Provincie Utrecht

Persbericht
15 januari 2001

Bestemmingsplan spoorverdubbeling Loenen akkoord

Voor de spoorverdubbeling op het traject Utrecht-Amsterdam heeft de gemeente Loenen een bestemmingsplan opgesteld. Dit plan betreft de gronden voor de spoorverdubbeling en de direct aanliggende gronden in de gemeente. De provincie gaat akkoord met het plan, behalve daar waar er twijfels zijn over de toegankelijkheid van een agrarisch perceel. Midden vorig jaar heeft de provincie een bestemmingsplan goedgekeurd voor de spoorverdubbeling in de gemeente Breukelen.

In het plan verdwijnen de gelijkvloerse kruisingen van wegen met de spoorbaan en komen er tunnels. Waar mogelijk worden ecologische verbindingen versterkt of gecreëerd. Ook worden waar nodig geluidsschermen geplaatst. De omgeving van het bedrijventerrein Angstelkade wordt drastisch gewijzigd. De beweegbare bruggen over de Nieuwe Wetering worden vervangen door een vaste verhoogde oeververbinding, zodat vrachtverkeer onder het spoor door naar het bedrijventerrein kan en recreatieboten onder de brug door kunnen varen.

Tegen het bestemmingsplan zijn 8 bezwaren ingediend. Voor zover nodig worden de bewaarden financieel gecompenseerd of met grond. In het plan is ruimte gemaakt voor de compensatie van het waterbergend vermogen dat door de uitvoering van het werk verloren gaat. Voor de spoorverdubbeling moeten enkele woningen worden gesloopt. Als betrokkenen zelf nog niet hebben voorzien in andere woongelegenheid zal door de gemeente ruimte worden aangeboden voor vervangende woningbouw.

Het bestemmingsplan is het logische vervolg van de Corridorstudie Amsterdam-Utrecht, waarin water, weg en rail in hun onderlinge samenhang zijn onderzocht. De studie biedt inzicht in oplossingen voor de te verwachten problemen en motiveert de noodzaak van de spoorverdubbeling. Tevens is er een Milieu Effect Rapportage in opgenomen. Op 25 april 1995 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat het tracé en de aard van de spooruitbreiding vastgesteld.

Voor nadere informatie: Marja van Buuren, 030 - 258 3207 of marja.van.buuren@provincie-utrecht.nl

Terug