Gemeente Eindhoven

Persbericht: 15 januari

Raadsleden Eindhoven op verkenning

De moskee, hangplekken en buurthuizen zijn enkele plaatsen waar raadsleden van de gemeente Eindhoven met allochtone jongeren over hun vrije tijd hebben gesproken.
Deze gesprekken zijn in september, oktober en november 2000 gehouden in het kader van een Maatschappelijke Verkenning, een nieuw instrument van de gemeenteraad van Eindhoven.
Via een dergelijke verkenning kunnen raadsleden zelf een breder inzicht krijgen in een onderwerp waarover beleid wordt ontwikkeld, of in een probleem dat men ervaart in de Eindhovense samenleving. Het instrument is nadrukkelijk niet bedoeld om de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid te onderzoeken.
Deze eerste Maatschappelijke Verkenning is uitgevoerd door een speciaal daarvoor samengestelde commissie van elf raadsleden. Het onderzoek richtte zich op de vrijetijdsbesteding door jongeren van 0 tot 18 jaar uit de bevolkingsgroepen met een Antilliaans/Arubaanse, Surinaamse, Marokkaanse of Turkse achtergrond. Per 1 januari 2000 bestond die groep uit 6323 personen. Naast de gesprekken met de jongeren over hun vrije tijd, zijn bijeenkomsten gehouden om onderling en met andere betrokkenen informatie uit te wisselen over de vrijetijdsbesteding door allochtone jongeren. Zo is onder meer met vertegenwoordigers van sport- en culturele organisaties gepraat over het huidige en eventueel toekomstige aanbod van die instellingen. De verzamelde informatie over de manier waarop allochtone jongeren hun vrije tijd doorbrengen is ook besproken met beleidsambtenaren van de gemeente Eindhoven.

Rapport
Over de Maatschappelijke Verkenning is een rapport verschenen. Het vat allerlei gegevens over de vrijetijdsbesteding door allochtone jongeren samen in de thema's De Straat, Buurthuizen, Kunst en Cultuur, De Moskee, Sport en Jongens en Meisjes. Omdat de Maatschappelijke Verkenning geen uitputtend en representatief onderzoek is geweest, vindt de commissie het niet juist om aan de uitkomsten van het proces harde conclusies te verbinden. Zij heeft wel een lijst met aandachtspunten opgesteld, zowel over de inhoud van de verkenning als over het proces zelf.
Zo vraagt de commissie onder meer aandacht voor het gebrek aan speelruimte op straat, de problematiek van hangplekken, programmering op het gebied van kunst en cultuur, de speciale positie van meisjes en de rol van sport binnen de vrijetijdsbesteding van allochtone jongeren. Verder stelt de commissie vast dat het tijdsbeslag van een Maatschappelijke Verkenning voor de betrokken raadsleden erg groot is. Ook de juiste selectie en benadering van gesprekspartners is een aandachtspunt voor toekomstige verkenningen.

Op 15 januari wordt het rapport 'Maatschappelijke Verkenning naar de vrijetijdsbesteding door allochtone jongeren' om 19.30 uur gepresenteerd in Theater Het Klein te Eindhoven. Later zal het officieel aan de gemeenteraad worden aangeboden. Die bepaalt vervolgens wat er verder met het rapport gebeurt.