Waterschap Groot SallandZwolle, 15 januari 2001

Groot onderhoud aan de Weede in Hasselt

Het Waterschap Groot Salland gaat in de komende winterperiode groot onderhoud uitvoeren aan de Weede. Deze oude rivierarm ligt in het weidegebied ten noorden van de wijk Nadorsterlanden. Het waterschap gaat de sterk verlande Weede opnieuw open trekken en plaatselijk verruigde oevers opschonen en afplaggen.

Ruilverkaveling Rouveen
De maatregelen lopen vooruit op de plannen voor het uitloopgebied Hasselt in het kader van Ruilverkaveling Rouveen. De maatregelen zijn gericht op het stimuleren van de natuurfunctie van de Weede. Het plan is opgesteld door Waterschap Groot Salland in samenwerking met de Gemeente Zwartewaterland, Stichting Natuur en Milieu Zwartewaterland en Dienst Landelijk Gebied.

Natuurontwikkeling krijgt prioriteit
De Weede is een verveende oude rivierarm. Door invloed van ijzerrijk grondwater treffen we hier bijzondere water- en oeverplanten aan. Het gebied is ook van belang voor vogels, kleine zoogdieren, verschillende vlinders en insecten. De aanwezigheid van elzen, riet- en zeggenbegroeiingen en ruigtekruiden biedt deze dieren volop leefgebied.
Het waterschap wil door aangepast onderhoud en extra maatregelen de natuurfunctie van de Weede stimuleren. Door uitdiepen en vergroten van het wateroppervlak krijgen vissen en watervogels meer leefruimte. Verruigde onderdelen van de oever zullen afgegraven worden, met de bedoeling dat zich hier bloemrijke oevers ontwikkelen. Aanplant van bomen en struiken moet zorgen voor meer schuilgelegenheid voor dieren. Een nieuwe hoofdwatergang zal de waterafvoerende (landbouw)functie van de Weede overnemen.

Opschonen van de oevers
In de oevers van de Weede ligt veel bouwafval verspreid en hier en daar is maaisel gestort wat voor verrijking van bodem en water zorgt. Voor zowel de natuur als voor de omwonenden is dit geen gewenste situatie. Het bouwafval wordt opgeruimd en waar nodig komt nieuwe afrastering.

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij het districtskantoor van het Waterschap Groot Salland in Rouveen, telefoon: 0522 - 466 200.


--- einde persbericht---
Zwolle, 27 december 2000 argumenten van de waterschappen onvoldoende zijn gehoord.In de dagvaarding rekest civiel verzoeken de waterschappen om herroeping van het arbitrale vonnis. De waterschappen willen aantonen dat MilieuTech de arbiters met onjuiste gegevens op het verkeerde been heeft gezet.

rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nederland;het slib wordt sinds 1998 door de huidige afnemers Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) en slibverwerking Midden-Betuwe (MB) probleemloos verbrand resp. gecomposteerd en vervolgens verbrand;de waterschappen hebben het slib altijd geleverd conform de contractbepalingen.