Ministerie van Buitenlandse Zaken

http://www.minbuza.nl/content.asp?Key=407056Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Sub-Sahara Afrika Afdeling Westelijk Afrika Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 15 januari 2001 Auteur L.W.M. Piët

Kenmerk 005/01 Telefoon 070 - 3485202

Blad /1 Fax 070 - 3486607

Bijlage(n) E-mail louis.piet@minbuza.nl

Betreft Beantwoording vragen van de leden Karimi, Koenders en Ter Veer over Tsjaad: oliegeld en wapens

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 20 december 2000, kenmerk 2000103940, waarbij gevoegd waren de door de leden Karimi (Groen Links), Koenders (PvdA) en Ter Veer (D66) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, moge ik in overeenstemming met artikel 135 van het Reglement van Orde, te Uwer kennis brengen dat nog niet wordt beschikt over alle voor beantwoording van de vragen benodigde gegevens. Omdat op 9 januari a.s. van de staf van de Wereldbank nieuwe informatie wordt verwacht over dit onderwerp, hoop ik U rond 18 januari in het bezit te stellen van mijn antwoord.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens