KPN NV

Reactie KPN op verlaging rating

In reactie op het besluit van Standard & Poor's om de credit rating van KPN te verlagen van single A minus naar triple B plus laat de Raad van Bestuur van KPN het volgende weten:
Zoals eerder aangegeven is het financiële beleid van KPN erop gericht om op middellange termijn de single A status na te streven. Daartoe is een programma ter verbetering van de balanspositie in uitvoering om deze A status op deze termijn te realiseren.
Stappen die al gezet zijn als onderdeel van dit programma zijn o.a. de geslaagde emissie van KPN eind 2000 en de aangekondigde verkoop van KPN's deel in het Ierse Eircell.
Verdere afstoting van non core assets en het te gelde maken van de waarde van KPN Mobile zijn eveneens onderdeel van dit programma. Tevens zal de financieringsstrategie van KPN erop gericht zijn zoveel mogelijk op holding niveau te financieren.
Als gevolg van de downgrading zullen de gevolgen voor de huidige leningenportefeuille van KPN beperkt blijven tot extra rentelasten van ongeveer ¤ 15 miljoen op jaarbasis.


Noot voor de redactie (