Agenda Afdeling Bestuursrecht

Zittingenagenda van de Raad van State

Zittingenagenda van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een service van OpenNieuwsbank.nl

Tracébesluit 'Spooromgeving Geldermalsen'

maandag 10 dec 2018, 11:00
Zitting over het tracébesluit 'Spooromgeving Geldermalsen' dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld. Het tracébesluit heeft betrekking op aanpassing van de spoorlijn bij Geldermalsen. Er wordt een extra spoor aangelegd en de spoorbrug wordt verbreed. Verder zullen twee gelijkvloerse spoorovergangen worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Tien bezwaarmakers komen tegen het tracébesluit in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat om omwonenden, bedrijven in de omgeving en de politieke partij Leefbaar Geldermalsen. De omwonenden wonen in de directe omgeving van de bestaande spoorovergang Lingedijk. Daar komt een extra spoor en wordt de bestaande overweg vervangen door een onderdoorgang. De omwonenden zijn het niet eens met die spooraanpassingen en vinden dat alternatieven hadden moeten worden onderzocht. Verder vrezen zij overlast van geluid en trillingen, denken zij dat het verkeersonderzoek verouderd is en menen zij dat hun woningen minder waard worden. De bedrijven zijn bang dat zij hinder hebben van de aanpassingen aan het spoor. De Afdeling bestuursrechtspraak zet de behandeling van deze zaak voort op dinsdag 11 december 2018.

Ligplaatsvergunning voor rondvaartboten Amsterdam

maandag 10 dec 2018, 11:00
Zitting over de ligplaatsvergunning voor dertien rondvaartboten die het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft verleend aan Canal Rondvaart. De vergunning staat het toe om dertien rondvaartboten aan te meren aan de Prins Hendrikkade, maar gold maar tot 1 januari 2018. Vanaf die datum zou de openbare ruimte op de kade opnieuw worden ingericht en mochten de rondvaartboten er niet meer liggen. Canal Rondvaart is het daar niet mee eens en kwam eerder tegen de ligplaatsvergunning in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Het bedrijf wil een vergunning voor onbepaalde tijd. Volgens het bedrijf is er aan een ander bedrijf wel zo’n vergunning verleend. Verder is het vast beleid van de gemeente dat vergunningen voor onbepaalde tijd worden verleend, aldus het bedrijf. De rechtbank verklaarde het beroep in augustus 2017 echter ongegrond. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan voor binnenstad Tilburg

maandag 10 dec 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Binnenstad 2010, 8e herziening ' dat de gemeenteraad van Tilburg heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een passage mogelijk tussen de Heuvelstraat en Emmapassage in het centrum van Tilburg. Daar komen winkelruimten en woningen, waaronder een woontoren van maximaal 55 meter hoog. De vereniging van eigenaren van appartementen aan het Pieter Vreedeplein komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de vereniging is te weinig rekening gehouden met de bewoners van het appartementengebouw en tasten de nieuwe bouwplannen hun woongenot aan. Verder vindt zij de hoge woontoren niet passen in de binnenstad van Tilburg en is de vereniging bang voor verkeers- en parkeeroverlast.

Overdracht vreemdelingen aan Italië

maandag 10 dec 2018, 11:00
Zitting over het besluit van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om een asielaanvraag niet in behandeling te nemen. Een Eritrese vrouw had die aanvraag gedaan. Volgens de staatssecretaris is Italië verantwoordelijk voor het nemen van een besluit over de asielaanvraag van de vrouw, en niet Nederland. De vrouw kwam tegen het besluit van de staatssecretaris in beroep bij de rechtbank Den Haag. Zij zegt dat de Italiaanse overheid een decreet heeft uitgevaardigd waardoor zij geen toegang meer heeft tot het zogenoemde SPRAR-opvangsysteem. Daarom vindt zij dat zij daarom niet naar Italië terug kan. De rechtbank oordeelde in oktober 2018 dat de staatssecretaris beter had moeten onderbouwen dat er in Italië geen tekortkomingen zijn in de opvangvoorzieningen en gaf de vrouw gelijk. De staatssecretaris komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 14.00 uur

Nieuwe woonwijk in Heesch

maandag 10 dec 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Woningbouw De Erven' dat de gemeenteraad van Bernheze heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een nieuwe woonwijk met 408 woningen tegen de kern van Heesch aan, in de hoek Bosschebaan-Kruishoekstraat. De gemeenteraad heeft ook een zogenoemd exploitatieplan vastgesteld voor de nieuwe woonwijk. Tegen het bestemmingsplan komen twee bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een recyclingbedrijf in de omgeving vindt dat er te weinig rekening met het bedrijf is gehouden. Het vrachtverkeer van en naar het bedrijfsterrein moet deels over dezelfde wegen als het verkeer van en naar de nieuwe woningen. Daardoor kunnen verkeersonveilige situaties ontstaan, zegt het bedrijf. Verder is het bang voor klachten van de toekomstige buurtbewoners. Ook twee andere bedrijven in de omgeving komen in beroep, een aannemings- en een autobedrijf. Zij betwijfelen dat er behoefte is aan de nieuwe woningen en vinden dat de nieuwe woningen te dicht bij hun bedrijfsterreinen komen.

Tracébesluit 'Spooromgeving Geldermalsen'

dinsdag 11 dec 2018, 11:00
Zitting over het tracébesluit 'Spooromgeving Geldermalsen' dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft vastgesteld. Het tracébesluit heeft betrekking op aanpassing van de spoorlijn bij Geldermalsen. Er wordt een extra spoor aangelegd en de spoorbrug wordt verbreed. Verder zullen twee gelijkvloerse spoorovergangen worden vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Tien bezwaarmakers komen tegen het tracébesluit in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat om omwonenden, bedrijven in de omgeving en de politieke partij Leefbaar Geldermalsen. De omwonenden wonen in de directe omgeving van de bestaande spoorovergang Lingedijk. Daar komt een extra spoor en wordt de bestaande overweg vervangen door een onderdoorgang. De omwonenden zijn het niet eens met die spooraanpassingen en vinden dat alternatieven hadden moeten worden onderzocht. Verder vrezen zij overlast van geluid en trillingen, denken zij dat het verkeersonderzoek verouderd is en menen zij dat hun woningen minder waard worden. De bedrijven zijn bang dat zij hinder hebben van de aanpassingen aan het spoor. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze zaak ook al op maandag 10 december 2018 behandeld.

Vreemdelingen uit Rifgebied in Marokko

dinsdag 11 dec 2018, 11:00
Zitting over de weigering van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om asielvergunningen te verlenen aan twee vreemdelingen uit Marokko, een man en een vrouw. De vreemdelingen willen asiel in Nederland. Zij komen uit het Rifgebied in Marokko en de man was daar politiek actief. Ook in Nederland zet de man zich in voor de bewoners van het Rifgebied. Daarom lopen de vreemdelingen risico’s in Marokko en hebben zij recht op asiel, zeggen zij. Volgens de staatssecretaris kunnen de vreemdelingen echter wel terugkeren naar Marokko en is er geen reden om hen een asielvergunning te verlenen. De vreemdelingen kwamen tegen de weigering van de staatssecretaris eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Die verklaarde de beroepen van de vreemdelingen in juli 2017 echter ongegrond. De vreemdelingen laten het er niet bij zitten en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Sluiting coffeeshop in Eindhoven

dinsdag 11 dec 2018, 11:00
Zitting over het besluit van de burgemeester van Eindhoven om een coffeeshop in die stad voor bijna een jaar te sluiten. De burgemeester deed dat omdat in het huis van de bestuurder van de coffeeshop, op ongeveer tien kilometer afstand van de coffeeshop, een grote voorraad softdrugs was aangetroffen. De coffeeshop kwam eerder tegen de sluiting in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Volgens de coffeeshop mocht de burgemeester de zaak niet sluiten, omdat het hier niet om een overtreding in de coffeeshop zelf ging. Verder had de bestuurder van de coffeeshop geen toestemming gegeven om in zijn huis te kijken en is het niet ongebruikelijk dat een voorraad van een coffeeshop in een woning wordt bewaard. De rechtbank verklaarde het beroep in januari 2018 echter ongegrond. De coffeeshop laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Boothuis, reddingsstation en museum in Noordwijk

dinsdag 11 dec 2018, 11:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft verleend aan de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij voor een boothuis, reddingsstation en museum aan de Bosweg in Noordwijk. Een bedrijf en een aantal omwonenden kwamen eerder al tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Den Haag. Volgens hen past een museum op deze plek niet in het bestemmingsplan. Verder vrezen zij overlast in de omgeving, onder meer door parkeerproblemen. Dat geldt des te meer als het museum ook als congresgebouw wordt gebruikt, aldus de bezwaarmakers. De rechtbank liet de omgevingsvergunning in maart 2018 echter in stand. De omwonenden en het bedrijf laten het er niet bij zitten en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Mestvergistingsinstallatie in Nistelrode

dinsdag 11 dec 2018, 11:00
Zitting over het intrekken van een omgevingsvergunning voor een mestvergistingsinstallatie aan de Loosbroekseweg in Nistelrode door het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Het provinciebestuur besloot de omgevingsvergunning in te trekken omdat het op deze locatie gevestigde bedrijf vaak de regels zou hebben overtreden. Het bedrijf dat de vergunning had, kwam eerder tegen de intrekking daarvan in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Volgens het bedrijf heeft het jaren aan het aanvragen van de vergunning gewerkt en daar veel geld in gestoken. Het bedrijf zegt dat het provinciebestuur het intrekken van de vergunning gebruikt als middel om het bedrijf te straffen. Dat is niet toegestaan, zegt het bedrijf. De rechtbank oordeelde in december 2017 dat het bedrijf geen belang heeft bij een uitspraak over de intrekking van de omgevingsvergunning, omdat het bedrijf de mestvergistingsinstallatie toch niet had kunnen uitbaten. Het bedrijf pachtte de locatie aan de Loosbroekseweg en die erfpacht was al een half jaar voor intrekking van de omgevingsvergunning afgelopen, zodat het bedrijf deze locatie toch niet had kunnen gebruiken. Daarom verklaarde de rechtbank het beroep van het bedrijf niet-ontvankelijk. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Opstijgen en landen met paramotor in Renkum

woensdag 12 dec 2018, 11:00
Zitting over een besluit van de burgemeester van Renkum over het opstijgen en landen met een paramotor. Een inwoner uit die plaats had eerder toestemming gevraagd om met zijn paramotor te mogen opstijgen en landen in de Oosterbeekse uiterwaarden. De burgemeester verleende in eerste instantie toestemming, maar daarop kwamen 200 bezwaren. Uiteindelijk besloot de burgemeester dat hij niet bevoegd zou zijn om over de aanvraag te besluiten. De man ging daarop in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die oordeelde in januari 2018 dat de burgemeester wel degelijk bevoegd is om toestemming te verlenen. De burgemeester komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de eerdere bezwaarmakers tegen het opstijgen en landen met de paramotor, waaronder stichting Geluidshinder Rosande, komen in hoger beroep.

Landschapscamping in Gilze

woensdag 12 dec 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Landschapscamping Brakken 10-12, Gilze' dat de gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een landschapscamping met maximaal vijfentwintig standplaatsen mogelijk op een voormalig agrarisch bedrijf aan de Brakken in Gilze. Van die standplaatsen worden er zeven als chalet of trekkershut uitgevoerd. Omwonenden van het terrein komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze zijn bang voor overlast van de ondergeschikte horeca die het bestemmingsplan hier mogelijk maakt. Ook de eigenaren van de camping komen in beroep. Zij vinden juist dat zij te weinig horecamogelijkheden hebben. Ook zijn ze het er niet mee eens dat de camping tussen 1 november en 15 december moet sluiten.

Helikopterhaven in Den Haag

woensdag 12 dec 2018, 11:00
Zitting over de Luchthavenregeling die provinciale staten van Zuid-Holland hebben vastgesteld voor de helikopterhaven aan de Spoorlaan in Den Haag. De regeling maakt 400 starts en 400 landingen per jaar mogelijk, met maximaal tien starts en landingen per dag. Commerciële vluchten zijn uitgesloten. De Vereniging Heliniet komt tegen de regeling in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor geluidsoverlast in de omgeving. Verder vinden zij dat de helikopterhaven te dicht bij een hoge windmolen, woontoren en laboratorium ligt, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Boete voor voetbalvereniging in Nijmegen

woensdag 12 dec 2018, 11:00
Zitting over de boete die de burgemeester van Nijmegen heeft opgelegd aan een voetbalvereniging in die plaats vanwege het overtreden van de Drank- en Horecawet. In de kantine van de voetbalvereniging zou een persoon alcoholhoudende drank hebben gekocht, terwijl niet was gecontroleerd of die persoon wel achttien jaar oud was. De voetbalvereniging kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die verklaarde het beroep van de voetbalvereniging in februari 2018 gegrond. De reden daarvoor was dat de toezichthouders van de gemeente de overtreding niet zelf hadden gezien, maar zijn afgegaan op de verklaring van een stagiair van de gemeente. De identiteit van die persoon heeft de gemeente niet bekend willen maken. De burgemeester is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hem is er geen reden om te twijfelen aan de verklaring van de stagiair.

Bestemmingsplan 'Cruquius Wickevoort 'van de gemeente Haarlemmermeer

woensdag 12 dec 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Cruquius Wickevoort' dat de gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt 1.000 nieuwe woningen op het SEINterrein mogelijk. Omwonenden, een bedrijf uit de omgeving en een in de omgeving gelegen golfclub komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze vrezen verkeers- en geluidsoverlast en vinden dat daar niet voldoende onderzoek naar is gedaan. Daarnaast zijn ze het niet eens met de locatie van de nieuwe ontsluitingsweg. Ook vinden ze de nieuwe woningen te hoog worden. De golfclub denkt dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen om overlast door afzwaaiende golfballen te voorkomen. 10.15 uur

Nieuwe appartementen in Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht

donderdag 13 dec 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Actualisering diverse gebieden, Leidsche Rijn e.o., 1e Herziening' dat de gemeenteraad van Utrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de komst van ongeveer 60 appartementen mogelijk aan de Jazzboulevard in de vinexwijk Leidsche Rijn. ASR Dutch Prime Retail Fund en omwonenden komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. ASR is eigenaar van het winkelcentrum Terwijde, dat ook op het perceel aan de Jazzboulevard moet komen. ASR en de omwonenden zijn bang voor parkeerproblemen bij het winkelcentrum en voor de verkeersveiligheid vanwege de komst van de appartementen. Volgens hen is er nu al een parkeerprobleem en wordt er voor de appartementen niet in genoeg parkeerplaatsen voorzien. De parkeerbehoefte van de appartementen wordt ten onrechte afgewenteld op de openbare ruimte, aldus de bezwaarmakers.

Verkeersmaatregelen voor de Kersenbaan in Amersfoort

donderdag 13 dec 2018, 11:00
Zitting over het verkeersbesluit dat het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort heeft genomen voor de aanleg van het tweede deel van de Kersenbaan. De Kersenbaan is een verbindingsweg tussen het centraal stadsgebied en de A28 bij Leusden-Zuid. Het verkeersbesluit maakt het mogelijk om de Arnhemseweg-Zuid af te sluiten. Omwonenden vrezen daardoor sluipverkeer door de Woestijgerweg. Ze kwamen tegen het verkeersbesluit eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Die verklaarde hun beroepen in maart 2017 echter ongegrond. De omwonenden laten het er niet bij zitten en komen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting gaat ook over de omgevingsvergunning die het gemeentebestuur van Amersfoort heeft verleend om de uitvoering van de verkeersmaatregelen bij de rotonde bij de Everard Meijsterweg mogelijk te maken. De rechtbank Midden-Nederland verklaarde een eerder beroep van de omwonenden in november 2017 ongegrond. Ook tegen die uitspraak komen de omwonenden in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Studentenflat in Utrecht

donderdag 13 dec 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Opaalweg, Amethistweg, Tolsteeg' dat de gemeenteraad van Utrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een studentenflat voor 200 studenten mogelijk in de wijk Hoograven in Utrecht. De flat mag 32 meter hoog worden. Tegen het bestemmingsplan komen vijf omwonenden in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze vrezen verkeers- en parkeerproblemen en geluidsoverlast. Ook zou de flat niet in het gemeentelijk beleid passen.

Melkveehouderij in Rockanje

vrijdag 14 dec 2018, 11:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne heeft verleend voor een melkveehouderij aan de Quacksedijk in Rockanje. Het gaat om een vergunning voor een ligboxenstal met 254 dierplaatsen. De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne kwam eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Rotterdam. De vereniging vreest dat de veehouderij de natuur in de omgeving aantast en veel stikstof uitstoot. Ook wordt de nieuwe stal te groot. De rechtbank verklaarde het beroep in november 2017 ongegrond. De vereniging laat het er niet bij zitten en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dwangsom voor coffeeshop in Amsterdam

vrijdag 14 dec 2018, 11:00
Zitting over de dwangsommen die het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Centrum van de gemeente Amsterdam heeft opgelegd aan een coffeeshop aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. Het stadsdeelbestuur wil dat de coffeeshop reclameborden, gevelreclame en uithangborden verwijdert. Om dat te bewerkstelligen legde het stadsdeelbestuur verschillende dwangsommen op. De coffeeshop is het niet eens met de dwangsommen. Volgens haar is er geen vergunning nodig voor de borden en gevelreclame en kan zij die gewoon laten hangen. De coffeeshop kwam tegen de dwangsommen eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Die verklaarde haar beroep in januari 2018 echter ongegrond. De coffeeshop laat het er niet bij zitten en komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan

vrijdag 14 dec 2018, 11:00
voor voormalige Atrium ziekenhuis in Brunssum Zitting over het bestemmingsplan 'Brunssum-Oost' dat de gemeenteraad van Brunssum heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het voormalige Atrium ziekenhuis, sportvelden en een deel van het Schutterspark aan de oostkant van Brunssum. Het ziekenhuis is in onbruik geraakt en de gemeente wil voorkomen dat het gebouw voor kortstondige functies gebruikt wordt. Zo is het voormalige ziekenhuis nu in gebruik als asielzoekerscentrum en dat vindt de gemeente niet passend. SMH Groep B.V. is de eigenaar van het terrein en komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bedrijf vindt dat een asielzoekerscentrum wel in de omgeving past. De gemeente geeft geen goede reden om een asielzoekerscentrum op die locatie te verbieden, aldus het bedrijf.

Omgevingsvergunning voor supermarkt in Uden

vrijdag 14 dec 2018, 11:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders heeft verleend voor winkelruimte aan de Bitswijk in Uden. Aldi wil op die locatie een supermarkt vestigen. Verschillende supermarkten uit Uden kwamen tegen de omgevingsvergunning eerder in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Ze vrezen concurrentie en hadden willen meedingen naar de vergunning. De rechtbank Oost-Brabant verklaarde een eerder beroep van hen in april 2018 echter ongegrond. De andere supermarkten laten het er niet bij zitten en komen tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.