Agenda Afdeling Bestuursrecht

Zittingenagenda van de Raad van State

Zittingenagenda van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een service van OpenNieuwsbank.nl

Appartementen in Leiden

maandag 19 nov 2018, 11:00
Zitting over de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Leiden om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van zeven appartementen aan de Herenstraat in Leiden. Het gemeentebestuur wil de omgevingsvergunning niet verlenen, omdat de appartementen niet passen in het bestemmingsplan. De initiatiefnemer kwam tegen die weigering eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Volgens hem had de gemeenteraad een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen kunnen afgeven en had de omgevingsvergunning dan wel kunnen worden verleend. Hij zegt dat in de omgeving op meer locaties van het bestemmingsplan is afgeweken en dat de nieuwe appartementen de omgeving niet zouden hinderen. De rechtbank verklaarde het beroep in januari 2018 echter ongegrond. De initiatiefnemer laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan voor hockeyclub in Bloemendaal

dinsdag 20 nov 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan '2e reparatieplan Bloemendaal 2012' dat de gemeenteraad van Bloemendaal heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een hockeyclub in Bloemendaal en maakt daar lichtmasten mogelijk. De stichtingen Ons Bloemendaal, Duinbehoud en Schapenduinen, een bewonersvereniging van de Duinwijckweg en een groep omwonenden komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn bang dat de masten lichthinder veroorzaken. Verder denken zij dat het licht van de masten de natuur zal aantasten en dat de verlichting niet voldoet aan de regels die daarvoor gelden. Ook zeggen de bezwaarmakers dat de lichtmasten in strijd zijn met eerdere afspraken.

Bestemmingsplan 'Binnenstad' van de gemeente Middelburg

dinsdag 20 nov 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Binnenstad' dat de gemeenteraad van Middelburg heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is een reparatie nadat de Afdeling bestuursrechtspraak in augustus 2016 een eerder bestemmingsplan voor de binnenstad deels vernietigde. Die uitspraak met zaaknummer 201600952/1 staat op de website. Tegen het bestemmingsplan komen bewoners van de binnenstad van Middelburg in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn het niet eens met de 46 woningen die het bestemmingsplan toestaat op de locatie van de zogenoemde 'bouwput'. Op die locatie zou eerst een theater komen, maar na een overstroming van de bouwput is de put uiteindelijk volgestort. Nu wil de gemeente hier woningbouw mogelijk maken. De bewoners van de binnenstad vrezen parkeer- en verkeersoverlast. Verder is er volgens hen geen behoefte aan de nieuwe woningen en wordt het appartementengebouw te hoog. (zaaknummer 201702673/1

Islamitische basisschool in Dordrecht

woensdag 21 nov 2018, 11:00
Zitting over het besluit van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het plan van scholen van de gemeente Dordrecht. De Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond wil een nieuwe islamitische basisschool openen in Dordrecht, naast een al bestaande islamitische basisschool. Daarom vroeg SIPOR de gemeenteraad van Dordrecht om haar school op te nemen in het plan van scholen 2018-2020. De gemeenteraad van Dordrecht heeft niet op tijd op het verzoek van SIPOR beslist. SIPOR stelde daarop een zogenoemd administratief beroep in bij de minister. De minister gaf SIPOR geen gelijk. Volgens de minister besliste de gemeenteraad inderdaad te laat, maar is er te weinig belangstelling voor een tweede islamitische basisschool en hoefde de gemeenteraad die school niet op te nemen in het plan van scholen. SIPOR laat het er niet bij zitten en komt tegen het besluit van de minister in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens SIPOR onderschat de minister de belangstelling voor een tweede islamitische basisschool, omdat er ook vraag is uit de omgeving van Dordrecht waaraan de bestaande school niet kan voldoen.

Ongeldigverklaring rijbewijs

woensdag 21 nov 2018, 11:00
Zitting over het ongeldig verklaren van een rijbewijs door de directie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen . Het CBR verklaarde het rijbewijs van een vrouw ongeldig omdat zij veel alcohol had gedronken en een aanrijding had veroorzaakt. Deel van de procedure voor het ongeldig verklaren van een rijbewijs is dat een psychiater de diagnose 'alcoholmisbruik in ruime zin' moet stellen. Een door het CBR ingeschakelde psychiater stelde de diagnose bij deze vrouw, waarop het CBR het rijbewijs van de vrouw ongeldig verklaarde. De vrouw liet daarop een tegenonderzoek uitvoeren door een andere psychiater, die die conclusie in twijfel trok, en kwam in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die gaf de vrouw in mei 2017 gelijk en vernietigde de ongeldigverklaring van het rijbewijs. Volgens de rechtbank heeft het CBR onvoldoende onderbouwd dat er sprake was van alcoholmisbruik in ruime zin en mocht het CBR het rijbewijs daarom niet ongeldig verklaren. Het CBR laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan 'MSP' van de gemeente Heerlen

donderdag 22 nov 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'MSP' dat de gemeenteraad van Heerlen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ziet op een aantal buurten in het centrum van Heerlen. Drie bezwaarmakers komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Twee omwonenden van een autosloperij aan de Kapelweg zijn het er niet mee eens dat op dat bedrijfsterrein autowrakken kunnen worden opgeslagen en auto’s kunnen worden gespoten. Zij zijn bang voor overlast. Een bedrijf dat eigenaar is van een perceel aan de Schandelerboord komt ook tegen het bestemmingsplan in beroep. Op het perceel staan een supermarkt en slijterij. Volgens het bedrijf zit het bestemmingsplan de supermarkt en slijterij in de weg omdat het bestemmingsplan sommige activiteiten niet toestaat, terwijl die hier wel al plaatsvinden. Daarnaast komen de huurders van de supermarkt en slijterij in beroep. Zij zijn het ook niet eens met de regels voor de supermarkt en de slijterij.

Bestemmingsplan voor honderden nieuwe woningen in Utrecht

donderdag 22 nov 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'NPD Strook, Overvecht' dat de gemeenteraad van Utrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt maximaal 700 studentenwoningen en 180 tot 360 nieuwe appartementen mogelijk in de Utrechtse wijk Overvecht. De eigenaar van een perceel in de buurt is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij vreest dat de nieuwe woningen de bouwmogelijkheden van zijn eigen perceel aantasten, omdat er honderden potentiële bezwaarmakers naast zijn terrein komen te wonen. Hij overweegt op dat perceel een woontoren te bouwen. In afwachting van een definitieve uitspraak op zijn beroep, vraagt hij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan te schorsen.

Nieuwe woningen in Noordwijk

donderdag 22 nov 2018, 11:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft verleend voor de bouw van 31 woningen in de wijk Boechorst. Omwonenden kwamen tegen de omgevingsvergunning eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Ze vrezen dat de woningen hun vrije uitzicht en privacy zullen aantasten. Daarnaast zijn ze bang voor licht- en geluidsoverlast. De rechtbank verklaarde hun beroep in oktober jl. ongegrond. De omwonenden laten het er niet bij zitten en zijn tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij verzoeken de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om de omgevingsvergunning te schorsen.

Moskee in Enschede

donderdag 22 nov 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Moskee Kuipersdijk' dat de gemeenteraad van Enschede heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een moskee met verenigingsgebouw mogelijk op de hoek Kuipersdijk en de Wethouder Beversstraat in Enschede. Onderdeel daarvan is een dienstwoning en een winkel. Tegen het bestemmingsplan komen een Praxis en Nettorama uit de buurt en een omwonende in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De winkels zijn bang dat er verkeers- en parkeerproblemen ontstaan door de komst van de moskee. Zo zou de ontsluiting van de moskee niet goed zijn geregeld. De omwonende vindt de moskee niet in de omgeving passen. Hij vindt het gebouw te groot worden en vreest lichthinder en horizonvervuiling. Ook hij verwacht verkeers- en parkeeroverlast.

Verbod op export van rookgasreinigingszout naar Duitsland

donderdag 22 nov 2018, 11:00
Zitting over het besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om de export van rookgasreinigingszout te verbieden. Rookgasreinigingszout is een restproduct, dat ontstaat bij de verbranding van afval. Verschillende exploitanten van afvalstortplaatsen, waaronder Twence, kwamen tegen dat besluit in bezwaar bij de staatssecretaris. Zij exporteren rookgasreinigingszout naar Duitsland en dat kan nu niet meer. Het verbranden van afval kan daardoor stagneren. De staatssecretaris verklaarde hun bezwaar echter niet-ontvankelijk, omdat de exploitanten van de stortplaats geen belanghebbenden bij het verbod zouden zijn. De exploitanten komen nu in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat in totaal om vijf zaken.

Bestemmingsplan 'Zwaaikom 2017' van de gemeente Oosterhout

donderdag 22 nov 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Zwaaikom 2017' dat de gemeenteraad van Oosterhout heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ziet onder meer op de bedrijfslocatie Twickel. Daar kunnen nieuwe woningen worden gebouwd, deels in de vorm van flatgebouwen met een maximale hoogte van 25 meter. Tegen het bestemmingsplan zijn omwonenden van deze locatie in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden de nieuwe gebouwen te hoog en vrezen dat die hun woongenot aantasten. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroep, vragen de omwonenden de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan te schorsen. Ook het bedrijf dat een deel van de nieuwe woningen gaat bouwen en verkopen vraagt de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Het bedrijf wil op een andere locatie in het gebied juist zo snel mogelijk beginnen met de verkoop van nieuwe woningen. Het bedrijf wil dat de voorzieningenrechter het mogelijk maakt dat de bouw daar door kan gaan.

Exploitatievergunning voor raamprostitutie in Amsterdam

vrijdag 23 nov 2018, 11:00
Zitting over de exploitatievergunning die de burgemeester van Amsterdam heeft verleend voor raamprostitutiebedrijf in Amsterdam. Daarbij heeft de burgemeester als voorschrift opgenomen dat de eigenaar van het bedrijf maximaal zes dagen per week een kamer aan een en dezelfde sekswerker mag verhuren. De burgemeester wil daarmee uitbuiting voorkomen. De eigenares is het niet eens met dat voorschrift en verhuurde de kamer toch zes weken achtereen, zeven dagen per week aan dezelfde sekswerker. Daarop legde de burgemeester de eigenares een dwangsom op. Tegen zowel de omgevingsvergunning als de dwangsom kwam de eigenares eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. De vrouw vindt het voorschrift in de vergunning niet effectief en vindt dat die het recht van sekswerkers op vrije arbeidskeuze beperkt. De rechtbank verklaarde haar beroep in oktober 2017 echter ongegrond. De vrouw laat het er niet bij zitten en komt tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatieverzoek over bestrijdingsmiddelen in Nederland

vrijdag 23 nov 2018, 11:00
Zitting over het verzoek om informatie van Greenpeace om informatie over de jaarlijkse afzet van bestrijdingsmiddelen in Nederland tussen 2010 en 2014. Daar zitten documenten bij van de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft dat verzoek gedeeltelijk toegewezen, maar heeft ook een aantal documenten niet openbaar gemaakt. Greenpeace ging daarop in beroep bij de rechtbank Amsterdam, omdat het de beschikking over alle documenten wil hebben. De rechtbank oordeelde in augustus 2017 dat de staatssecretaris alsnog een aantal documenten openbaar moet maken, en die informatie moet opvragen bij de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie. De stichting en de staatssecretaris komen nu tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verzoek om openbaarmaking van informatie over kolencentrales Eemshaven

vrijdag 23 nov 2018, 11:00
Zitting over het besluit van het college van gedeputeerde staten van Groningen om informatie openbaar te maken over de vergunningverlening voor de bouw van energiecentrales van Nuon/Vattenfall en Essent/RWE in de Eemshaven. Greenpeace had daar al in 2011 om gevraagd. De zaak is een vervolg op twee eerdere uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het verzoek van Greenpeace. Die uitspraken met zaaknummers 201307984/1 en 201408963/1 zijn te vinden op de website. Uit die uitspraken volgt dat het provinciebestuur de meeste van de documenten niet alsnog openbaar hoefde te maken, maar voor een aantal documenten nog een extra belangenafweging moest maken. Dat heeft het provinciebestuur in oktober 2017 alsnog gedaan, en heeft toen besloten alsnog acht documenten met daarin emissiegegevens van de energiecentrales openbaar te maken. RWE is het niet eens met dat besluit en komt daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens RWE gaat het om meer dan emissiegegevens en staat er ook persoonlijke beleidsopvattingen in een aantal van de documenten. Daarom had het provinciebestuur die documenten niet openbaar mogen maken, aldus RWE.

Exploitatievergunning voor seksinrichting en sluiting van saunaclub in Roermond

vrijdag 23 nov 2018, 11:00
Zitting over de exploitatievergunning die de burgemeester van Roermond heeft verleend voor een seksinrichting in Roermond. In die vergunning zijn sluitingstijden opgenomen. De eigenaar vindt dat hij de seksinrichting nu te vroeg moet gaan sluiten en kwam tegen de vergunning eerder in beroep bij de rechtbank Limburg. Die verklaarde zijn beroep in december 2017 gegrond en oordeelde dat de burgemeester beter had moeten uitleggen waarom hij geen afwijkende sluitingstijden toestaat. Vooral omdat het niet gaat om verruiming, maar om verschuiving van de openingstijden, aldus de rechtbank. De burgemeester komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting gaat ook over het besluit van de burgemeester van Roermond om een saunaclub van dezelfde eigenaar als de seksinrichting te sluiten voor de duur van twaalf maanden. De burgemeester deed dat, omdat in de saunaclub een handelshoeveelheid harddrugs zou zijn aangetroffen. De eigenaar van de saunaclub ging daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Limburg. Die verklaarde zijn beroep in november 2017 gegrond en oordeelde dat de verschillende rapportages en het proces-verbaal niet eenduidig zijn over de hoeveelheid aangetroffen harddrugs en de vindplaatsen daarvan. De rechtbank oordeelde dat de burgemeester daarom niet tot sluiting van de saunaclub had mogen overgaan en vernietigde het besluit van de burgemeester om die reden. De burgemeester komt tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.