Gemeente Etten-Leur

Commissievergaderingen op 15 en 17 januari

In de komende week vinden er twee commissievergaderingen plaats. Op maandag 15 januari komen de leden van de commissie financiën, informatisering en milieu bijeen. Op woensdag 17 januari vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Sport. Beide vergaderingen beginnen om 19.00 uur en worden gehouden in de raadzaal.

Op de agenda voor de vergadering van 15 januari a.s. staan o.a. de volgende onderwerpen:

* Programma van wensen Milieu Educatief Centrum
* Voorstel inzake diverse grondaankopen

* Aankoop trappenfabriek Vermeulen Schoenmakershoek
* Herziening kostprijsberekening Vosdonk-Zuid
* Herziening kostprijsberekening De Keen

* Onderhoudsplanning gemeentelijke bouwkundige objecten
* Meerjarenprognose tot en met 2010

Op de agenda voor de vergadering van 17 januari a.s. staan o.a. de volgende onderwerpen:

* Inspraakreactie trajectnota MER VERA

* Notitie consequenties vertraging Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) en actualisering verkeersmodel

De commissievergadering van 17 januari a.s. begint met een hoorzitting in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan Attelaken.