Agenda Afdeling Bestuursrecht

Zittingenagenda van de Raad van State

Zittingenagenda van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een service van OpenNieuwsbank.nl

Bestemmingsplan 'Langzaamverkeersbrug Moorland' van de gemeente Oirschot

maandag 23 okt 2017, 10:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Langzaamverkeersbrug Moorland' dat de gemeenteraad van Oirschot heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een brug mogelijk voor langzaam verkeer over het Wilhelminakanaal in Oirschot. Een groep omwonenden is het daarmee niet eens en is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij denken dat maar weinig verkeer van de brug gebruik zal maken en vinden dat de gemeenteraad de verkeerssituatie verkeerd inschat. Ook is het bestemmingsplan volgens de omwonenden in strijd is met de provinciale verordening en met het beleid van de gemeente. Verder wijzen de omwonenden op de negatieve effecten van de brug op de natuur en op hun woon- en leefklimaat. In afwachting van een definitieve uitspraak op hun beroep, verzoeken de omwonenden de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om het bestemmingsplan te schorsen. Zij willen voorkomen dat al wordt begonnen met voorbereidende werkzaamheden.

Omgevingsvergunning voor garage met showroom in Markelo

maandag 23 okt 2017, 10:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente heeft verleend voor de bouw van een garage met showroom in Markelo. Een omwonende is het niet eens met de komst van de garage. Volgens de omwonende verslechtert zijn woon- en leefklimaat door de garage en bestaat er geen behoefte aan de nieuwe garage. Hij kwam tegen de omgevingsvergunning eerder in beroep bij de rechtbank Overijssel. Die stelde hem in november 2016 in het gelijk en vernietigde de vergunning. De rechtbank oordeelde dat onvoldoende onderzoek was gedaan naar de vraag of er wel behoefte bestaat aan de nieuwe garage. Het garagebedrijf en het gemeentebestuur komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen bestaat er wel degelijk behoefte aan de nieuwe garage.

Geschil over het breken van puin in een loods in Papendrecht

maandag 23 okt 2017, 10:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht aan een bedrijf heeft verleend voor het breken van puin in een loods aan de Noordhoek in Papendrecht. Het bedrijf vindt de vergunning niet verstrekkend genoeg. Volgens het bedrijf had het gemeentebestuur op het gehele bedrijfsterrein zwaardere bedrijfsactiviteiten moeten toestaan, en niet alleen in de loods. Ook een omwonende van het bedrijf is het niet eens met de vergunning, omdat hij bang is voor overlast. Het bedrijf en de omwonende kwamen eerder in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Die verklaarde het beroep van het bedrijf in augustus 2016 niet-ontvankelijk en het beroep van de omwonende ongegrond. Zij laten het er beiden niet bij zitten en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Sluiting van een café in Eindhoven

maandag 23 okt 2017, 10:00
Zitting over het besluit van de burgemeester van Eindhoven om een café in die stad voor drie maanden te sluiten. Aanleiding daarvoor waren verschillende incidenten die in en rond het café hebben plaatsgevonden. De exploitant van het café is het met de sluiting niet eens. Hij zegt maar weinig invloed te hebben op de incidenten in en bij het café. De exploitant kwam tegen de sluiting eerder in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Die verklaarde zijn beroep in oktober 2016 ongegrond. De exploitant laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen door een bedrijf uit Slowakije

maandag 23 okt 2017, 10:00
Zitting over het besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu om bestuursdwang toe te passen in verband met een vermeende overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. De Inspectie Leefomgeving en Transport constateerde dat een zending van twee containers met vuurwerk niet goed was geclassificeerd. De Inspectie heeft namens de minister bestuursdwang toegepast door verder transport van de containers te verbieden totdat de overtredingen zijn opgeheven. Het Slowaakse bedrijf dat de zending importeerde, vindt dat het geen overtreding heeft begaan. Ook wijst het bedrijf erop dat het veel schade heeft geleden door de extra kosten die het heeft moeten maken om de containers verder te kunnen vervoeren. Het bedrijf kwam tegen het besluit van de minister eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. De rechtbank verklaarde het beroep van het bedrijf in november 2016 ongegrond. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan voor woon-zorgcomplex in Waddinxveen

dinsdag 24 okt 2017, 10:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Kerkweg-Oost 155-157 en 157A' dat de gemeenteraad van Waddinxveen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt op de percelen aan de Kerkweg-Oost 24 woon-zorgeenheden mogelijk voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Verschillende omwonenden zijn het niet eens met de komst van het woon-zorgcomplex. Zij vinden het nieuwe gebouw te groot en zijn bang dat hun woon- en leefklimaat wordt aangetast. Ook denken zij dat sprake is van belangenverstrengeling. De omwonenden zijn daarom tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van een definitieve uitspraak op zijn beroep, heeft één van de omwonenden de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak gevraagd om het bestemmingsplan te schorsen. Hij wil voorkomen dat al kan worden gestart met de bouw van het woon-zorgcomplex.

Geschil over parkeren van vrachtwagens in Lunteren

dinsdag 24 okt 2017, 10:00
Zitting over de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Ede om een omgevingsvergunning te verlenen voor het parkeren van vrachtwagens op een perceel aan de Meulunterseweg in Lunteren. De eigenaar van een transportbedrijf had om een vergunning gevraagd om tijdelijk, in afwijking van het bestemmingsplan, vrachtwagens te kunnen parkeren op een perceel in Lunteren. Het gemeentebetsuur vindt dat niet wenselijk en heeft de vergunning daarom geweigerd. De eigenaar van het transportbedrijf kwam tegen die weigering eerder in beroep bij de rechtbank Gelderland. Die verklaarde zijn beroep in november 2016 ongegrond. De eigenaar laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Weigering gegevens te verstrekken over inzet spyware

woensdag 25 okt 2017, 10:00
Zitting over de weigering van de korpschef van de landelijke politie om aan Bits of Freedom gegevens te verstrekken over de aanschaf en inzet van zogenoemde spyware. Met die spyware kan onopgemerkt in computers en andere elektronische apparaten worden gekeken. BoF had de korpschef gevraagd alle documenten over spyware openbaar te maken, om zo meer inzicht te krijgen in de inzet van spyware tegen burgers. De korpschef heeft enkele documenten openbaar gemaakt, maar veel andere documenten niet. Volgens de korpschef is geheimhouding noodzakelijk, omdat anders het werk van de politie zou worden belemmerd en de staatsveiligheid in gevaar zou worden gebracht. BoF kwam tegen de weigering van de korpschef eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Die gaf BoF in juli 2016 voor een belangrijk deel gelijk. Ook droeg de rechtbank de korpschef op verschillende documenten alsnog openbaar te maken. De korpschef is het daarmee niet eens en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Natura 2000-beheeplan 'Lauwersmeer'

woensdag 25 okt 2017, 10:00
Zitting over het beheerplan dat de staatssecretaris van Economische Zaken heeft vastgesteld voor het Natura 2000-gebied 'Lauwersmeer'. Het beheerplan bevat maatregelen om de natuur in het gebied 'Lauwersmeer' te beschermen en te verbeteren. Tegen het beheerplan zijn zeven bezwaren ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daaronder zijn eigenaren van percelen in en rond het gebied. Zij zijn onder meer bang voor nadelige gevolgen vanwege veranderingen van het waterpeil. Ook de Waddenvereniging is het niet eens met het beheerplan. De Waddenvereniging vindt dat in het beheerplan niet goed is omgegaan met een aantal gasvelden in de provincie Groningen. Zo zijn de 'oude' gasvelden volgens de Waddenvereniging vrijgesteld van de vergunningplicht, en zouden de effecten van de bodemdaling in het beheerplan niet zijn meegenomen. De grondeigenaren en de Waddenvereniging komen daarom in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan 'Schoolstraat 3 e.o. te Callantsoog' van de gemeente Schagen

donderdag 26 okt 2017, 10:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Schoolstraat 3 e.o. te Callantsoog' dat de gemeenteraad van Schagen heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding mogelijk van de bestaande supermarkt tussen de Schoolstraat en het Dorpsplein, zodat die zich kan ontwikkelen tot een full service supermarkt. Daarnaast maakt het bestemmingsplan daar in de buurt een uitgiftepunt voor de bibliotheek, kantoren en 20 parkeerplaatsen mogelijk. Twee omwonenden komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen dat hun woon- en leefklimaat door de nieuwbouw wordt aangetast. Zo vinden zij het nieuwe gebouw te hoog, en vrezen ze geluids- en parkeeroverlast. Bovendien is er volgens hen geen behoefte aan de uitbreiding van de supermarkt.

Bestemmingsplan 'Recreatiegebied Walbeckerheide' van de gemeente Venlo

donderdag 26 okt 2017, 10:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Recreatiegebied Walbeckerheide' dat de gemeenteraad van Venlo heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een nieuw recreatiepark met 35 zogenoemde 'POD-houses' in Arcen mogelijk. Een 'POD house' is een kleinschalige prefab verblijfsaccommodatie met een simpele inrichting met minimaal één slaapplaats, al dan niet aangevuld met een zitgelegenheid, eigen toilet en koelkast. Beheervereniging Villa Parc Arcen en Parvus Avez B.V. komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn eigenaar respectievelijk projectontwikkelaar van het 'Villa Parc Arcen', direct naast het recreatiepark. Ze vrezen overlast en waardevermindering van de woningen op hun eigen recreatiepark. Volgens hen is er geen behoefte aan nog meer recreatiewoningen in de buurt.

Geschil over maatregelen tegen Eurocircuit Valkenswaard

donderdag 26 okt 2017, 10:00
Zitting over de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard om maatregelen te nemen tegen Eurocircuit Valkenswaard. Het Eurocircuit is een permanent rallycrosscircuit. Omwonenden hadden om maatregelen gevraagd. Zij zeggen geluidsoverlast van het circuit te ervaren. Volgens hen worden de voorschriften in de milieuvergunning door het circuit overtreden. De rechtbank vernietigde in mei 2017 het besluit van het gemeentebestuur, maar oordeelde dat er geen strijd is met de milieuvergunning. De omwonenden vinden de uitspraak van de rechtbank niet ver genoeg gaan. Daarom komen zij daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de tussentijd heeft het gemeentebestuur een nieuw besluit genomen, waarbij het opnieuw weigert maatregelen te nemen tegen het Eurocircuit. Dat vormde voor de omwonenden aanleiding om, in afwachting van een definitieve uitspraak op hun hoger beroep, de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Weigering omgevingsvergunning Lange Weeren Volendam

donderdag 26 okt 2017, 10:00
Zitting over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 84 woningen in de nieuwe wijk de Lange Weeren in Volendam. Projectontwikkelaar Scholtens Projecten had om die omgevingsvergunning gevraagd. Het gemeentebestuur wil voor de nieuwe woningen geen vergunning verlenen, omdat het wil dat de bouw van de woningen pas start na de voltooiing van de nieuwe wijk de Broeckgouw. De projectontwikkelaar kwam tegen de weigering eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. Die verklaarde zijn beroep in november 2016 ongegrond. Tegen de uitspraak van de rechtbank komt de projectontwikkelaar in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan 'Alexanderknoop' van de gemeente Rotterdam

vrijdag 27 okt 2017, 10:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Alexanderknoop' dat de gemeenteraad van Rotterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft onder meer betrekking op het winkelgebied Alexandrium in Rotterdam. Klépierre Management Nederland B.V. en CBRE DRET Custodian I B.V. komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Klépierre is eigenaar van het in het winkelgebied gevestigde Shopping Center. Klépierre is het niet eens met het bestemmingsplan, omdat daarin voor het Shopping Center geen uitbreidingsmogelijkheden 'bij recht' zijn opgenomen. Er is haar wel een uitbreidingsmogelijkheid van 15.000 m2 toegekend, maar dan via een zogenoemde wijzigingsbevoegdheid waar op een later moment gebruik van kan worden gemaakt. Volgens Klépierre worden aan zijn concurrent Woonmall in het bestemmingsplan wel directe uitbreidingsmogelijkheden toegekend. Klépierre doet daarom een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Bovendien is Klépierre het om verschillende redenen niet eens met de uitbreidingsmogelijkheden voor Woonmall. CBRE is eigenaar van het in het winkelgebied gevestigde Megastores. CBRE is het op zijn beurt niet eens met de uitbreidingsmogelijkheden die Shopping Center in het bestemmingsplan heeft gekregen. CBRE vreest concurrentie. Volgens CBRE is de uitbreiding van Shopping Center niet noodzakelijk en is die in strijd met het provinciaal en gemeentelijk beleid. Bovendien is ook CBRE het niet eens met de uitbreidingsmogelijkheden die in het bestemmingsplan zijn opgenomen voor Woonmall. CBRE vreest leegstand in het winkelgebied.

Geschil over sluiting van woningen in Geldrop-Mierlo

vrijdag 27 okt 2017, 10:00
Zitting over het besluit van de burgemeester van Geldrop-Mierlo om een woning in de gemeente voor drie maanden te sluiten. Volgens de burgemeester is dat nodig, omdat in de woning grote hoeveelheden hennep zijn aangetroffen. Het gaat om een woning van woningcorporatie Stichting Wooninc. De stichting kwam tegen het besluit eerder in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Volgens de stichting is de sluiting niet nodig, omdat zij zelf al strenge regels hanteert voor woningen waar hennep wordt aangetroffen. De rechtbank stelde haar in juni 2017 in het gelijk. De burgemeester is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting gaat ook over drie andere zaken waarin de burgemeester van Geldrop-Mierlo besloot tot sluiting van woningen vanwege het aantreffen van grote hoeveelheden hennep. In deze zaken gaat het eveneens om woningen van een woningstichting, maar dan om Stichting Woonbedrijf. Ook deze woningstichting kwam tegen de sluitingen eerder in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank stelde in juni 2017 ook Stichting Woonbedrijf in het gelijk. Tegen die drie uitspraken komt de burgemeester in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.