Persbericht
PB 00 - 02
Nijmegen, 15 januari 2001

Technologie topman Akzo Nobel over samenwerking industrie en wetenschap:

DRASTISCHE VERANDERINGEN NODIG IN BÈTA-ONDERWIJS

Voor de samenwerking tussen industrie en wetenschap in Nederland is het afnemend aantal bèta-studenten een ernstig knelpunt. Wanneer er geen drastische veranderingen komen in de instroom, dan zal binnen enkele jaren de vraag naar chemici twee keer zo groot zijn als het aanbod. Prof. dr. J. de Wit, benoemd tot bijzonder hoogleraar Researchstrategie en Management aan de KU Nijmegen, pleit in zijn oratie Industriële research als paradox, donderdag 18 januari voor drastische veranderingen in het bèta-onderwijs aan Nederlandse universiteiten.
Prof. Jan de Wit is Staff Director Technology op het hoofdkantoor van Akzo Nobel in Arnhem. Sinds 1 juni 2000 is hij voor een dag per week bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de KUN, een leerstoel ingesteld door de Stichting Gelder-Kennis.

Brede propedeuse
Bèta-studies hebben een totaal verkeerd imago, meent De Wit. "Reeds decennia lang wordt in Nederland gewerkt aan het bevorderen van deelname aan technische en bèta opleidingen, maar die inspanningen hebben nog niet geleid tot het gewenste effect: meer bètastudenten". Volgens de nieuwe hoogleraar resteert nog maar één mogelijkheid: een totaal andere inrichting van het onderwijs.
Daarbij moet maximale aandacht zijn voor het eerste jaar, de propedeuse. Uitgangspunt is een brede oriëntatie in het eerste jaar, zodat studenten hun keuze nog even kunnen uitstellen, maar aan het eind van dat eerste jaar beter weten waarvoor ze kiezen. Het aantal propedeuserichtingen bij de faculteiten voor natuurwetenschappen in Nederland moet terug naar twee, aansluitend bij de middelbare school pakketten Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid.
Na een inspirerende propedeuse zijn studenten meer gemotiveerd voor de lastiger onderdeling van de studie, stelt De Wit. In het tweede tot en met het vierde jaar leren ze een vak. Dat vak moet gegeven worden aan een universitair instituut dat daadwerkelijk multidisciplinair is georganiseerd. In Nijmegen zouden o.a. instituten moeten komen voor bio-informatica, bio-organische chemie, moleculaire chemie en medische fysica. Wil de nieuwe opzet kans van slagen hebben, dan moet de minister van OCenW bereid zijn de financiering van de instituten voor langere tijd te garanderen, aldus De Wit.

Research
Een tweede thema dat De Wit aansnijdt is de problematiek van de industriële research. Industriële ondernemingen investeren minder in research voor de lange termijn, en meer in activiteiten die rechtstreeks bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Zijn eigen Akzo Nobel doet sinds 1999 op corporate niveau geen research meer. De verantwoording voor research en ontwikkeling ligt bij de business units. Daarmee verschuift de inhoud ook richting marktgerichte productontwikkeling en -vernieuwing.
Bij veel grote industriële bedrijven is ook de ruimte voor lange termijn onderzoek aanzienlijk afgenomen. Daarom raakt de industrie er steeds meer van overtuigd dat zij niet zonder het werk van universiteiten kan. Voor nieuwe ideeën en concepten worden de contacten met universiteiten over de hele wereld steeds belangrijker.
Uitwisseling is daarbij van essentieel belang. De Wit: "De industrie moet academici aantrekken die als gesprekspartners kunnen fungeren voor wetenschappers en universiteiten moeten bereid zijn hun onderzoeksgebied meer te richten op de maatschappelijke noodzaak, zonder daarbij de wetenschappelijke waarde van hun onderzoek aan te tasten".

Stichting Gelder-Kennis
De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Stichting Gelder-Kennis voor een periode van 5 jaar. Door het instellen van bijzondere leerstoelen wil de Stichting ervaring uit het bedrijfsleven bereikbaar maken voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.
De colleges van prof. De Wit vormen onderdeel van de maatschappelijke variant binnen de opleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Studenten van deze en andere opleidingen verbreden daarmee hun oriëntatie op een toekomstige positie in het bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen.


----- einde bericht -----

Noot voor de pers:
Industriële research als paradox, oratie prof. dr. J. de Wit, donderdag 18 januari 15.45 uur Aula KU Nijmegen. De integrale tekst is - onder embargo tot moment van uitspreken - verkrijgbaar bij de afd. communicatie van de KU Nijmegen, tel. (024) 361 60 00. De tekst is na afloop van de oratie ook te raadplegen op www.kun.nl/ rubriek nieuws Voor meer informatie of voor contact met prof. De Wit kunt u zich wenden tot de afd. Communicatie van de KU Nijmegen, tel. (024) 361 60 00 of tot John de Munnik, Corporatie Media Relations, Akzo Nobel N.V. (026) 366 36 97