Concern Communicatie

Naarden, 17 augustus 2000 Persbericht

Wij wijzen u erop dat gelijktijdig met dit persbericht een mededeling verschijnt over het beëindigen van de fusiebesprekingen tussen Stork en Internatio-Müller.

STORK handhaaft winstverwachting voor 2000

Achterblijvende winst eerste halfjaar

De nettowinst van Stork N.V. over het eerste halfjaar van 2000 bedraagt EUR30,6mln. Dit is EUR4,4mln (12,6%) minder dan over de vergelijkbare periode in 1999, toen de nettowinst EUR35,0mln bedroeg. De strategische activiteiten hebben beter gepresteerd dan in 1999. De teruggang over het eerste halfjaar wordt met name veroorzaakt door de Capital Assets, waarin Stork haar te desinvesteren activiteiten heeft samengebracht. Door de verwachte winstontwikkeling van het tweede half jaar van 2000 houdt Stork de eerdere uitspraken staande dat het nettoresultaat over geheel 2000 ten opzichte van 1999, aanzienlijk zal stijgen.

Nettoresultaat
Over het eerste halfjaar van 2000 bedraagt de nettowinst van het Stork concern EUR30,6 mln. Dit is EUR4,4mln (12,6%) minder dan over de vergelijkbare periode in 1999, toen de nettowinst EUR35,0mln bedroeg. Over geheel 1999 werd een nettowinst van EUR43,5mln behaald.

Winst per aandeel
Per aandeel komt de nettowinst uit op EUR0,93. Dit betekent een daling van 15,5% ten opzichte van de nettowinst per aandeel ad EUR1,10 die behaald werd over het eerste halfjaar van 1999. De daling van de winst per aandeel wordt voor 3,4% veroorzaakt door een uitbreiding van het aantal aandelen met ruim 1 miljoen stuks ten gevolge van de keuze van een groot aantal aandeelhouders voor stockdividend. Over geheel 1999 werd een nettowinst per aandeel behaald van EUR1,36.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat van de strategische activiteiten is ten opzichte van het eerste halfjaar 1999 gestegen met EUR2mln tot EUR56mln. De resultaten van de niet strategische activiteiten die zijn ondergebracht bij Stork Capital Assets zijn echter met EUR7mln gedaald tot EUR14mln verlies.

Het bedrijfsresultaat van de Textile Printing Group ligt EUR2mln (14%) boven het niveau van vorig jaar als gevolg van een 15% hogere netto-omzet van zowel de sjablonen als de rotatiezeefdrukmachines.

Mede dankzij verdere introductie van nieuwe systemen kon Poultry & Convenience Food haar wereldmarktleiderschap verder versterken. Het bedrijfsresultaat bleef op het goede niveau van de afgelopen jaren.

De positie van de Aerospace Group als toeleverancier voor de lucht- en ruimtevaartindustrie is in de afgelopen periode versterkt. Denk hierbij aan de opdracht voor de Europese helicopter NH 90, de betrokkenheid bij het Airbus-project A3XX, de kansrijke positie rond het Amerikaanse Joint Strike Fighter project, als opvolger van de F16, en de zeer onlangs gescoorde opdracht voor simulatoren ten behoeve van het Amerikaanse Javelin anti-tankwapen. De ontwikkelingskosten voor deze projecten en voor de eigen materiaalontwikkeling (Glare) die pas over enige jaren productie gaan opleveren, hebben ertoe geleid dat het resultaat van de Aerospace Group, waarin thans de activiteiten van Fokker Services zijn opgenomen, is gedaald met 10%.

Het bedrijfsresultaat van de Technical Services Group is met 14% gestegen ten opzichte van 1999 vooral als gevolg van een resultaatsverbetering in het marktsegment Utiliteit en de specialistische activiteiten voor de industrie.

Het bedrijfsresultaat van Capital Assets, waarin opgenomen de niet strategische activiteiten, bleef achter, met name als gevolg van tegenvallende resultaten van de te desinvesteren Food Processing activiteiten. De negatieve resultaten van de Engineering zijn ten laste gebracht van voorzieningen die daartoe in 1999 werden gevormd.

Orderontvangst
De strategische activiteiten realiseerden een orderontvangst van EUR986mln, wat EUR58mln (6,3%) meer is dan de orderontvangst behaald in dezelfde periode in 1999. Bij de overige activiteiten (EUR 302 mln) was sprake van een daling van de orderontvangst van EUR239mln. Hiervan heeft EUR94mln betrekking op inmiddels gedesinvesteerde activiteiten. De totale orderontvangst over het eerste halfjaar 2000 bedroeg EUR1.288mln. Hierin is een positief valuta-effect van EUR19mln begrepen. Ten opzichte van het eerste halfjaar 1999 is de orderontvangst met EUR181mln gedaald als gevolg van het desinvesteringsprogramma.

Orderportefeuille
De orderportefeuille van de strategische activiteiten per 30 juni 2000 bedroeg EUR1.187mln, hetgeen 5,7% meer is (EUR64mln) dan dezelfde activiteiten in de eerste helft van 1999. Het nog uit te voeren deel bedraagt EUR631mln (per 31 december 1999: EUR589mln).

De orderportefeuille van de overige activiteiten bedroeg per 30 juni 2000 EUR769mln, hetgeen 32,2% minder is (EUR366mln) dan dezelfde activiteiten in de eerste helft van 1999. Het nog uit te voeren deel bedraagt EUR289 mln (per 31 december 1999: EUR591 mln). De totale orderportefeuille per 30 juni 2000 bedroeg EUR1.956mln, waarvan EUR920 mlnnog uitgevoerd moet worden. Ultimo december 1999 bedroeg de orderportefeuille EUR2.258mln, waarvan nog EUR1.180mln moest worden uitgevoerd.

Personeel
Per 30 juni 2000 waren 18.671 medewerkers bij het concern werkzaam, waarvan 14.162 in de strategische activiteiten. Ten opzichte van 31 december 1999 is het personeelsbestand met 1.804 medewerkers afgenomen.

Strategie
Ondanks het afbreken van de fusiebesprekingen bevestigt Stork de ingezette strategische richting, waarbij zij zich verder zal concentreren op activiteiten met marktleiderschap of de potentie daartoe. Hierdoor zullen groei en rendement worden gerealiseerd. Activiteiten die niet voldoen aan de strategische criteria, zijn bijeengebracht in de groep Stork Capital Assets, van waaruit zij worden vervreemd.

Tevens is uitgangspunt voor de strategische activiteiten, een gezonde verhouding tussen het ontwerpen en produceren van systemen of componenten enerzijds, en onderhouden en ondersteunen tijdens de gehele levensduur daarvan anderzijds.

In samenhang met de voorgenomen fusie met Internatio-Müller had Stork aangekondigd haar Food Processing activiteiten te zullen desinvesteren. Nu de fusie geen doorgang zal vinden heeft Stork besloten de inmiddels in gang gezette desinvestering van haar liquid food processing door te zetten. De Poultry & Convenience Food activiteiten, wereldmarktleider op dit gebied, zullen onderdeel van Stork blijven.

Vooruitzichten voor geheel 2000
Het bedrijfsresultaat zal naar verwachting op nagenoeg hetzelfde niveau als in 1999 uitkomen. Conform eerdere uitspraken is de verwachting dat het nettoresultaat over geheel 2000 ten opzichte van 1999 aanzienlijk zal stijgen.

Raad van Bestuur

Informatie voor de pers:
Stork N.V.
D.T. Kors
tel.: (035) 695 75 55
06 51 98 40 54

GECONSOLIDEERDE BALANS
(bedragen x EUR miljoen)


30 juni 200031 december 199930 juni 1999
ACTIVA:
Vaste activa:
Immateriële vaste activa:

*kosten van onderzoek en
ontwikkeling:

51,7

48,5

46,0

*ontwikkelingskrediet:(51,7)(48,5)(46,0)
0,00,00,0

- Materiële vaste activa:355,2359,4361,5

- Financiële vaste activa: 48,9 51,5 41,3
404,1410,9402,8
Vlottende activa:

- Goederen in magazijn:266,1251,8240,9

- Onderhanden werk:46,267,3(8,0)

- Vorderingen en overlopende activa: 542,9531,0515,1
- Effecten:34,126,111,6

- Liquide middelen: 58,1 112,4 126,5

947,4 988,6 886,1

1.351,51.399,51.288,9


PASSIVA:
Eigen vermogen:509,9497,1527,5
Aandeel van derden:6,15,25,3
Voorzieningen:193,6238,8150,6
Langlopende schulden:148,6149,9142,1
Kortlopende schulden: 493,3 508,5 463,4

1.351,51.399,51.288,9


GECONSOLIDEERD RESULTATENOVERZICHT
(bedragen x EUR miljoen)


1e halfjaar 2000

1e halfjaar 1999
Netto-omzet:1.043,6961,3
Kostprijs van de omzet: 780,4710,2
Bruto-omzetresultaat:263,2251,1
Verkoopkosten:82,676,0
Algemene beheerskosten: 138,6128,7
Netto-omzetresultaat:42,046,4
Overige bedrijfsopbrengsten: 0,5 0,5
Bedrijfsresultaat:42,546,9
Resultaat deelnemingen:1,21,1
Financiële baten en lasten:(1,9) 1,0
(0,7) 2,1
Resultaat uit gewone bedrijfs-uitoefening voor belastingen:
41,8

49,0
Belastingen:(10,6)(12,9)
Resultaat uit gewone bedrijfs-uitoefening na belastingen:
31,2

36,1
Aandeel derden in resultaat:(0,6)(1,1)
Nettoresultaat30,635,0
======
Belangrijkste kengetallen:
Per aandeel van EUR 5,--
Nettoresultaat:0,931,10
Cash flow:1,791,99
Eigen vermogen:15,4416,52
Aantal uitstaande aandelen (x mln)33,031,9

KERNGEGEVENS PER GROEP
(bedragen x EUR miljoen)


1e halfjaar 20001e halfjaar 1999 *)

*) vergelijkbaar gemaakt
Textile Printing
Netto-omzet145 122
Bedrijfsresultaat17 15
Geïnvesteerd vermogen97 111
Ontvangen opdrachten157 137
Orderportefeuille 51 68
Personeel ultimo in aantal1.805 1.936
Bedrijfsresultaat als % van geïnv. verm.38 29
Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet12 12
Poultry & Convenience Food
Netto-omzet73 67
Bedrijfsresultaat5 5
Geïnvesteerd vermogen16 21
Ontvangen opdrachten70 84
Orderportefeuille 43 54
Personeel ultimo in aantal702 704
Bedrijfsresultaat als % van geïnv. verm.63 43
Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet7 7
Aerospace
Netto-omzet296 241
Bedrijfsresultaat18 20
Geïnvesteerd vermogen224 218
Ontvangen opdrachten367 362
Orderportefeuille 522 518
Personeel ultimo in aantal4.256 4.094
Bedrijfsresultaat als % van geïnv. verm.19 25
Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet6 8
Technical Services
Netto-omzet304 272
Bedrijfsresultaat16 14
Geïnvesteerd vermogen124 60
Ontvangen opdrachten392 345
Orderportefeuille 571 483
Personeel ultimo in aantal7.3997.372
Bedrijfsresultaat als % van geïnv. verm.28 40
Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet5 5

KERNGEGEVENS PER GROEP (vervolg)
(bedragen x EUR miljoen)


1e halfjaar 20001e halfjaar 1999 *)
Totaal Strategische Groepen*) vergelijkbaar gemaakt Netto-omzet818 702
Bedrijfsresultaat56 54
Geïnvesteerd vermogen461 410
Ontvangen opdrachten986 928
Orderportefeuille 1.187 1.123
Personeel ultimo in aantal14.162 14.106
Bedrijfsresultaat als % van geïnv. verm.27 29
Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet7 8
Stork Capital Assets
Netto-omzet226 259
Bedrijfsresultaat (14) (7) Geïnvesteerd vermogen63 85
Ontvangen opdrachten302 541
Orderportefeuille 769 1.135
Personeel ultimo in aantal4.5096.128
Bedrijfsresultaat als % van geïnv. verm. (59) (16) Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet (6) (3) Totaal Stork
Netto-omzet1.044961
Bedrijfsresultaat4247
Geïnvesteerd vermogen524495
Ontvangen opdrachten1.2881.469
Orderportefeuille 1.9562.258
Personeel ultimo in aantal18.67120.234
Bedrijfsresultaat als % van geïnv. verm.17 21
Bedrijfsresultaat als % van de netto-omzet4 5

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
(bedragen x EURmiljoen)


1e halfjaar 20001e halfjaar 1999
Ontvangen van afnemers:1.086,21.216,4
Betalingen aan leveranciers en werknemers:
(1.052,5)
(1.216,1)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties:33,70,3
Ontvangen interest:6,45,7
Ontvangen dividenden:1,11,2
Betaalde interest:(8,3)(4,6)
Belasting:(13,8)(11,0)
Overige operationele activiteiten:(14,6)(8,7)
Kasstroom uit operationele activiteiten:

19,1
(8,4)
Netto-investeringen in groepsmaat-
schappijen en financiële vaste activa:
(33,9)
(34,2)
Investering in materiële vaste activa:(26,6)(31,4) Desinvesteringen materiële vaste activa:

3,4

2,7
Kasstroom uit investerings-activiteiten:
(57,1)
(62,9)
Mutatie langlopende schulden:(1,6)4,4
Betaald dividend:(7,6)(15,2)
Aandeel derden:0,91,6
Kasstroom uit financierings- activiteiten:
(8,3)
(9,2)
Mutatie geldmiddelen:(46,3)(80,5)