Gemeente Leeuwarden

Vergadering Gemeenteraad

Openbare vergadering op 15 januari 2001 om 19.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 32 te Leeuwarden. De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staat:

1. Nieuwjaarsrede van de burgemeester.
2. Vragenhalfuurtje voor burgers.
3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden.
4. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 16 oktober 2000.

5. Mededelingen.

6. Integrale aanpak graffiti.

7. Verwerving en vervreemding van diverse onroerende zaken.
8. Wijziging in 2000 verdeelsleutel budgetten Wet op de reintegratie arbeidsgehandicapten.

9. Verzoeken om vergoeding van planschade ex artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening in verband met de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Prof. P.S. Gerbrandyweg te Leeuwarden.
10. Verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening in verband met een uitbreiding van het schoolgebouw (Christelijk Gymnasium) op het perceel Gymnasiumstraat 36 te Leeuwarden.
11. Plan van aanpak uitvoering Binnenstad Nieuwe Stad 2001/ kredietaanvraag voor de uitvoering van het jaarprogramma 2001.
12. Goedkeuring van de jaarrekeningen 1998 en 1999 en de begrotingen 1999 en 2000 van de stichting osg Piter Jelles.
13. Wijzigen van de concernbegroting voor het dienstjaar 2001.
De raadsvoorstellen die bij de agendapunten horen, liggen voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 (openingstijden 09.00-16.00 uur) en in de Openbare Bibliotheek, Wirdumerdijk 34 (Beursgebouw). Ook kunt u de stukken vinden op de internetsite van de gemeente www.leeuwarden.nl.

Vragen voor het vragenhalfuurtje kunnen aangemeld worden bij het secretariaat van de gemeentesecretaris op telefoonnummer 058-2338204. Er kunnen alleen vragen worden gesteld over zaken die geen betrekking hebben op de agendapunten.

Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergadering beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

Vergadering Commissie Stadsontwikkeling

Openbare vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling op 16 januari 2001 om 19.30 uur in het Bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2.
Insprekers: van tevoren aanmelden bij de secretaris tel. 233 80 81.

Op de agenda staat:

1. Opening en mededelingen.

2. Oldehoofsterkerkhof.

3. Rapportage over de gevoerde inspraak m.b.t. dagopvang Tuinen 32.
4. Eerste uitwerking Wijkplan Achter de Hoven/Vegelin.
5. Subsidiering woningbouw in het jaar 2000, incl. verdeelbesluit BWS/BLS.

6. Wijziging APV, aanhangwagens.
7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Vergadering Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Leeuwarden

Op 16 januari 2001 om 19.45 uur in het Bestuurscentrum Leeuwarden (kamer 112), adres Groeneweg 1 te Leeuwarden.

Op de agenda staat:

1. Voorstel tot stichting Openbare Basisschool in Zuiderburen.

De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden (openingstijden 09.00 - 16.00 uur) en bij de Openbare bibliotheek aan de Wirdumerdijk 34 te Leeuwarden.

Vergadering Raadsadviescommissie voor Bestuur & Middelen Op woensdag 17 januari a.s. vanaf 19.30 uur in het Bestuurscentrum, Groeneweg 1 te Leeuwarden (kamer 32).

Op de agenda staat:

1. Opening en mededelingen.

2. Mededelingenlijst.

3. Vaststellen van de lijst van toezeggingen
- Commissie Bestuur & Middelen;
- Gemeenteraad.

4. Evaluatie detailhandelsbeleid van de gemeente.
5. Cambuur en de verdubbeling.

6. Integraal Veiligheidsprogramma 2001.
7. Vaststellen eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening Leeuwarden 2001.
8. Evaluatie dienstegalisatiereserves.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

commissies liggen ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor.