Partij van de Arbeid

PERSBERICHT

Den Haag, 15 januari 2001

PVDA-FRACTIE WIL ACTIEVER BELEID OVERHEID BIJ VOORKOMEN EN TEGENGAAN KINDERMISHANDELING

Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem. In Nederland sterven naar schatting jaarlijks vijftig kinderen als gevolg van mishandeling. Jaarlijks worden tenminste vijftigduizend, merendeels jonge kinderen mishandeld en verwaarloosd. In 1999 is 19.426 keer contact opgenomen met de Advies- en Meldpunten kindermishandeling (AMK's). In twee jaar tijd (1998 en 1999) is hiermee het aantal adviezen en meldingen gestegen met 33 procent vergeleken met 1997. In de ziekenhuizen worden artsen geconfronteerd met kinderen die letsel hebben opgelopen als gevolg van lichamelijk geweld. Zo zijn er in 1996 tenminste twintig kinderen van nul tot twee jaar overleden waarbij vermoeden van mishandeling in het geding was.

De PvdA-fractie vindt dat de maatregelen die de overheid neemt om kindermishandeling aan te pakken niet in verhouding staan tot de ernst van de problematiek. Dat is de reden waarom Tweede-Kamerlid Khadija Arib op
maandag 15 januari een Plan van Aanpak ter Bestrijding van Kindermishandeling heeft gepresenteerd. Daarin wordt de overheid aangespoord een veel actievere houding aan de dag te leggen bij het voorkomen en tegengaan van kindermishandeling.

De PvdA-fractie vraagt om een duidelijk beleid van de overheid dat gericht is op een samenhangende aanpak, zowel wat betreft preventie als ingrijpen. Om dat te bereiken stelt zij een reeks van maatregelen voor. Die betreffen een noodzakelijke uitbreiding van de deskundigheid in de consultatiebureaus en de jeugdgezondheidszorg, een preventieve rol van de hulpverlening die zich ook actiever dient op te stellen bij het signaleren van kindermishandeling en het vaststellen van een protocol in geval van een niet natuurlijke dood van kinderen. Tevens dient er een meldplicht te komen bij seksueel misbruik door hulpverleners, moet er een onderzoek komen naar seksueel misbruik van allochtone kinderen en zal er een weerbaarheidstraining voor jeugdigen moeten worden ingevoerd.