D66 Gemeenteraadsfractie Utrecht


Stadhuis, kamer 0.10
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Telefoon 030 2861127
Fax 030 2861126
E-mail D66@utrecht.nl

PERSBERICHT

Commissariaat voor de Media vindt gemeente Utrecht ernstig nalatig D66 initiatiefvoorstel Programmaraad actueel

Het Commissariaat voor de Media heeft op 11 januari jl. in een geschil, dat Love Radio tegen Casema en de Gemeente Utrecht had aangespannen, vastgesteld dat de Gemeente Utrecht ernstig nalatig is ge­bleken in­za­ke de instelling van een programmaraad. Dit besluit van het Commissariaat voor de Media plaatst het D66 ini­tiatiefvoorstel voor een programma­raad in een actueel daglicht, daar de uitspraak mede tot gevolg heeft dat de gemeenteraad binnen drie maanden een voorstel tot instelling van een pro­grammaraad dient te behan­delen.

Het geschil draaide om Love Radio, onderdeel van RTV 10 Direct Marketing, dat een besluit van Casema om de zender per 1 januari 2001 te weren van de Utrechtse kabel met succes aanvocht bij het Commis­sa­riaat voor de Media. De gronden die Love Radio aanvoerde waren het ontbreken van een programmaraad binnen Utrecht, waardoor advisering over het wettelijke basispakket voor de radio conform artikel 82k van de Mediawet achterwege was gebleven en waardoor het bestaande pakket door Casema gehandhaafd dient te worden.

De gemeente Utrecht krijgt als gevolg van dit geschil een fikse tik op de vingers uitgedeeld door het Com­mis­sariaat. Het Commissariaat stelt namelijk dat Utrecht de enige grote gemeente in Nederland is waarin nog geen programmaraad functioneert: In dit kader merkt het Commissariaat op dat artikel 82k, eerste lid, van de Mediawet in werking is getreden op 1 september 1997 en dat de gemeenteraad van Utrecht ondanks aanmaning tot nu toe, en dus al meer dan drie jaren, in gebreke is gebleven aan de daarin gestelde wette­lijke verplichting tot instelling van een programmaraad te voldoen.

Het Commissariaat neemt dit Utrecht kwalijk omdat artikel 82k van de Mediawet niet alleen bedoeld is als een waarborg voor programma-aanbieders gelijk Love Radio, maar juist ook als een waarborg voor de radio­luisteraars, aangezien dit artikel een pluriform minimumaanbod van radioprogramma s op in dit geval de Utrechtse kabel beoogt veilig te stellen. Voorts is de exploitatieovereenkomst (d.d. 30 juni 1995) tussen de gemeente en Casema strijdig met de Mediawet, omdat het wettelijk minimumpakket tenminste 25 radio­pro­gram­ma s dient te bevatten, in plaats van de 20 die in de exploitatie­overeenkomst zijn opgenomen. Daar­naast is advise­ring door de gemeenteraad ten aanzien van het minimumpakket in strijd met artikel 82k in het bijzonder lid vijf, waar bepaald is dat leden van gemeenteraad geen zitting in de programmaraad kunnen heb­ben. Bovendien strookt het gemeentelijk uit­gangs­punt dat het minimumpakket in beginsel bestemd dient te zijn voor publieke omroep niet met het wet­telijk uitgangspunt van een pluriforme samenstelling van het programmapakket.

De conclusie van het Commissariaat voor de Media: Om al deze reden is er dan ook goede grond voor de aan­wijzing aan de gemeenteraad van Utrecht thans binnen drie maanden te voldoen aan de ver­plich­tingen die artikel 82k van de Mediawet stelt waar het gaat om de instelling van een programmaraad en de benoe­ming van de leden daarvan, alsmede voor de aanzegging dat indien daaraan niet binnen de gestelde termijn is voldaan, de geëigende sanctiemaatregelen zullen worden getroffen.

D66 voorzag een dergelijk scenario en diende op 20 december een initiatiefvoorstel in voor de instelling van een programmaraad. Met de uitspraak van het Commissariaat op zak verwacht de fractie dat het initiatief­voorstel op zeer korte termijn behandeld zal worden en dat daarin gedane aanbevelingen en suggesties onderdeel zullen vormen van de uiteindelijke besluitvorming. Ten aanzien van de inhoud van het D66-voorstel wordt verwezen naar de bijgevoegde bijlagen (initiatiefvoorstel en persbericht 20 december 2000).