Gemeente Etten-Leur

Verzameling reacties op vragen tijdens voorlichtingsbijeenkomst asielzoekerscentrum is gereed

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van 13 december j.l. hebben de aanwezigen een groot aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het toekomstige asielzoekerscentrum (AZC) in Etten-Leur. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels op deze vragen antwoorden geformuleerd en reacties op de opmerkingen verwoord. Deze zijn samengebracht in een antwoordenboek, waarvan in deze dagen exemplaren worden toegezonden aan alle vragenstellers en makers van opmerkingen. Het antwoordenboek is eveneens beschikbaar voor andere belangstellenden. Exemplaren ervan kunnen vanaf maandag 15 januari aanstaande worden afgehaald aan de receptiebalie in het gemeentehuis.

Inmiddels heeft de Klankbordgroep AZC, waarin de omwonenden van de beoogde vestigingslokatie aan de Streek en andere betrokkenen zijn vertegenwoordigd, al enkele vergaderingen gehouden in het kader van haar adviserende taak.
Afgelopen maandag hebben de leden van de Klankbordgroep een werkbezoek gebracht aan het asielzoekerscentrum te Schijndel, om zich te oriënteren op de opzet en inrichting van het daar gevestigde centrum. De ingewonnen informatie kan worden gebruikt bij komende gedachtenwisselingen rondom het asielzoekerscentrum in Etten-Leur.