KAMER VAN KOOPHANDEL UTRECHT

Uitgangspunten NVVP moeten in Vijfde Nota RO

Het bedrijfsleven in de Randstad is ingenomen met het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan (NVVP). Met name de uitgangspunten 'infrastructuur is de drager van ruimtelijk-economische ontwikkelingen' en 'mobiliteit mag groeien' spreekt het bedrijfsleven aan. Daarom moeten deze uitgangspunten integraal worden overgenomen in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, zo schrijven de Kamers van Koophandel in de Randstad (Amsterdam, Haaglanden, Rijnland, Rotterdam en Utrecht) in een brief aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM.

De uitgangspunten van het NVVP sluiten naadloos aan op de visies 'Doorstart voor de Randstad' en 'De Randstad: kiezen voor nieuwe dynamiek'. Daarin geven de KvK's een samenhangende visie op economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit in de Randstad die daarmee de concurrentie met andere Europese metropolen kan aangaan. Behalve dat de bestaande economische centra (binnensteden) moeten kunnen doorgroeien, zal er ook ruimte voor nieuwe knooppunten met bedrijfslocaties moeten komen aan de randen van het Groene Hart. Hiermee voorkomt men uitwaaiering langs de wegen naar het achterland.

Achterstand infrastructuur inhalen

Om de mobiliteitsproblemen op te lossen is een betere benutting van het bestaande wegennet onvoldoende zeggen de KvK's in de Randstad. Naast nieuwe wegen is het aanleggen van nog ontbrekende schakels in de infrastructuur hard nodig. Deze investeringsbehoefte is jarenlang onderschat, waardoor een achterstand is ontstaan. Die achterstand moet zo snel mogelijk worden ingehaald. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de economische groei en de daaruit voorkomende mobiliteit. In dit verband bieden onder meer betaalstroken goede oplossingen. Om alle infrastructuurprojecten goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat in het NVVP aandacht wordt besteed aan regie, organisatie en bevoegdheden. Het bedrijfsleven is bereid via PPS-constructies oplossingen te zoeken voor het mobiliteitsvraagtruk. Het plan over de doorstroomroute A4 is hiervan een goed voorbeeld.

Openbaar vervoer
Naast uitbreiding van wegen wil het bedrijfsleven ook een snel, betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer om de toenemende mobiliteitsbehoefte op te vangen. Essentieel daarbij zijn een goede aansluiting op de nieuwe economische knooppunten aan de rand van het Groene Hart. De Randstadkamers vinden dat in het NVVP concreet de relatie tussen het openbaar vervoer en de ruimtelijke ordening moet worden aangegeven alsmede hoe een en ander zal worden bereikt.

Ook vinden de KvK's in de Randstad dat de groei van het goederenvervoer niet mag worden onderschat. Een goede multimodale bereikbaarheid van de zeehavens en mainport Schiphol zijn noodzakelijk.

Een krachtige ontwikkeling van de Randstad is volgens de KvK's alleen mogelijk wanneer de economische groei binnen de grenzen van de eigen regio worden benut. Wanneer de activiteiten worden geconcentreerd op en rond knooppunten van vervoersnetwerken heeft dit een efficiënt vervoersyteem en economische winst tot gevolg. Daarom moeten het NVVP en de Vijfde Nota RO goed op elkaar worden afgestemd.