Technische Universiteit Delft

Alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Promotie

Woningbeheer
15 januari 2001 | 16.00u
Hr. V.H. Gruis | bouwkundig ingenieur
Promotor | Prof.ing. A.F.Thomsen (fac. BK)
Toeg. promotor | Dr. J.B.S. Conijn (UHD-fac. BK, RIGO Amsterdam)

Financieel-economische grondslagen voor woningcorporaties; het bepalen van de bedrijfswaarde, risico's en het voorraadbeleid.

Woningcorporaties zijn zelfstandige bedrijven met een publieke taak. Ze werken zonder winstoogmerk in het belang van de volkshuisvesting. Ze zorgen onder meer voor betaalbare woningen voor huishoudens met lage inkomens. Woningcorporaties moeten overtollige financiële middelen inzetten voor de volkshuisvesting. De financiële middelen worden voor een belangrijk deel bepaald door de opbrengst uit de woningexploitatie. De bedrijfswaarde weerspiegelt deze opbrengst. Woningcorporaties kunnen aan de hand van de bedrijfswaarde, de uitgaven voor aflossing van hun schulden en hun financiële risico's bepalen of zij 'te veel' of 'te weinig' gaan verdienen. Overschotten kunnen zij gebruiken door extra te investeren, huren te matigen of arme collega's te helpen. Tekorten kunnen bijvoorbeeld worden opgevangen via hogere huren, verkoop van woningen of hulp van rijkere corporaties. In zijn proefschrift gaat Gruis in op de financieel-economische kant van woningcorporaties. De belangrijkste vraag van het promotie-onderzoek van de Delftse promovendus is hoe woningcorporaties kunnen bepalen wat ze denken te gaan verdienen met hun woningen en wat de risico's daarbij zijn. Ook wordt in het proefschrift aangegeven hoe zij kennis van de waarde en de risico's kunnen gebruiken bij het onderbouwen van het beleid voor hun woningvoorraad: Welke woningen moeten worden verkocht? In welke woningen moet extra worden geïnvesteerd? Welke woningen moeten duurder of goedkoper worden? Daarbij kunnen zij onder meer rekening houden met verwachte financiële overschotten of tekorten: Zijn er mogelijkheden om te investeren of moet er juist meer worden verdiend met de woningen om niet 'failliet' te gaan? Ook kunnen zij rekening houden met het verschil tussen de huidige (bedrijfs)waarde bij doorgaande sociale verhuur en de (markt)waarde bij verkoop en maximalisatie van de huur: Hoeveel wordt er nu verdiend met de woningen en hoeveel kan er worden verdiend? De methoden die in het proefschrift van Gruis zijn beschreven dragen bij aan rationalisatie van het woningbeheer. Ze bieden woningcorporaties zinvolle alternatieven voor de gangbare boekhoudkundige principes, die makkelijk kunnen leiden tot onjuiste inzichten over de financiële mogelijkheden van woningcorporaties en grondslagen voor hun beleid.Afkortingen


BK Faculteit Bouwkunde