Agenda Afdeling Bestuursrecht

Zittingenagenda van de Raad van State

Zittingenagenda van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een service van OpenNieuwsbank.nl

Bestemmingsplan 'Sion - 't Haantje' van de gemeente Rijswijk

donderdag 17 aug 2017, 10:00
10.00 uur Zitting over het bestemmingsplan 'Sion - 't Haantje, 2e herziening' dat de gemeenteraad van Rijswijk heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van in totaal 3.400 woningen in het zuidoosten van Rijswijk, waarvan 1.750 direct en de overige later via uit te werken bestemmingen. Het bestemmingsplan vervangt grotendeels het eerdere bestemmingsplan 'Sion - ’t Haantje, eerste wijziging' dat de gemeenteraad in 2011 vaststelde. In het nieuwe bestemmingsplan is het aantal woningen in de deelgebieden Sion en ’t Haantje herverdeeld, waardoor er in ‘t Haantje 120 woningen bij komen. Tegen het bestemmingsplan komt Koninklijke DSM N.V. in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. DSM is eigenaar van een industrieterrein aan de Alexander Fleminglaan in Delft dat op korte afstand ligt van het woningbouwgebied, met name van deelgebied ’t Haantje. Volgens DSM zijn de wijzigingen in het nieuwe bestemmingsplan, nadelig voor haar. Zo vreest ze dat met name de woningen in deelgebied ‘t Haantje haar bedrijfsvoering zullen belemmeren en ook de verdere uitbreiding van het bedrijf in de weg zal staan. DSM heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak ook verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De Afdeling bestuursrechtspraak zal dit verzoek eveneens om 10.00 uur op zitting behandelen. 14.00 uur Kapvergunning voor ruim 9.000 bomen vanwege aanleg RijnlandRoute Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft verleend voor het kappen van ruim 9.000 bomen vanwege de aanleg van de RijnlandRoute. De Rijnlandroute is een nieuwe provinciale weg tussen Katwijk en Leiden. De Afdeling bestuursrechtspraak verklaarde in januari 2016 alle bezwaren tegen het inpassingsplan 'RijnlandRoute' ongegrond. Die uitspraak met zaaknummer 201500779/1 staat op de website. Om de weg ook daadwerkelijk aan te kunnen leggen, vroeg het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland de kapvergunning voor ruim 9.000 bomen langs de route van de nieuwe weg aan. Het gaat daarbij om bomen langs de A4, de A44, de Hofvlietweg en de Oostvlietpolder. De Wijkvereniging van de Stevenshof, de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland en een bewonersvereniging zijn het niet eens met de bomenkap en zijn daarom tegen de vergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze vinden dat de procedure onzorgvuldig is verlopen. Daarnaast vragen ze zich af of het nodig is dat er zoveel bomen gekapt moeten worden. Volgens hen heeft de gemeente daar onvoldoende onderzoek naar gedaan. Ook maken ze zich zorgen over de buizers die in het zogenoemde Buizersbosje in de Stevenshof broeden. Bovendien is volgens de bezwaarmakers niet duidelijk wanneer er bomen worden herplant.

Inpassingsplan 'Windpark Westfrisia'

vrijdag 18 aug 2017, 10:00
10.00 uur Zitting over het inpassingsplan 'Windpark Westfrisia' dat provinciale staten van Noord-Holland hebben vastgesteld. Het inpassingsplan maakt de komst mogelijk van vijf windturbines parallel aan de Westfrisiaweg, tussen de Zwaagdijk en de Oudijk in de gemeente Medemblik. Het gaat om een gecoördineerd project waarbij het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland ook een aantal vergunningen voor de windturbines heeft verleend. Bewoners van woningen aan de Oudijk en de Zwaagdijk zijn het niet eens met de komst van de windturbines. Zij komen daarom tegen het inpassingsplan van de provincie in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ze vinden dat de windturbines te dicht op hun woningen komen te staan. Zo vrezen ze geluidhinder en zijn ze bang dat de windturbines hun vrije uitzicht verstoren. Ook zou de komst van de windturbines volgens hen in strijd zijn met het provinciaal beleid. Een agrariër in de omgeving is bang dat de windturbines de bouwmogelijkheden bij zijn woning en bedrijf beperken. Hij vreest daarom waardevermindering van zijn bedrijf en percelen.