Agenda Afdeling Bestuursrecht

Zittingenagenda van de Raad van State

Zittingenagenda van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een service van OpenNieuwsbank.nl

Nadeelcompensatie verlegging spoor Rosmalen

donderdag 24 mei 2018, 10:00
Zitting over de afwijzing van een verzoek om nadeelcompensatie door de minister van Infrastructuur en Milieu. Verschillende inwoners van Rosmalen hadden daarom gevraagd. Zij zeggen dat zij schade hebben geleden als gevolg van het tracébesluit 'Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas – Den Dungen'. Met dat tracébesluit is een spoorlijn verhoogd aangelegd, bij de huizen van de inwoners van Rosmalen. Volgens de omwonenden zijn hun huizen daardoor minder waard geworden. De minister wilde geen compensatie geven, omdat het volgens hem als sinds eind jaren negentig te voorzien was dat de spoorlijn hier zou komen. De omwonenden kwamen eerder in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant, die hen in maart 2017 gedeeltelijk gelijk gaf. De omwonenden laten het er niet bij zitten en komen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen konden zij niet zien aankomen dat de spoorlijn hier op deze manier zou worden aangelegd. Verder vinden zij dat zij ten onrechte anders zijn behandeld dan vergelijkbare gevallen waarin wel compensatie is gegeven. (zaaknummer 201703109/1

Windpark Oostpolder in Groningen

donderdag 24 mei 2018, 10:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van gedeputeerde staten van Groningen heeft verleend voor het windturbinepark Oostpolder in Groningen, net ten zuiden van de Eemshaven. Het windpark bestaat uit 21 windturbines en twee inkoopstations. Tegen de omgevingsvergunning komen verschillende bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat om omwonenden en de Stichting Repowering en Participatie Windturbine-eigenaren Groningen. De omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast van de windturbines. Ook denken zij dat de vergunningen niet concreet genoeg zijn en zeggen zij dat er veiligheidsrisico’s zijn. De stichting die in beroep komt, vindt dat de vergunning niet had mogen worden verleend omdat geen afspraken zijn gemaakt over het verwijderen van bestaande windturbines. Bij andere parken is dat wel gebeurd. Dat past volgens de stichting niet in het beleid.

Ontheffing Flora- en faunawet voor windturbinepark De Slufter

donderdag 24 mei 2018, 10:00
Zitting over het besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een ontheffing van de Flora- en faunawet voor Windpark De Slufter op de Slufterdam op de Maasvlakte in Rotterdam. Nuon Wind Development B.V. en Eneco Wind B.V. exploiteren dit windpark dat bestaat uit zeventien windturbines. De bedrijven willen deze turbines vervangen door veertien grotere turbines. Om dat mogelijk te maken hebben ze eerder de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken om de ontheffing van de Flora- en faunawet gevraagd. De staatssecretaris verleende de gevraagde ontheffing, maar de bedrijven waren het niet eens met enkele voorschriften die de staatssecretaris daaraan had verbonden. Zo wilde de staatssecretaris dat de windturbines worden uitgerust met een stilstandvoorziening, zodat de turbines kunnen worden stilgezet tijdens periodes 'met intensieve trek van trekvogels'. De Afdeling bestuursrechtspraak deed eerder al een uitspraak over de bezwaren van de bedrijven. Op 16 augustus 2017 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak verschillende voorschriften. Die uitspraak met zaaknummer 201703006/1 staat op de website. Na die uitspraak heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opnieuw beslist over het eerdere bezwaarschrift van de bedrijven. De minister heeft opnieuw een stilstandvoorziening voorgeschreven. De bedrijven zijn het daar niet mee eens en komen bij de Afdeling bestuursrechtspraak in beroep. Zij zeggen dat de minister niet opnieuw over het bezwaarschrift had mogen beslissen, omdat dat niet in de eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak stond en omdat nu het bestuur van de provincie Zuid-Holland zou moeten beslissen over de ontheffing. Verder vinden zij dat de noodzaak van de stilstandvoorziening niet goed is onderbouwd.

Winkelcomplex en appartementen in het centrum van Ermelo

vrijdag 25 mei 2018, 10:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Burgemeester Langmanstraat e.o.' dat de gemeenteraad van Ermelo heeft vastgesteld. Het gaat om een gecoördineerd project, waarbij tegelijk een omgevingsvergunning is verleend. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken een winkelcomplex en een appartementencomplex met parkeerkelder mogelijk aan de Burgemeester Langmanstraat en de Stationsstraat in Ermelo. Verschillende bedrijven in de omgeving, waaronder een filiaal van Expert en een Aldi-supermarkt, komen tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij wijzen erop dat er al veel winkelleegstand is in Ermelo. Volgens hen is er geen behoefte aan meer winkels. Verder verwachten zij problemen bij het laden en lossen van goederen en zijn zij bang voor verkeersonveilige situaties.

Rubberrecyclingbedrijf in Almen

vrijdag 25 mei 2018, 10:00
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Lochem heeft verleend voor een rubberrecyclingbedrijf aan de Scheggertdijk in Almen. Twee omwonenden en de stichting Almens Veld en Bos kwamen eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Gelderland. Zij vinden dat het rubberrecyclingbedrijf niet vergelijkbaar is met het bedrijf dat eerder op deze locatie zat. Zij zijn bang voor geluidsoverlast en geurhinder. Verder denken zij dat het onderzoek dat het gemeentebestuur heeft gedaan, niet in orde is. De rechtbank gaf hen in september 2017 echter geen gelijk. De bezwaarmakers laten het er niet bij zitten en komen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. .