Agenda Afdeling Bestuursrecht

Zittingenagenda van de Raad van State

Zittingenagenda van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Een service van OpenNieuwsbank.nl

Dwangsom vanwege LPG-installatie in Uden

maandag 19 mrt 2018, 11:00
Zitting over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Uden heeft opgelegd aan de eigenaar van een perceel aan de Bitswijk in Uden. In strijd met de vergunning zou daar een LPG-installatie staan. Om de eigenaar van de installatie te dwingen die te verwijderen, heeft het gemeentebestuur een dwangsom opgelegd. De eigenaar is het daar niet mee eens en kwam eerder in beroep bij de rechtbank Oost-Brabant. Die gaf hem in april 2017 gelijk: het gemeentebestuur had volgens de rechtbank onvoldoende rekening gehouden met eerdere vergunningen waarin de lpg-installatie wel was toegestaan. Het gemeentebestuur en de eigenaar van een naastgelegen perceel zijn het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en komen daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat eerdere vergunningen die de lpg-installatie wel toestonden, zijn vervallen. Daarom is de installatie volgens hen niet langer toegestaan.

Bestemmingsplan 'Kerkebogten 2016' van de gemeente Eersel

maandag 19 mrt 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Kerkebogten 2016' dat de gemeenteraad van Eersel heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ziet op de wijk Kerkebogten in Eersel, waar nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Een deel van de woningen in de wijk is al klaar. Tegen het bestemmingsplan komen twee omwonenden in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat de nieuwe woningen hun privacy aantast. Verder zijn ze bang voor verkeersoverlast. Zij vinden dat de woningen niet in deze omgeving passen en denken dat daaraan geen behoefte bestaat. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich over de kwestie buigt: op 13 december 2017 deed zij al twee uitspraken over omgevingsvergunningen voor nieuwe huizen in dit gebied. Die uitspraken met zaaknummers 201703120/1 en 201702925/1 staan op de website.

Bestemmingsplan 'Valkenswaard Noord' van de gemeente Valkenswaard

maandag 19 mrt 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Valkenswaard Noord' dat de gemeenteraad van Valkenswaard heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het noordelijk deel van de bebouwde kom van Valkenswaard. Tegen het bestemmingsplan komen drie bezwaarmakers in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Twee van hen zijn het er niet mee eens dat kamerverhuur niet meer is toegestaan in dit gebied. Verder komt een bedrijf in beroep, omdat het niet tevreden is over de bestemming voor zijn bedrijfspand. Het bedrijf wil in het gebouw een showroom kunnen vestigen en vindt dat het bestemmingsplan het verhuren van het gebouw bemoeilijkt.

Natuurvergunning voor herinrichting vliegbasis Woensdrecht

dinsdag 20 mrt 2018, 11:00
Zitting over de natuurvergunning die de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken heeft verleend aan het Rijksvastgoedbedrijf voor de herinrichting van vliegbasis Woensdrecht. De vergunning is ook verleend voor het gebruik van de vliegbasis na de herinrichting en het bestaande gebruik van de hele vliegbasis. Zo kan de constructie van de vliegbasis zelf worden aangepast en dekt de vergunning zowel het gebruik van de vliegbasis op de grond als in de lucht. De natuurvergunning is nodig, omdat de vliegbasis in de buurt ligt van de beschermde Natura 2000-gebieden Brabantse Wal, Markiezaat en Oosterschelde. Natuur- en milieubeweging Namiro is het niet eens met de natuurvergunning en komt hiertegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens haar kan het gebruik van de vliegbasis de beschermde natuurgebieden aantasten en had de staatssecretaris de vergunning om die reden niet mogen verlenen.

Provinciaal inpassingsplan 'Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland'

dinsdag 20 mrt 2018, 11:00
Zitting over het inpassingsplan 'Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland' dat provinciale staten van Flevoland hebben vastgesteld. Het inpassingsplan maakt een nieuwe buitendijkse haven mogelijk in de buurt van Urk. De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland zal op het grondgebied van meerdere gemeenten komen te liggen. De IJsselmeervereniging verzet zich tegen de komst van de haven en komt daarom tegen het inpassingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vereniging vreest dat het inpassingsplan de bergingsfunctie van het IJsselmeer aantast. Ook heeft de haven volgens de vereniging nadelige gevolgen voor het landschap en de herkenbaarheid van Urk als voormalig eiland. Ten slotte zou het inpassingsplan het Natura 2000-gebied het IJsselmeer aantasten.

Ontheffing voor ganzenbestrijding in Zuid-Holland

dinsdag 20 mrt 2018, 11:00
Zitting over de ontheffing die het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland op grond van de Flora- en faunawet heeft verleend voor het afschieten van de grauwe gans en de kolgans in de provincie Zuid-Holland. Het gaat om ganzen die grazen op percelen met kwetsbare gewassen, met uitzondering van een aantal Natura 2000-gebieden. De ontheffing geldt tot 1 maart 2020, en mag worden gebruikt van 1 november tot en met 14 februari in de regio Noordelijke Delta en van 1 november tot en met 29 februari in de regio's Delfland en Schieland, Veenweiden en Zuid-Holland-Noord. Met de ontheffing is toestemming gegeven voor het gebruik van honden, lokvogels en een geweer vanaf een half uur voor zonsopgang tot zonsondergang. De ontheffing is verleend aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. De Natuur en Milieufederatie Zuid‑Holland kwam samen met negen andere natuur- en vogelbeschermingsorganisaties eerder tegen de ontheffing in beroep bij de rechtbank Den Haag. Die vernietigde de ontheffing in maart 2017 voor zover die toestemming gaf om ganzen te doden in een half uur voor zonsopgang. Volgens de natuur- en vogelbeschermingsorganisaties gaat de uitspraak van de rechtbank niet ver genoeg. Daarom komen ze daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hen gaat de ontheffing verder dan strikt noodzakelijk is. Zo zou onvoldoende zijn gegarandeerd dat ganzen alleen mogen worden gedood als er een concrete dreiging is van belangrijke schade aan gewassen. Ook het gebruik van lokganzen is de organisaties een doorn in het oog, omdat dat ertoe zou kunnen leiden dat er ganzen afkomen op percelen waar ze eerder niet zaten.

Bestemmingsplan 'Oudehaske' van de gemeente De Fryske Marren

woensdag 21 mrt 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Oudehaske' dat de gemeenteraad van De Fryske Marren heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de oude kern van het dorp Oudehaske, op de uitbreidingswijken en op enkele recreatieterreinen. Een bewoner van de Jousterweg in Oudehaske komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij is het niet eens met de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt op het perceel naast zijn woning. Op dat stuk grond kunnen volgens de man verschillende zelfstandige bedrijven worden gevestigd. Hij is bang voor overlast van die bedrijven. Verder vindt hij dat een strook beplanting verplicht had moeten worden gesteld als afscheiding.

Bestemmingsplan 'Landgoed AA Vonders' van de gemeente Dinkelland

woensdag 21 mrt 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Landgoed AA Vonders' dat de gemeenteraad van Dinkelland heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een nieuw landgoed mogelijk aan de Linderdijk in Volthe. Op het landgoed komen nieuwe gebouwen en natuur. Een in de buurt gelegen agrarisch bedrijf komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bedrijf is bang dat het omzetten van delen van het landgoed naar bos en natuur toekomstige uitbreidingsplannen van het bedrijf in de weg staat. Verder is het nieuwe landgoed volgens het bedrijf in strijd met gemeentelijk beleid. Ook had er op het landgoed geen tweede woning mogelijk mogen worden gemaakt, aldus het bedrijf.

New York Pizza in Ermelo

donderdag 22 mrt 2018, 11:00
Zitting over de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Ermelo om een omgevingsvergunning te verlenen voor een filiaal van New York Pizza aan de Horsterweg in Ermelo. New York Pizza wil daar een afhaallocatie starten met een nieuwe zij-ingang en reclame op de gevel. Volgens het gemeentebestuur is de locatie daarvoor niet geschikt vanwege de gevolgen voor het verkeer en past de afhaallocatie niet binnen het bestemmingsplan, reden om de omgevingsvergunning te weigeren. New York Pizza kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Die verklaarde het beroep in september 2017 gegrond en vernietigde de weigering van het gemeentebestuur. Naar aanleiding van de uitspraak nam het gemeentebestuur een nieuw besluit, waarmee New York Pizza het wederom niet eens is. New York Pizza is daarom in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In afwachting van een definitieve uitspraak op het beroep, vraagt New York Pizza de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak om een voorlopige voorziening te treffen. New York Pizza wil snel kunnen starten met de afhaallocatie, omdat zij het pand aan de Horsterweg al huurt en zo steeds meer kosten maakt.

Bestemmingsplan 'Rijksweg A16-N3' van de gemeente Dordrecht

donderdag 22 mrt 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Rijksweg A16-N3' dat de gemeenteraad van Dordrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een herinrichting van een weggedeelte mogelijk, zodat de verkeersdoorstroming wordt verbeterd. Een omwonende is het daar niet mee eens en komt in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij is bang voor ernstige geluidsoverlast en voor luchtvervuiling. Volgens hem hadden er niet alleen berekeningen moeten worden gemaakt, maar hadden ook geluid- en luchtmetingen moeten worden gedaan. De herinrichting van de weg is deels bedoeld om het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil IV beter te ontsluiten. Het bestemmingsplan voor dat nieuwe bedrijventerrein behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak eveneens op donderdag 22 maart 2018 op zitting, om 10.00 uur. Die zaak heeft het zaaknummer 201706342/1.

Verzoek om informatie Rijksdienst voor het wegverkeer

donderdag 22 mrt 2018, 11:00
Zitting over de afwijzing van de Rijksdienst voor het wegverkeer om openbaarmaking van documenten. AET Europe had gevraagd om openbaarmaking van een grote hoeveelheid informatie over de ontwikkeling van een elektronische identiteitskaart. De RDW wees dat verzoek gedeeltelijk af. AET Europe kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Gelderland, die haar in januari 2017 gedeeltelijk gelijk gaf. Volgens de rechtbank had de RDW niet goed onderbouwd waarom bepaalde stukken niet openbaar konden worden gemaakt. De RDW is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de RDW is wel voldoende onderbouwd dat bepaalde documenten niet openbaar hoeven te worden gemaakt. 13.30 uur

Bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' van de gemeente Dordrecht

donderdag 22 mrt 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' dat de gemeenteraad van Dordrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het bedrijventerrein Dordtse Kil V mogelijk. Tegen het bestemmingsplan komen omwonenden, de Vereniging Milieudefensie Drechtsteden en de stichting Nationaal Landschapskundig Museum in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Eén van de omwonenden is bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Een andere omwonende vindt dat de behoefte aan het nieuwe bedrijventerrein niet voldoende is onderbouwd. Ook Milieudefensie Drechtsteden en de stichting Nationaal Landschapskundig Museum zijn bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Daarnaast vinden zij dat het landschap wordt aangetast en dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein schadelijk kan zijn voor vogels en vleermuizen.

Vlonders bij een kaasboerderij

donderdag 22 mrt 2018, 11:00
Zitting over de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Veere om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van achttien vlonders op een stuk grond aan de Mariekerke in Meliskerke. De eigenaar van Kaasboerderij Mariekerke had om de omgevingsvergunning gevraagd. Op de vlonders plaatst de kaasboerderij in het kampeerseizoen luxe safaritenten. De vlonders moeten van de gemeente worden verwijderd wanneer het kampeerseizoen is afgelopen. De eigenaar wil met de omgevingsvergunning bereiken dat de vlonders het hele jaar mogen blijven liggen, zodat die niet elke keer hoeven te worden verwijderd. Maar volgens het gemeentebestuur is dat in strijd met het bestemmingsplan. De eigenaar kwam tegen de weigering eerder in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, die de weigering in december 2016 echter in stand liet. De eigenaar laat het er niet bij zitten en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens hem heeft het gemeentebestuur fouten gemaakt in de procedure.

Verzoek om herbeoordeling van havo-examen

vrijdag 23 mrt 2018, 11:00
Zitting over de afwijzing door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van een verzoek om herbeoordeling van een in 2014 gemaakt havo-eindexamen. Een vrouw uit Venlo had daarom gevraagd. Zij zakte in 2014 voor het havo-eindexamen. Zij vroeg daarop om herbeoordeling van het door haar gemaakte havo-examen tehatex . De vrouw kwam tegen de weigering van de minister eerder in beroep bij de rechtbank Limburg. Volgens haar heeft zij schade geleden, omdat zij als gevolg van het gezakte examen pas een jaar later aan een hbo-opleiding kon beginnen. Zij had daardoor geen recht meer op studiefinanciering op grond van de oude regeling en loopt daardoor studiefinanciering mis. Dat leidt volgens de vrouw tot een schadepost € 50.000, die zij wil verhalen op de minister. De rechtbank verklaarde haar beroep in juli 2017 echter niet-ontvankelijk, omdat de vrouw in het schooljaar 2014-2015 alsnog is geslaagd voor het eindexamen havo. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de minister geen aandeel in de gestelde schade van € 50.000. Tegen die uitspraak van de rechtbank komt de vrouw in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan 'Nieuw Baarnstraat 1 en 7' van de gemeente Baarn

vrijdag 23 mrt 2018, 11:00
Zitting over het bestemmingsplan 'Nieuw Baarnstraat 1 en 7' dat de gemeenteraad van Baarn heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt 23 nieuwe woningen mogelijk. Tegen het bestemmingsplan komen drie omwonenden in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor overlast. Zo zijn ze bang voor geluid- en schaduwhinder en verminderde privacy. Ook zijn er volgens hen alternatieve bouwlocaties. Daarnaast maken ze zich zorgen over de gevolgen voor het waterpeil in de buurt.