FNV

VOC Shipping BV
FWZ - fwz.nl@wxs.nl

Bijgaand de circulaire aan de leden van VOC Shipping BV

Aan de leden in dienst van
VOC Shipping BV

Rotterdam, December 28, 2000 105-MB/ML

Betreft: CAO-onderhandelingen 2001

Geachte collega`s,

Na een tweetal onderhandelingsronden hebben wij van uw werkgever een eindbod (zie bijlage) ontvangen waarvan wij menen dit aan u te moeten voorleggen.

Het eindbod zouden wij gaarne met u willen bespreken in een ledenvergadering die gehouden zal worden in ons bondskantoor aan de Heemraadssingel 323 te Rotterdam op:

15 januari 2001 om 14.00 uur

Mocht u niet in staat zijn deze vergadering bij te wonen maar toch willen reageren, dan verzoeken wij u vriendelijk uw mening aan ondergetekenden kenbaar te maken vóór aanvang van de ledenvergadering.

Wij wijzen u erop dat inmiddels aan de Heemraadssingel het betaald parkeren is ingevoerd. Ons kantoor is echter per metro eenvoudig te bereiken. U dient dan uit te stappen op station Coolhaven en u bevindt zich dan reeds op de Heemraadssingel.

Tenslotte willen wij van deze gelegenheid gebruik maken u allen een prettig uiteinde en een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Gaarne tot ziens op de ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

FEDERATIE VAN WERKNEMERS
IN DE ZEEVAART,

John Putter / Marcel van den Broek

Bijlage: eindbod

EINDBOD VOC Shipping CAO-onderhandelingen 2001:


1. Looptijd CAO.


De CAO wordt aangegaan voor het tijdvak 1 januari 2001 t/m 31 december 2001


2. Gages.


Per 1 januari 2001 zullen de gages met 1.7% worden verhoogd in het kader van de wet BOL.

Per 1 januari 2001 zullen de gages met 2.54% worden verhoogd. Het betreft hier de achterstallige prijscompensatie over de afgelopen CAO-periode.

Per 1 juli 2001 zullen de gages met 1% worden verhoogd.

Per 31 december 2001 zullen de gages met 1% worden verhoogd.
Mocht de prijsindex gedurende de looptijd van deze CAO uitkomen boven de 2%, op basis van het afgeleide cijfer voor werknemers laag, zal het meerdere bespreekbaar zijn bij de onderhandelingen voor een volgende CAO.


3. Diensttijdverhoging eerste stuurman:

Het aantal diensttijdverhogingen van de eerste stuurman zal per 1 januari 2001 uitgebreid worden met één anciënniteit.


4. Verlof:

Per 1 januari 2001 wordt het periodiek verlof met 2 dagen uitgebreid.


5. Stille wachten:

Per 1 januari 2001 zal de uit artikel C5 (stille wachten) voortvloeiende vergoeding geacht worden te zijn inbegrepen in de vaste vergoeding voor overwerk.