Gemeente Rheden

Jonge asielzoekers
in Dieren naar school

Kinderen van asielzoekers uit Ellecom, De Steeg, Velp en wellicht binnenkort uit Rheden gaan vanaf oktober in Dieren naar school. Nu krijgen deze kinderen les in de voormalige Kohnstamm mavo in Velp. Het gebruik van dit schoolgebouw wordt in de loop van dit jaar beëindigd.

Al enkele jaren krijgen kinderen van asielzoekers in de gemeente Rheden les in Velp. Ze worden met een busje naar school gebracht en weer opgehaald. Vanaf 1 oktober zal dit busje dus richting Dieren rijden. Daar wordt de Burgemeester Bloemersschool verbouwd en aangepast. In deze school zijn nu het speciaal bijzonder onderwijs (SBO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gehuisvest. Het is de bedoeling dat het SBO onderdak krijgt in het gebouw van De Vlinder Zuid in Dieren Zuid. Het VSO kan dan de lokalen in het SBO gedeelte gaan gebruiken.

De Burgemeester Bloemersschool zal tenminste 5 jaar onderdak gaan bieden aan de kinderen. Daarna wordt gekeken of kinderen van asielzoekers ook op langere termijn in deze school les zullen krijgen. In de raadsvergadering van 30 januari aanstaande zal de gemeenteraad dit voorstel van burgemeester en wethouders behandelen.

Bericht


* Het eerstvolgende spreekuur van burgemeester en wethouders is op maandag 29 januari aanstaande. U kunt tussen 17.00 en 18.00 uur zonder afspraak binnenlopen op de eerste verdieping van het gemeentehuis.
* Wilt u meer weten van de gemeente. Veel informatie is ook te vinden op onze homepage: www.rheden.nl.

* Op de eerste verdieping van het gemeentehuis is een expositie geopend rond de uitgave van de kunstkalender en agenda 2001, uitgegeven door De Alliantie in samenwerking met Diepenmaat Uitgeverij en Ontwerp.
Donderdag 11 januari vergadert de Commissie Ruimte om 19.30 uur in het gemeentehuis
Agendapunten zijn onder andere:


*Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Ruimte van 7 december 2000

*Verkoop perceeltje aan dhr. en mw. Kock, Van Aldenburglaan 9 te De Steeg.

*Perceel Biesdelselaan 12 te Velp.

*Verkoop groenstrook langs Pijnboomhof 23 te Dieren.
*Startnotitie Soeria.

*Uitgangspunten bewonersparticipatie wijkplan Nieuw Velp Zuid.
*Programmaplan uitvoering ISV.

*Stukken ter kennisneming.

*Mededelingen.

*Rondvraag.

Maandag 15 januari vergadert de Commissie Bestuur om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Onderwerpen zijn onder andere:


*Toelichting op handhaving prostitutiebeleid door de heer D. van der Plaats (coördinator handhaving prostitutiebeleid regio Gelderland Midden).

*Verslag van de openbare vergadering van de Commissie Bestuur van 4 december 2000.

*Stukken ter kennisneming.

*Mededelingen.

*Rondvraag.
Beter leefmilieu voor dassen

De komst van 350 asielzoekers in Rhederhof zal de das niet de das om doen. De gemeente gaat twee dassentunnels en een hekwerk aanleggen bij Rhederhof. Kosten: ruim honderdduizend gulden.

Eerder oordeelde de rechter dat de gemeente Rheden bij het verlenen een vrijstelling van het bestemmingsplan onvoldoende rekening heeft gehouden met de das. Deze vrijstelling was nodig om de komst van een asielzoekerscentrum in Rhederhof mogelijk te maken. De gemeente heeft daarom, op last van de rechter, een onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Dit onderzoek wees uit dat, met wat maatregelen, het leefgebied van de das er op vooruit zou gaan. Het college heeft besloten in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen in het onderzoeksrapport.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is inmiddels begonnen met de verbouwing van het hoofdgebouw en de voorbereiding van de nieuwbouw. Het is de bedoeling dat de asielzoekers in de loop van dit jaar in Rhederhof terecht kunnen.
Gifbus

Zaterdag 20 januari
Laag Soeren, Cruyshoevelaan
van 9.00 tot 10.00 uur
Spankeren, Kerkplantsoen
van 10.15 tot 11.15 uur
Dieren, Callunaplein
van 11.30 tot 13.00 uur
Ellecom, Binnenweg
van 13.15 tot 14.15 uur.
De Steeg, Van Aldenburglaan
van 14.30 tot 15.30 uur
Meststoffenwet

Vanaf 1 januari 2001 zijn de verliesnormen van stikstof in de Meststoffenwet aangepast. Deze normen hebben betrekking op de maximale verliezen die het Mineralenaangiftesysteem (MINAS) toestaat bij het gebruik van meststoffen op landbouwgrond.

Soort grond
Per 1 januari gelden voor bouwland en braakland op zand- en lössgronden lagere stikstofverliesnormen dan voor bouwland en braakland op veen- en kleigronden. Voor landbouwbedrijven is het daarom belangrijk te weten welke gebieden tot zand- en lössgronden worden gerekend.

Kaarten
De gebieden die tot zand- en lössgronden worden gerekend staan weergegeven op kaarten Deze gebieden komen overeen met de gebieden waarvoor een uitrijverbod van dierlijke mest geldt Dit uitrijverbod is geregeld in het 'Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998' en geldt van 1 september tot 1 februari. De kaarten zijn in te zien bij het Publieksbureau in het gemeentehuis in de Steeg. De openingstijden vindt u in het colofon links onder aan deze pagina.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het mestloket via telefoonnummer 0800-2233322. U kunt ook de homepage van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij raadplegen: www.minlnv.nl.
BESTEMMINGSPLAN(NEN)


*Bestemmingsplan Wilhelminaweg 96
Burgemeester en Wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan 'Wilhelminaweg 96 te Dieren' met ingang van 10 november 2000 rechtskracht heeft.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van heden voor een ieder ter inzage in het Gemeentehuis bij het Publieksbureau te De Steeg.


*Bestemmingsplan Kanaalweg 1998
Burgemeester en Wethouders van Rheden maken bekend dat met ingang van 11 januari 2001, gedurende een termijn van 4 weken, tot en met 7 februari 2001 in het Gemeentehuis te De Steeg, bij het Publieksbureau, alsmede in het

- Gemeentelijk Service Centrum aan de Hoofdstraat 106 te Velp;
- Service Centrum, Ericaplein 5-a te Dieren, voor eenieder ter inzage ligt het door de Gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2000 vastgestelde bestemmingsplan 'Kanaalweg 1998'.

Het plan maakt de reconstructie van de Kanaalweg en de omleidingsweg bij Laag-Soeren mogelijk.

Bij de vaststelling zijn door de Gemeenteraad diverse wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp, zoals dat ter visie heeft gelegen.
Zij die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de Gemeenteraad en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij de Gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde plan indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan eenieder die bedenkingen heeft tegen de wijziging(en) die de Gemeenteraad heeft aangebracht in het plan.


*Bestemmingsplan Buitengebied 1995, herziening Zutphensestraatweg 1, Velp
Burgemeester en Wethouders van Rheden maken bekend dat met ingang van 12 januari 2001 tot en met 8 februari 2001 in het Gemeentehuis te De Steeg, bij het Publieksbureau, alsmede in het Gemeentelijk Service Centrum aan de Hoofdstraat 106 te Velp, voor eenieder ter inzage ligt het door de Gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2000 vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied 1995, herziening Zutphensestraatweg 1, Velp'.

Dit plan heeft betrekking op het voormalige agrarisch bedrijf Zutphensestraatweg 1 te Velp. De betreffende gronden verkrijgen de bestemming 'agrarisch gebied met landschappelijke waarde, Al', met uitzondering van de grond die voor 'woondoeleinden met beperkt agrarisch gebruik, Wb' is aangegeven. Deze laatste bestemming is op een dusdanige afstand van het belendende agrarische bedrijf gesitueerd, dat voor dit bedrijf géén belemmeringen in de bedrijfsvoering kunnen ontstaan.

Zij die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt bij de Gemeenteraad en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij de Gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde plan indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

BOUWEN EN WONEN
Hieronder publiceren wij bouwaanvragen die recentelijk zijn ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Deze bouwplannen kunnen worden ingezien bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis in De Steeg op werkdagen maandag t/m donderdag van 08.30 uur - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur - 12.30 uur.


-Burg. Willemsestraat 15 en 17, Dieren, (her)bouwen van een woning
-Taxuslaan 59, Dieren, veranderen en vergroten van een woning (incl. zwembad)

-Molenweg 27, Dieren, veranderen en vergroten van een woning
-Koningin Sophiastraat 6, Dieren, veranderen en vergroten van een woning (erker)

-Prof.Winternitzlaan 4, Laag-Soeren, veranderen en vergroten van een ligstal

-Ringallee 83, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Van Renselaerweg 6, Spankeren, veranderen en vergroten van een bedrijfsruimte

-Den Bruijl 33, Velp, wijzigen vergunning 21 november 2000. Wijziging betreft entree woning

-Veerweg 111, Rheden, plaatsen van 2 dakkapellen op een woning
-Ringallee 1-b, Velp, plaatsen van een hekwerk
-Havelandseweg 70, Rheden, bouwen van een garage
Bouwvergunningen en geaccepteerde meldingen

Hieronder publiceren wij de op 2 januari 2001 verleende bouwvergunningen en geaccepteerde meldingen. Wanneer u vindt dat u door het verlenen van een bouwvergunning of geaccepteerde melding in uw belang wordt geschaad kunt u, op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Wanneer u een bezwaarschrift tegen bouw-, sloopvergunning, geaccepteerde melding of geaccepteerde sloopmelding indient, wordt deze niet geschorst. Een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht indienen bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokkenen belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u alleen indienen wanneer u ook een bezwaarschrift heeft ingediend.

Bouwvergunningen

-Hogeweg 9, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Korte Wal 237, Velp, plaatsen van een berging
-Snippendaalseweg 26, Rheden, plaatsen van een hekwerk
-Gasthuislaan 83, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Peter van Anrooylaan 5, Dieren, veranderen en vergroten van een woning

Geaccepteerde meldingen

-Nobellaan 10, Dieren, veranderen en vergroten van een woning (serre)
-Prins Bernhardlaan 4, Dieren, plaatsen van een dakkapel op een woning
WET MILIEUBEHEER
Bekendmaking

Acceptatie melding ex artikel 8.19, lid 2, van de Wet milieubeheer. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat zij op 7 december 2000 een melding verandering inrichting hebben ontvangen van het metaalverwerkend- en forceerbedrijf Gebr. Oost B.V. te Dieren voor de inrichting gevestigd op de adressen Imboslaan 138 en Nijverheidslaan 13, 15 en 18 te Dieren. De melding betreft de opslaghal in het gebouw op het adres Nijverheidslaan 13. De opslaghal is verplaatst t.o.v. de vergunningssituatie. De opslaghal bevindt zich in de nieuwe situatie in het voorste gedeelte van het gebouw, terwijl het achterste gedeelte wordt gebruikt door Lippets forceerbedrijf. Bij besluit van 2 januari 2001 hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden verklaard dat de voorgenomen verandering van de inrichting naar hun oordeel niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken, onder voorwaarde dat deze verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend. Voor de inrichting is op 5 december 1995 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Overeenkomstig artikel 8.19, lid 2, van de Wet milieubeheer zien zij daarom af van de toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat de verandering van de inrichting wordt geaccepteerd zonder dat de vergunning wordt gewijzigd.

Bezwaar
Gedurende 6 weken na de datum van deze publicatie, dit is tot en met woensdag 21 februari 2001, kan door een ieder schriftelijk gemotiveerde bezwaren tegen het besluit worden ingebracht bij Burgemeester en Wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Daarbij kan men verzoeken zijn/haar persoonlijk gegevens niet verder bekend te maken. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet uitgesteld. Degenen die bezwaar tegen het besluit instellen, kunnen daarvoor desgewenst aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een 'voorlopige voorziening'. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Het besluit/de verklaring treedt in werking na de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, tenzij gedurende de bezwarentermijn bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, dan treedt de verklaring niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De verwezenlijking van de verandering van de inrichting mag pas plaatsvinden nadat de verklaring in werking is getreden. De verklaring zal onderdeel gaan uitmaken van de genoemde vergunning.

Inzage
Men kan het besluit met de daarbijbehorende stukken gedurende de bezwarentermijn kosteloos inzien bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis, Hoofdstraat 3 te De Steeg. Dit kan op maandag, woensdag en donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 uur tot 19.30 uur, op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op verzoek kan men een mondelinge toelichting krijgen (op dinsdag echter niet na 17.00 uur).
Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten van reproductie wordt een afschrift van ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Verdere informatie hierover kan men krijgen bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis, telefoonnummer (026) 49 76 350.
SPORT VAN DE MAAND

Maandag is de eerste workshop van de Sport van de Maand van start gegaan. Vanaf januari tot en met juni van dit jaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor en door jongeren. Op initiatief van de gemeente Rheden hebben sportverenigingen, sportscholen, het middelbaar onderwijs en het jeugd- en jongerenwerk hun handen in elkaar geslagen om uitdagende activiteiten aan te bieden aan jongeren. Elke maand staat een thema centraal: Fight, Fun, Racket, Extreme, Street en Water.
Op basis van een enquête onder jongeren in de gemeente Rheden en een sportontbijt met sportaanbieders zijn de activiteiten samengesteld.

De activiteiten staan vermeld in een folder. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente Rheden. Ook op de internetpagina www.rheden.nl/sportdoit staat informatie over inschrijving en de activiteiten die georganiseerd worden. In de Rhedenaar staat wekelijks vermeld wat er de komende twee weken te doen is.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE SPORT VAN DE MAAND

WEEK 2:
Maandag 8 januari van 17.00 tot 18.00
Jiujitsu Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,- Dinsdag 9 januari van 17.00 tot 18.00
Judo: Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,-

Week 3:
Maandag 15 januari van 17.00 tot 18.00
Jiujitsu Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,- Dinsdag 16 januari van 17.00 tot 18.00
Judo: Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,-

Week 4:
Maandag 22 januari van 17.00 tot 18.00
Jiujitsu Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,- Dinsdag 23 januari van 17.00 tot 18.00
Judo: Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,-

Inschrijven en informatie kun je via Ivor Straetemans, i.straetemans@rheden.nl, (026) 49 76 557 of via de internetpagina www.rheden.nl/sportdoit.
De inschrijving via internet heeft rond kerstmis een storing gehad. Sommige inschrijvingen zijn daardoor niet doorgekomen. Het probleem is inmiddels verholpen en de inschrijving kan normaal verlopen.
In 2000 hebben vier van de vijf leden van het Comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal afscheid genomen van het comité. Na jarenlange inzet besloten zij dat het tijd werd dat andere mensen het stokje zouden overnemen. Gelukkig heeft het niet veel moeite gekost om vier nieuwe vrijwilligers te vinden. Wij stellen dan ook het vernieuwde comité aan u voor: de heer D. Hoogenraad en mevrouw N. den Boer-Pinxter, beiden uit Velp, mevrouw L. Sieverding uit Rozendaal, mevrouw L. van de Bosch-Litzroth uit Ellecom en mevrouw L. Walgemoed uit Rheden.

Het nieuwe comité is met frisse moed begonnen aan het thema voor 2001: ´Wonen in monumenten´. De gemeenten Rheden en Rozendaal hebben heel veel verschillende monumenten waarin gewoond wordt: arbeiders- en middenstandswoningen, buitenhuizen, villa's, kastelen, boerderijen, scholen, postkantoren en hofjes.

Het comité komt graag in contact met mensen die in een monument wonen en open huis willen houden op Open Monumentendag in het weekend van 8 en 9 september 2001. Als u belangstelling hebt, of meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het comité, mevrouw N. den Boer-Pinxter, telefoonnummer (026) 36 13 944.
Informatie-avond over De Punt

Volgende week donderdag 18 januari 2001 organiseert de gemeente een informatie-avond over de verdere gang van zaken rond de vestiging van 'Het Rhedens' op De Punt. Omwonenden en andere betrokkenen zijn inmiddels per brief uitgenodigd, maatr ook andere belangstellenden zijn welkom. Op de avond kunt u informatie krijgen over de volgende onderwerpen:

- de bouwaanvraag en de afhandeling daarvan door de gemeente
- het inrichtingsplan met daaraan gekoppeld de kapvergunning
- de verkeerssituatie rond de nieuwe school
- de nog lopende bodemsanering.
De avond wordt gehouden op donderdag 18 januari van 19.30 tot 21.30 uur in Theothorne in het rechtergedeelte van zaal 3, de achterzaal.

De avond heeft het karakter van een inloopavond; er is geen centrale inleiding. Bezoekers kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Juist als de bezoekers gespreid over de avond komen, is de kans het grootst dat iedereen persoonlijk te woord kan worden gestaan. Wethouder Hans Alberse en medewerkers van de gemeente zijn aanwezig met kaarten, plannen en ander informatiemateriaal om de verdere gang van zaken toe te lichten. De aanwezigheid van de andere betrokken wethouder, mevrouw Els van Hout, is wegens gezondheidsredenen nog niet zeker. Ook het architectenbureau en de centrale directie van Het Rhedens zullen vertegenwoordigd zijn.
Het Rhedens Maal!
donderdag 18 januari 2001
in het KLOKHUIS

MENU:
Boerenkool met worst
Dessert

AANVANG: 18.00 uur
KOSTEN : f 8,-- exclusief drankjes
Gaarne opgeven vóór woensdag 20.00 uur
via tel: 026- 361 32 88 of via tel: 06-23 72 65 18
SPORT VAN DE MAAND

Maandag is de eerste workshop van de Sport van de Maand van start gegaan. Vanaf januari tot en met juni van dit jaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor en door jongeren. Op initiatief van de gemeente Rheden hebben sportverenigingen, sportscholen, het middelbaar onderwijs en het jeugd- en jongerenwerk hun handen in elkaar geslagen om uitdagende activiteiten aan te bieden aan jongeren. Elke maand staat een thema centraal: Fight, Fun, Racket, Extreme, Street en Water.
Op basis van een enquête onder jongeren in de gemeente Rheden en een sportontbijt met sportaanbieders zijn de activiteiten samengesteld.

De activiteiten staan vermeld in een folder. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente Rheden. Ook op de internetpagina www.rheden.nl/sportdoit staat informatie over inschrijving en de activiteiten die georganiseerd worden. In de Rhedenaar staat wekelijks vermeld wat er de komende twee weken te doen is.

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE SPORT VAN DE MAAND

WEEK 2:
Maandag 8 januari van 17.00 tot 18.00
Jiujitsu Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,- Dinsdag 9 januari van 17.00 tot 18.00
Judo: Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,-

Week 3:
Maandag 15 januari van 17.00 tot 18.00
Jiujitsu Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,- Dinsdag 16 januari van 17.00 tot 18.00
Judo: Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,-

Week 4:
Maandag 22 januari van 17.00 tot 18.00
Jiujitsu Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,- Dinsdag 23 januari van 17.00 tot 18.00
Judo: Sportcentrum Jagyba, Nordlaan 32, Velp, Kosten f 5,-

Inschrijven en informatie kun je via Ivor Straetemans, i.straetemans@rheden.nl, (026) 49 76 557 of via de internetpagina www.rheden.nl/sportdoit.
De inschrijving via internet heeft rond kerstmis een storing gehad. Sommige inschrijvingen zijn daardoor niet doorgekomen. Het probleem is inmiddels verholpen en de inschrijving kan normaal verlopen.