over de Noordzee is volgens Vrije Horizon juist de kernkwaliteit van het zeelandschap. De minister heeft hier geen goed onderzoek naar gedaan, aldus Vrije Horizon. De windparken zullen bovendien afbreuk doen aan de beleving van de zonsondergang en hebben nadelige gevolgen voor de ruige dwergvleermuis. De inwoners vrezen horizonvervuiling en vinden om diverse redenen dat de minister niet voor deze kavels had moeten kiezen. Zo zou windenergie op korte afstand van de kust veel minder opleveren dan windenergie verder op zee. VisNed voert aan dat de minister te weinig rekening heeft gehouden met de belangen van de vissers die hun visgronden door de toekomstige aanleg van de windparken zullen verliezen. VisNed wijst erop dat vissers in de praktijk vaste vislocaties hebben en dat vooral die vissers zwaar zullen worden getroffen door de kavelbesluiten. Bovendien ontstaat hier meer drukte in de overblijvende visgebieden met alle nadelige gevolgen van dien, aldus VisNed.

Spoedeisende bestuursdwang vanwege chemische stoffen in woning Gouda

dinsdag 30 mei 2017, 10:00
Zitting over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Gouda om zogenoemde spoedeisende bestuursdwang toe te passen bij een woning aan de Pluutwerf in Gouda. Op grond van dit besluit zijn de chemische stoffen die in de woning aanwezig waren, direct verwijderd. De eigenaren van de woning komen tegen de spoedeisende bestuursdwang in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat zij geen overtreding hebben begaan. De hoeveelheid inbeslaggenomen chemische stoffen mochten zij op grond van het Bouwbesluit in huis hebben, aldus de eigenaren. En als er al sprake zou zijn van een overtredening, dan was de situatie volgens hen niet zo gevaarlijk dat er direct moest worden ingegrepen. Zij hadden de chemische stoffen naar eigen zeggen ook zelf uit de woning kunnen verwijderen. De rechtbank Den Haag verklaarde hun beroep in mei 2016 ongegrond.

Bestemmingsplan 'Bulkstraat' van de gemeente Roosendaal

woensdag 31 mei 2017, 10:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Bulkstraat' dat de gemeenteraad van Roosendaal heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 40 woningen mogelijk aan de Bulkstraat in Wouw. Het gebied ligt ten zuiden van Wouw, tussen de Plantagebaan, de Bulkstraat en de spoorlijn Roosendaal - Bergen op Zoom. Tegen het bestemmingsplan komt een aantal omwonenden in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de omwonenden is niet aangetoond dat er behoefte is aan de woningen. Verder zou het bestemmingsplan in strijd zijn met de provinciale verordening, omdat die geen stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied toestaat. De gekozen woningbouwlocatie zou afbreuk doen aan de leefbaarheid in Wouw. De locatie rond de Rabobank, Geerhoek, Kloosterstraat was een betere woningbouwlocatie geweest, aldus enkele omwonenden. Een andere omwonende vreest vooral wateroverlast. Zijn perceel ligt lager dan de gronden in de omgeving en op dit moment ervaart hij al overlast van de regenwaterafvoer. Hij vreest dat dit erger wordt als er meer bebouwing bijkomt. Andere omwonenden zijn het er niet mee eens dat hun agrarische gronden geen woonbestemming hebben gekregen. Volgens hen waren die plannen er wel en had de gemeente deze moeten doorzetten. Door op korte afstand van hun agrarische perceel wel woningbouw toe te staan, worden zij niet alleen beperkt in hun bedrijfsvoering, maar zal er in de nieuwe woningen ook geen goed woon- en leefklimaat kunnen worden gegarandeerd. De zitting gaat ook over de hogere geluidswaarden die het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft vastgesteld voor de nieuwe woningen. Tegen dat besluit komt een van de omwonenden ook in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Afsluiting weg en vergroting terras ijssalon in Schinveld

donderdag 1 jun 2017, 10:00
Zitting over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken waarbij de aansluiting van de A Gen Bies op de Kloosterlaan is vervallen en tegelijkertijd het terras van ijssalon IJscoland is vergroot. Twee omwonenden komen tegen het verkeersbesluit in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen heeft de afsluiting tot veel meer verkeer op de Kloosterlaan geleid en wordt er bovendien te hard gereden. Het verkeersbesluit leidt daardoor tot verkeersonveilige situaties, aldus de omwonenden. Bovendien zouden ook de hulpdiensten moeite hebben om de locatie te bereiken. De rechtbank Limburg oordeelde in twee afzonderlijke uitspraken van september 2016 dat het verkeersbesluit in stand kon blijven.

Gemeentelijke weigering schadevergoeding voor recreatiepark in Maasbree

donderdag 1 jun 2017, 10:00
Zitting over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas om schadevergoeding toe te kennen aan de exploitant en eigenaar van Recreatiepark Breebronne in Maasbree. Volgens Breebonne heeft ze schade geleden door een serie van zeven planologische besluiten die glastuinbouw in de omgeving van het recreatiepark mogelijk hebben gemaakt. De schade zou onder meer bestaan uit gederfde inkomsten en waardevermindering van de gronden van het recreatiepark. Volgens het gemeentebestuur heeft Breebonne geen nadeel ondervonden van de planologische besluiten. Breebonne is het niet eens met het besluit van het gemeentebestuur en stapte naar de rechtbank Limburg. Die vroeg eerst advies aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak . Volgens de StAB heeft alleen het laatste planologische besluit, bestemmingsplan 'Projectvestiging glasbouw Siberië', tot vermogensschade geleid. Dit bestemmingsplan maakte de bouw van kassen tot op 50 meter afstand van Breebonne mogelijk. Volgens de StAB blijkt uit een taxatierapport dat Breebonne hierdoor schade heeft geleden voor een bedrag van € 760.000. Op basis hiervan oordeelde de rechtbank in januari 2016 dat het gemeentebestuur zijn besluit om geen schadevergoeding toe te kennen, beter moet motiveren. De rechtbank droeg het gemeentebestuur op een nieuw besluit te nemen en te beoordelen in hoeverre de geleden schade van Breebonne binnen het normaal maatschappelijk risico ligt. Het gemeentebestuur is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gemeentebestuur vindt het StAB-advies op essentiële onderdelen ondeugdelijk. Breebonne komt ook in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij is het niet eens met het oordeel van de rechtbank dat alleen het laatste, zevende, besluit tot schade heeft geleid. Verder is Breebonne het niet eens met het oordeel van de rechtbank dat ze geen inkomensschade zou hebben geleden. Wayland Nova B.V. komt ook tegen de uitspraak in hoger beroep. Zij heeft met de gemeente Peel en Maas een planschadevergoedingsovereenkomst gesloten. Wayland Nova voert onder meer aan dat het bestemmingsplan tot schade voor Breebonne heeft geleid. Bovendien zou het schadebedrag lager zijn dan in het taxatierapport staat.

Bestemmingsplan 'Ruitersbos, Mendelssohnlaan-Mozartlaan' van de gemeente Breda

donderdag 1 jun 2017, 10:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Ruitersbos, Mendelssohnlaan-Mozartlaan' dat de gemeenteraad van Breda heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van het Mencia de Mendozalyceum en de nieuwbouw van de Internationale School Breda. Beide scholen vormen samen de Internationale Campus Breda. Hoewel de uitbreiding van het Mencia de Mendozalyceum past binnen het bestaande bestemmingsplan, geldt dat niet voor de nieuwbouw van de Internationale School. Om de nieuwbouw toch mogelijk te maken heeft de gemeenteraad voor beide scholen één bestemmingsplan vastgesteld. Het gaat om een gecoördineerd project waarbij het college van burgemeester en wethouders van Breda ook een omgevingsvergunning heeft verleend en hogere geluidswaarden heeft vastgesteld. Tegen het bestemmingsplanen de omgevingsvergunning komen twee omwonenden in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen heeft de gemeenteraad niet gemotiveerd dat beide scholen voorzien in een actuele regionale behoefte. Verder vinden ze de gebouwen niet in de omgeving passen. Verder wijzen ze erop dat er nu al verkeersoverlast is en dat dit alleen maar erger wordt als de scholen er eenmaal staan. Er zal dan vooral tijdens piekmomenten onaanvaardbare verkeersdrukte zijn, zo vrezen zij. Ook zou niet zijn onderzocht hoe groot de geluidsoverlast is die de scholen en leerlingen voor de omgeving zullen veroorzaken. Verder maken de omwonenden zich zorgen over hun privacy.

Omgevingsvergunning voor kinderspeelparadijs in Katwijk

vrijdag 2 jun 2017, 10:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft verleend voor een kinderspeelparadijs aan de Katwijkerbroek. Het kinderspeelparadijs bestaat uit een indoorspeeltuin, een skatebaan, een skateschool en een horecagelegenheid. Speelstad BubbelJungle en KidsZoo exploiteren indoorspeeltuinen in Leiderdorp respectievelijk Noordwijkerhout. Zij zijn het niet eens met de omgevingsvergunning, omdat er volgens hen niet voldoende 'marktruimte' is voor nog een indoorspeeltuin. De rechtbank Den Haag stelde hen in mei 2016 in het ongelijk. Ze laten het er niet bij zitten en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Omgevingsvergunning voor

vrijdag 2 jun 2017, 10:00
Sachem Europe B.V. Zitting over de omgevingsvergunning die het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft verleend aan chemisch bedrijf Sachem Europe B.V. in Zaltbommel. Sachem Europe B.V. exploiteert een chemisch bedrijf waar organische chemicaliën worden geproduceerd die worden toegepast in de zetmeel-, papier-, kunststof-, cosmetische en farmaceutische industrie. Het bedrijf is gevestigd aan het Van Voordenpark in Zaltbommel. De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om reactoren aan te passen zodat deze onder druk kunnen worden gebruikt. Ook kunnen er verplaatsbare containers worden gebruikt voor de opslag van trimethylamine, tributylamine, tripropylamine en methylchloride. Stichting Veiliger Zaltbommel is het niet eens met deze vergunning en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vindt dat het provinciebestuur te weinig oog heeft gehad voor de externe veiligheid. De veranderingen die de vergunning mogelijk maakt, leiden volgens de stichting tot een groter risico voor de omgeving. De rechtbank Gelderland verklaarde in mei 2016 een eerder beroep van de stichting ongegrond.