Gemeente 's-Gravenzande

Voorlichtingspagina 17 januari 2001 Eén loket voor bouwen en milieu
Nieuwe afdeling bij gemeente
Deze maand is binnen het stadhuis een nieuwe afdeling van start gegaan. Het is de afdeling Bouwen en Milieu. De afdeling komt in de plaats van de vroegere afdelingen Bouw- en Woningtoezicht en Woonruimte, Ruimtelijke Ordening en Milieu (WROM). In de nieuwe constructie is het onderdeel Woonruimte er uitgelicht en ondergebracht bij de afdeling Woningbedrijf en Gemeentegebouwen. De nieuwe afdeling Bouwen en Milieu is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Vergunningverlening, Handhaving en Beleidsontwikkeling.
De cluster Dienstverlening is voor burgers, bedrijven en instellingen hét aanspreekpunt. Dit geldt voor zowel baliebezoekers als voor degenen die zich per telefoon tot de afdeling wenden. De balie van de nieuwe afdeling Bouwen en Milieu vindt u op de eerste verdieping van het stadhuis, kamer 112.
Telefonisch is de afdeling als volgt bereikbaar:
* Bouwen en slopen 430195/430197

* Milieuzaken 430183

* Ruimtelijke ordeningszaken 430184.

Commissievergaderingen
Op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en maandag 29 januari zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een bepaald punt tijdens een vergadering aan bod komt, kunt u het beste vooraf even contact opnemen met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie Wegen en Groen, Verkeer, Sport en Milieu

(dinsdag 23 januari, 19.30 uur)

* Krediet 2e fase Edelstenenwijk t.b.v. groenwerkzaamheden en openbare verlichting

* Krediet opruwen gele stenen van fase 1, masterplan herinrichting centrum

* Krediet aanleg vier Wetravelden in Julianasportpark
* Krediet bestrijding iepziekte 2001

* Bijdrage regiofonds BOR Haaglanden

Commissie Cultuur, Welzijn en Onderwijs
(woensdag 24 januari, 19.30 uur)

* Vaststelling nota Integraal jeugdbeleid 2001-2005
Commissie Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Sociale Zaken
(donderdag 25 januari, 19.30 uur)

* Krediet digitaliseren bestemmingsplannen
* Krediet bestemmingsplan gaswinlocatie NAM
* Vaststelling richtlijnen planstudie/MER Westland-Hoek van Holland
* Terugkoop woningwetwoning Populierenstraat 37
* Begrotingswijzigingen

Commissie Algemeen Bestuurlijke en Economische aangelegenheden (maandag 29 januari, 19.30 uur)

* Benoeming van mevrouw A.C. Hommes als waarnemend burgemeester in diverse functies

De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

Nieuwe brug over Monsterse Vaart

In de week van 22 tot en met 26 januari wordt een begin gemaakt met het vervangen van de brug over de Monsterse Vaart bij de Rusthovenlaan. De nieuwe brug is een onderdeel van de reconstructie van het tuinbouwgebied Tuinveld. De verwachting is dat de brug begin mei 2001 berijdbaar is.

De definitieve verharding en de belijning zullen worden aangebracht tijdens de reconstructie van de Rusthovenlaan op Monsters grondgebied. Die reconstructie zal waarschijnlijk in de zomer van dit jaar starten.

In de komende periode is de Rusthovenlaan ter hoogte van de brug voor al het wegverkeer gestremd. Ook de scheepvaart zal enige hinder ondervinden, maar doorvaart blijft mogelijk.
Parkeerverbod
Burgemeester en wethouders hebben op 2 januari 2001 besloten een bord model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen bij een parkeervak aan de voorkant van de woning Meidoornstraat 62. Het parkeren op dit vak is verboden, behalve voor de auto waarmee mevrouw J.M.A. van Vliet-Jansson zich verplaatst. Het kenteken van deze auto is VP-10-NP.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na heden bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders. In de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift dient u te vermelden: 'bezwaarschrift Awb'.
Bouwplannen
Aangemelde bouwplannen
S. Wiersma
Tuinhuisje
Nachtegaallaan 13
Aangevraagde bouwvergunningen
Naam
Bouwwerk

Bouwadres
Bedrijfsverzamelgebouw
Bedrijventerrein Teylingen
P.J. Kruithof
Dakopbouw
Gravin Machteldplantsoen 50
Verleende bouwvergunningen
R.F. de Stoppelaar
Verbouwen kantoor
Zuidwind 9
Filmclub 's-Gravenzande
Aanbrengen videoautomaat
Marktplein 33
Gebr. J. & P. van Antwerpen VOF
Berging
Monsterseweg 131
P.H.T.M. van Elswijk
Vergroten woning
Molenstraat 32
bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Beschikkingen

Burgemeester en wethouders hebben de beschikkingen opgesteld naar aanleiding van aanvragen om vergunningen op grond van de Wet milieubeheer van:

* A. de Bruin, oprichtingsvergunning voor een glastuinbouwbedrijf, op het adres Staelduinlaan 21;

* B. Nelissen, revisievergunning voor een glastuinbouwbedrijf, op het adres Maasdijk 51;

* Kwekerij Figaro B.V., oprichtingsvergunning voor een glastuinbouwbedrijf, op het adres Sint Jorispad 12;
* Kwekerij 't Extreempje, revisievergunning voor een glastuinbouwbedrijf, op het adres De Jonghlaan 4a;
* Maatschap Poleij, revisievergunning voor een glastuinbouwbedrijf, op het adres Naaldwijkseweg 197a.

Ontwerp-beschikkingen
De ontwerp-beschikkingen hebben vier weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze termijn geen bedenkingen ingekomen; er zijn geen nadere adviezen ontvangen van de wettelijk adviseurs in deze.

Ter inzage beschikkingen
De beschikkingen liggen gedurende een termijn van zes weken na de dag van publicatie, van donderdag 18 januari tot en met woensdag 28 februari 2001, ter inzage in het stadhuis, afdeling Bouwen & Milieu, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Beroep
Binnen vermelde termijn kan beroep worden ingesteld door diegenen die eerder bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking en/of diegene die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet eerder in staat te zijn geweest. U dient het beroepsschrift te richten aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U kunt ook een voorlopige voorziening vragen. Voor het indienen van een beroepsschrift alsmede de voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd, voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoonnummer 070-4264426).

De beschikking wordt pas van kracht na de termijn van zes weken indien géén beroep is ingesteld. Is er beroep ingesteld alsmede een voorlopige voorziening gevraagd dan is de beschikking pas van kracht nadat er een uitspraak is inzake de voorlopige voorziening. Volgende week (22 tot en met 26 januari) worden de groene minicontainers geleegd.
mogen niet worden gebroken.


* De Wegwijzer, Prins Bernhardstraat 28 op zaterdag 20 januari van 11.00 tot 12.00 uur;