datum: 15-01-2001 / bericht: 2 van 22Voorstellen schilders-CAO

Er zijn binnenkort speciale ledenvergaderingen over de voorstellen voor de nieuwe CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf

Op 30 april loopt de CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf ten einde. In de CAO zijn de arbeidsvoorwaarden voor ruim 33.00o werknemers geregeld. In nauw overleg met de leden zal FNV Bouw met voorstellen komen om de CAO op een aantal onderdelen te verbeteren. Ten behoeve van de discussie met de leden hebben we alvast voorlopige voorstellen opgesteld. Die vindt u in deze brochure.

We willen een CAO afsluiten voor één jaar, want dat maakt het makkelijker om op de actuele ontwikkelingen te blijven inspelen. Voor dit jaar vragen we een loonsverhoging van zo'n 6 procent. Daarnaast staan nog allerlei andere wensen op het verlanglijstje. De leden - u dus - bepalen uiteindelijk hoe het verlanglijstje er precies uit komt te zien. Vanaf 5 februari vinden overal in het land speciale ledenvergaderingen plaats. Ga daar naartoe en geef uw mening over de voorlopige voorstellen. U kunt natuurlijk ook nieuwe voorstellen naar voren brengen. We hopen u op een van de ledenvergaderingen tegen te komen. Per slot van rekening gaat het over uw eigen arbeidsvoorwaarden. En is voor ons van groot belang om van de mensen uit de praktijk zelf te horen wat er aan de CAO moet worden verbeterd. Reiskosten worden vergoed, dus dat hoeft geen belemmering te zijn. Op pagina 6 vindt u het volledige overzicht van alle ledenvergaderingen.

Het verlanglijstje van FNV Bouw

We willen de CAO op verschillende onderdelen verbeteren. Het gaat in totaal over 35 voorstellen. Na de ledenvergaderingen stelt de vakgroepsraad voor de afbouwsector de voorstellen definitief vast.

Inleiding

De voorstellen staan in het teken van inkomensverbetering en vergroting van de zeggenschap voor werknemers. Inkomensverbetering en zeggenschap zijn noodzakelijk om de bedrijfstak aantrekkelijker te maken voor jongeren en andere nieuwe werknemers. Maar ook om te voorkomen dat de huidige werknemers naar een andere bedrijfstak vertrekken. Er is ruimte voor een verbetering van het inkomen omdat het goed gaat met het schildersbedrijf. Meer zeggenschap over zaken als arbeidstijden, scholing en loopbaan is nodig om te komen tot een moderne, flexibele CAO die rekening houdt met de eisen van de huidige arbeidsmarkt. FNV Bouw wil dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om hun werk en hun arbeidsvoorwaarden en
-omstandigheden aan te passen aan hun persoonlijke omstandigheden. Iedereen die dat wil moet de mogelijkheid hebben om met zijn werkgever individuele arbeidsvoorwaarden af te spreken die aansluiten op de eigen behoeften. We willen dus naar een moderne CAO, die de mogelijkheid geeft om maatwerk te leveren op individueel niveau. Verder wil FNV Bouw de routes naar vakmanschap uitbouwen. Ook wil de bond dat werknemers op een gemotiveerde en vakbekwame manier hun (vroeg)pensioengerechtigde leeftijd halen. Uitbouw van scholingsmogelijkheden is daarvoor een van de vereisten.

Lonen, vergoedingen en bovenwettelijke uitkeringen


1. Per 31 mei een loonsverhoging van 3,5 procent naast de gebruikelijke prijscompensatie. Dat komt bij elkaar neer op een strcuturele loonsverhoging van in totaal 6 procent.


2. Het beloningssysteem voor zowel volwassenen als jongeren moet worden aangepast, zodat het loon meer is afgestemd op iemands ervaring en opleiding.


3. Het recht voor iedere werknemer om een vakopleiding te volgen met doorbetaling van loon.


4. De eindejaarsuitkering voor WAO' ers moet worden verhoogd naar f 1250,- per jaar. WAO'ers die in de loop van het jaar de WAO verlaten, krijgen een uitkering naar rato.


5. Voor uitzendkrachten is de CAO volledig van toepassing. Het bedrijf dat uitzendkrachten inleent moet de CAO toepassen.


6. Alle onkostenvergoedingen dienen te worden verhoogd met de prijsstijging.


7. De kosten van rekeningrijden of eventuele andere heffingen op het zakelijk of woon-werkverkeer moeten door de werkgever worden vergoed.

Arbeidstijden


8. De werknemer krijgt de zeggenschap om met zijn werkzaamheden te beginnen tussen 07.00 uur en 10.00 uur en zijn werkzaamheden te beëindigen tussen 15.00 uur en 18.00 uur.


9. Elke werknemer krijgt het recht om in deeltijd te werken.

10. Alle atv-dagen moeten door de werknemer zelfstandig vastgesteld kunnen worden.


11. Werknemers van 55 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid van een 4-daagse werkweek, gedurende het hele jaar. Dit wordt gerealiseerd door inlevering van atv-, senioren- en snipperdagen. Het aantal seniorendagen moet worden verhoogd.

Scholing


12. Alle werknemers moeten recht krijgen op gemiddeld twee scholingsdagen per jaar. Hij kan deze naar eigen inzicht gebruiken met vergoeding van loonverlet en cursuskosten. Om dit recht te financieren moet de werkgever bij elke loonbetaling 1 procent afdragen, op een soortgelijke wijze als bij het Vakantiefonds. De SWEV-premie komt hierdoor te vervallen.


13. De werknemer krijgt het recht op omscholing naar een andere functie binnen of buiten de bedrijfstak.


14. Iedere werknemer krijgt het recht op ''Erkenning van Verworven Competenties (EVC)'' en het recht om naar aanleiding daarvan de scholing te volgen die leidt tot het officiële diploma.


15. De SPOS'en krijgen voor elke leerling-werknemer een subsidie. Hoe ouder de leerling, hoe hoger de subsidie.

Reïntegratie


16. Voor elke werknemer die 8 weken of langer ziek is moet de arbodienst een persoonlijk reïntegratieplan maken. Samen met reïntegratiebedrijven moet de arbodienst er alles aan doen om de zieke werknemer weer aan de slag te krijgen, desnoods in een ander beroep. De kosten hiervan worden gefinancierd door een werkgeverspremie van 0,2 procent.


17. De bedrijfstak moet aan reïntegratiebedrijven de opdracht verstrekken om alle nieuwe WAO' ers en werklozen aan een baan te helpen.

Tijd voor thuis

De combinatie van arbeid en zorg, van werk en privé, wordt een steeds groter probleem voor een groeiende groep werknemers. Het komt aan op een goede planning, maar de dagelijkse praktijk bestaat vaak vooral uit veel haasten. Niet alleen voor tweeverdieners, maar ook voor alleenstaanden.


18. FNV Bouw stelt voor dat de bedrijfstak een bedrag van één miljoen beschikbaar stelt voor bedrijfstakbrede voorzieningen voor zorgtaken, waaronder kinderopvang, palliatief verlof (ten behoeve van sterevensbegeleiding) en rouwverlof.


19. De kinderopvang moet worden uitgebreid met buitenschoolse opvang. Wanneer de werkgever van de partner niet aan de kinderopvang meebetaalt, mag dit niet tot hogere kosten voor de ouders leiden.


20. Recht op 10 dagen volledig doorbetaald rouwverlof bij overlijden van een partner, kind of ouder en aansluitend recht op onbetaald verlof.


21. Recht op betaald kortdurend zorgverlof van twee dagen bij ziekte van partner, kind of ouder.

Winterwerkloosheid


22. De werknemer moet zelf kunnen vaststellen wanneer hij vakantie/verlofdagen opneemt, tot een aaneengesloten periode van 4 weken (zie ook voorstel 10). Dat betekent het einde van de collectieve wintersluiting.


23. Het recht op aanvulling van de WW-uitkering moet worden uitgebreid van 8 weken naar 13 weken.


24. De kosten van de Aanvullingsregeling WW moeten betaald worden door de werkgever van de ontslagen werknemer.


25. De huidige afspraak dat premies voor bedrijfstakeigen regelingen uitsluitend in de zomer worden geheven moet gehandhaafd blijven.

Verlofsparen


26. Werknemers moeten hun verlof kunnen opsparen voor een langer verlof.

Vroegpensioen


27. Vanaf 61 jaar dient er weer pensioenopbouw plaats te vinden.


28. De werknemer die aanspraak heeft op de vroegpensioen-hiaatregeling mag deze uitkering flexibel aanwenden.


29. De hoogte van de vroegpensioen-hiaatregeling dient te worden verhoogd om de bevriezing van het maximum aan spaarloonregeling te ondervangen.

Uitvoerend technisch en administratief (uta) personeel


30. De voorgestelde salarisverhoging (van 3,5 procent plus prijscompensatie) moet ook gelden voor het uta-personeel.


31. De functie van secretaresse moet worden opgenomen in de CAO.

Arbeidsomstandigheden


32. Bij werken op hoogte moet de Europese richtlijn worden nageleefd, behoudens enkele uitzonderingen.


33. Bij afgeschermd buitenwerk moet worden gewerkt met oplosmiddelarme verf.


34. Er dient een onderzoek te komen naar de gezondheidsrisico's van allergene stoffen in behangplaksel

Internationale solidariteit


35. Voor nader te bepalen schildersprojecten in de derde wereld wordt 0,1 procent ingezet.

De ledenvergaderingen over de nieuwe CAO

Werkgebied Noord

Dinsdag 6 februari in Sport- en congreshotel (van der Valk), Burg. Omtaweg 2-4, Zuidbroek. Aanvang 19.30 uur

Woensdag 7 februari in Onder de Luifel, Stationsweg 6, Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 8 februari in Van der Valk Assen, Balkenweg 1, Assen. Aanvang 19.30 uur.

Werkgebied Oost

Maandag 5 februari in Restaurant.'t Maatveld, Tusveld 31, Bornerbroek. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 6 februari in Mercure Hotel Postiljon Zwolle, Hertsbergweg 1, Zwolle. Aanvang 19.30 uur.

Maandag 12 februari in Mercure Hotel Postiljon Arnhem, Europaweg 25, Arnhem. Aanvang 19.30 uur.

Werkgebied Zuidoost

Maandag 12 februari in Nia Domo, Boekel. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 13 februari in het regiokantoor van FNV Bouw, Noordkade 2, Weert. Aanvang 19.30 uur

Werkgebied Zuidwest

Dinsdag 6 februari in het regiokantoor FNV Bouw, Roosendaal. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur en is een combinatie van de ledenvergadering over de CAO-voorstellen en een reguliere vergadering van de regionale kadergroep voor de afbouwsector.

Van 12 tot en met 16 februari gaan de verfpromotoren uit Zuidwest op pad om de CAO-voorstellen met de leden op de werkplek te bespreken.

Werkgebied West

Woensdag 7 februari in Zalen en Partycentrum Statenburcht BV, Bentinckplein 13, Rotterdam. Aanvang 19.30 uur.

Werkgebied Noordwest

Donderdag 15 februari in Aristo Zalencentrum, Amsterdam. Aanvang 14.00 uur.FNV Bouw
Postbus 520
3440 AM WOERDEN
Telefoon: (0348) 575575
Fax: (0348) 423610
E-mail: info@fnvbouw.nl