15 januari 2001

De acties van de huisartsen in ons land worden vanaf vandaag verder voortgezet, als vervolg op de manifestatie van 14 december 2000 in de RAI in Amsterdam en de eerdere protestbijeen-komst in Den Haag. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft haar leden geadviseerd de week van 15 tot 22 januari te benutten voor de organisatie en de informatie, zodat vanaf volgende week de verschillende acties daadwerkelijk van start kunnen gaan.
Eén van de onderdelen van het programma is een stakingsdag op donderdag 15 februari aanstaande.

Huisartsen zullen vanaf volgende week geen nieuwe patiënten meer in de praktijk inschrijven. Dat geldt zowel voor ziekenfonds- als particulier verzekerden. Een uitzondering wordt gemaakt voor geboorten, huwelijken enz. bij patiënten die reeds in de praktijk staan ingeschreven. Wat de betaling betreft betekent dit voor ziekenfondsverzekerden dat de huisarts hen beschouwt als particuliere patiënten. De LHV adviseert de leden echter ziekenfondsverzekerden niet zelf te laten betalen. Huisartsen zullen de rekening naar de verzekeraar zenden. Voor deze handelwijze is uitdrukkelijk gekozen om patiënten in geen geval in (financiële) problemen te brengen. Patiënten zullen deze week ook via informatiebladen en posters in de wachtkamer op de hoogte worden gebracht van de actievormen. Daarnaast vragen de huisartsen de patiënten om ondersteuning van hun eisen.

Voorts zullen de huisartsen deze week de zorgverzekeraars laten weten dat een verlenging medio dit jaar van het lopende contract tussen verzekeraar en huisarts niet langer vanzelfsprekend is. Eerst zal er een aanpassing moeten komen van de vergoeding voor de praktijkkosten en het inkomen voor de huisarts.
De huisartsen zullen ook verschillende vormen van overleg met bijvoorbeeld ziekenhuizen, apothekers en andere zorgverleners opschorten. Daarbij moet gedacht worden aan overleggen over meer samenwerking, over doelmatig geneesmiddelengebruik en niet-spoedeisende wachtlijst-bemiddeling. De actievoerende huisartsen zullen daarnaast de informatieverstrekking aan arbo- en verzekeringsartsen en aan schadeverzekeraars vooralsnog stopzetten.

Stakingsdag 15 februari
De ledenvergadering van de LHV heeft eind vorig jaar besloten 15 februari 2001 uit te roepen tot stakingsdag. Dat wil zeggen dat op die dag in beginsel geen patiëntenzorg wordt verleend. Spoedgevallen worden doorverwezen naar de ziekenhuizen. Dit actiemiddel is gekozen om te laten zien wat het betekent als huisartsenzorg verdwijnt. Omdat de belangen van patiënten voorop blijven staan, is de dag vroegtijdig aangekondigd. Op deze manier kunnen regionaal afspraken worden gemaakt met ziekenhuizen en andere zorgverleners om in geen geval levensbedreigende situaties te laten ontstaan. De LHV zal voorafgaande aan de stakingsdag via advertenties in de dagbladen tekst en uitleg geven.

Doel van alle acties is het behoud van voldoende kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg, ook op termijn. Dat wil zeggen dat er genoeg huisartsen moeten zijn die het vak kunnen en willen (blijven) uitoefenen. Zo willen de huisartsen uitbreiding van het aantal op te leiden huisartsen, een goede regeling voor avond-, nacht- en weekeinddiensten, een adequate vergoeding voor hun praktijkkosten en een inkomen dat aansluit op de verantwoordelijkheden en de zwaarte van het vak. De minister heeft weliswaar afgelopen weken toezeggingen gedaan, maar daaraan nog altijd geen concrete invulling gegeven in de vorm van vastgelegde afspraken. Op basis van eerdere ervaringen luidt het motto van de huisartsen dan ook 'eerst zien en dan geloven'.

Ga naar : Actie Archief
Volgend artikel : Persbericht van Zorgverzekeraars Nederland

© copyright LHV 2001 home . index . email/adres . Artsennet