Gemeente Soest

Nieuws

B&W besluiten
Op 't Hoogt actueel
Verschijningsdata
Collecten
Verleende vergunningen
Vacatures
Lockerbie

Koop een voordelige regenton tijdens Aktie Regenton III

De gemeente Soest stimuleert nogmaals (evenals in 1997 en 1998) het gebruik van regentonnen. In samenwerking met acht detaillisten is de actie Regenton III voorbereid. De actie vindt plaats van zaterdag 19 mei t/m zaterdag 2 juni 2001. Tijdens de actieweken kunnen inwoners van Soest en Soesterberg een standaard actieregenton (200 l., donkergroen gerecycled kunststof) aanschaffen bij de deelnemende detaillisten voor de zeer voordelige prijs van fl. 34,-. Of zij kunnen kiezen voor het verzilveren van een kortingsbon (fl. 25,-) bij de aanschaf van een dure (> fl. 100,-), luxe regenton.

Samen met de detailhandel
Het cluster Natuur en Milieu Communicatie van de gemeente Soest heeft het project opgezet en uitgewerkt. De gemeente heeft echter geen technische knowhow op het gebied van regentonnen - het aansluiten ervan en de aanschaf van accessoires. Het was daarom noodzakelijk om voor dit project - voorbereiding en uitvoering - samenwerking te zoeken met lokale detaillisten. Acht detaillisten (tuincentra, doe-het-zelfzaken en hoveniers) werken uiteindelijk mee aan de actie Regenton III. Tijdens de toenadering bleek dat de meeste detaillisten positief tegenover deze actie stonden en hun naam graag aan dit milieuvriendelijke initiatief van de gemeente willen verbinden. We hopen dat iedereen zijn voordeel kan doen met deze actie Regenton III. Bij de volgende detaillisten kunt u tijdens de actieweken terecht voor een regenton:
De Bosrand Wieksloterweg WZ 37, Soest
't Vaarderhoogt Dorresteinweg 72, Soest
Haringsma Parallelweg 13, Soest
Hubo Torenstraat 8, Soest

* Karweihuis Rademakerstraat 5, Soesterberg
* M. Scholten Middelwijkstraat 28, Soest
Provak Ceelen Soesterbergsestraat 4, Soest
Welkoop Torenstraat 14, Soest


* Bij deze detaillisten kunt u alleen de voordelige, standaard actieregenton aanschaffen.

Op 't Hoogt
Uitvoerige informatie over de actie kunt u vinden in de rubriek "Duurzaam Soest" van de gemeentelijke voorlichtingskrant "Op 't Hoogt" van woensdag 16 mei a.s. (bijvoegsel Soester Courant). In deze huis-aan-huis verspreide uitgave is ook de kortingsbon voor de luxe regenton (> fl. 100,-) afgedrukt. U kunt de kortingsbon ook tijdens de actieweken krijgen bij: het gemeentehuis (infobalie), deelnemende detaillisten en milieucentrum de Kwekerij (Molenstraat 157, Soest). Vanaf 16 mei a.s. staat deze informatie ook op de gemeentelijke milieuvoorlichtingpagina's op internet (www.soest.nl) en op teletekst (kabel Kan 29; Freq. 534.25 MHz).

Meer informatie: Johan Simon (035 6093202)

Aangifte hondenbelasting

Er bestaat een aangifteplicht als men honden gaat houden of als men er een hond bijneemt. Aangifte moet ook worden gedaan worden als er een hond overlijdt of wordt weggedaan.
Kortom bij iedere wijziging moet de gemeente in kennis worden gesteld. Dit voorkomt dat aanslagen voor een verkeerd bedrag worden opgelegd. Het niet of niet tijdig aangifte doen kan er toe leiden dat een op te leggen aanslag wordt verhoogd.

Hondenbelasting, 1e hond 115,20 52,27
Hondenbelasting, 2e en elke volgende hond 170,40 77,32

Aangifteformulieren worden op telefonisch verzoek aan u toegezonden. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks bellen met telefoonnummer 035
- 60 93 508 (afdeling Financiën & Belastingen).
Huis-aan-huis-controle voor hondenbelasting

Binnenkort begint in de gemeente Soest een huis-aan-huis controle in het kader van de hondenbelasting.
Wanneer tijdens deze controle wordt geconstateerd dat er verzuimd is aan de gemeente op te geven dat men een hond heeft, volgt er alsnog een aanslag.

Soest-Zuid, Soestduinen, en Soest-Midden praten met B&W

MAANDAG 14 MEI - DE RANK - AANVANG 20.00 UUR
In het kader van het 'spreekuur van burgemeester en wethouders in de wijk', worden de inwoners van de wijken Soest-Zuid, Soestduinen en Soest-Midden, maar ook andere belangstellenden, uitgenodigd om op maandag 14 mei aanstaande samen met de burgemeester en wethouders van gedachten te wisselen over de wijk.

Iedereen krijgt de gelegenheid om tijdens een 'tafeltjes-avond' persoonlijk met de leden van het college te spreken over ideeën en aandachtspunten voor de wijk en kan eventuele problemen aan hen voorleggen. De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw De Rank aan de Soesterbergsestraat 18 en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is men van harte welkom.

2001: Het Internationaal Jaar van Vrijwilligers Wereldwijd Lokaal Betrokken: 2001 Internationaal jaar van Vrijwilligers

Nomineer de vrijwilliger van de maand!

Het jaar 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Vrijwilligers. Het gehele jaar wordt wereldwijd aandacht besteed aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Ook de gemeente Soest besteedt aandacht aan de vele vrijwilligers en het werk dat zij doen. Elke maand wordt daarom "de vrijwilliger van de maand" gekozen. Maandelijks is er een sector of doelgroep, waarvoor door u een nominatie kan worden ingediend:

januari Onderlinge buurthulp
februari Sport en recreatie
maart Onderwijs
april Jeugd en jongeren
mei Kunst
juni Sociaal-cultureel werk/buurtwerk/wijkwerk
juli Cultureel
augustus Ouderen
september Volksgezondheid en zorg
oktober

Natuur en milieu
november Maatschappelijk belang
december

Religie

De vrijwilliger van de maand wordt bepaald door loting uit genomineerden door notaris mr. J. Jager van "Jager, Bokdam en de Visser".

Nomineren

Iedereen in Soest en Soesterberg kan de nominatie, met een korte toelichting, inzenden aan:

Gemeente Soest
Vrijwilliger van de maand
Antwoordnummer 120
3760 VB Soest.
E-mailen kan ook, het adres is: gertp@soest.nl.

De nominatie moet voor de 1e van elke volgende maand worden ingediend. Voor het thema van mei 'kunst' is dat dus 1 juni 2001.

Voor het uitbrengen van een nominatie kunt u ook gebruik maken van het te downloaden formulier (in Word-formaat):

Downloaden formulier

Gemeentelijke Toekomstoriëntatie "TOSS - 2015"

Het gemeentebestuur wil graag te weten komen hoe de inwoners van Soest en Soesterberg de toekomst van de gemeente in - pakweg - 2015 zien. Begin juni start een serie openbare bijeenkomsten, waarop met burgers en/of vertegenwoordigers van plaatselijke groeperingen themagericht van gedachten wordt gewisseld. Voor elke avondbijeenkomst wordt een aansprekend programma opgesteld, waarbij het accent ligt op de communicatie burger - bestuur. Het project, dat 'TOSS 2015' (Toekomst Oriëntatie Soest / Soesterberg 2015) is gedoopt, is één van de initiatieven op het terrein van bestuurlijke vernieuwing. Nog dit jaar dient het uit te monden in een bondig slotdocument met aanbevelingen, waarmee de politiek rekening kan houden. Niet alleen bij de opstelling van gemeentelijke beleidsprogramma's, maar ook bij het reageren op initiatieven van andere bestuurslagen ( b.v. nieuw streekplan, de 5e Nota Ruimtelijke Ordening en nieuwe regelgeving om het terrein van leefbaarheid, gezondheidszorg en welzijn)

Medio mei komt de gemeente met uitvoerige informatie naar buiten. In grote lijnen luidt het programma van 'TOSS 2015' als volgt:

2001

di. 5/6 thema: ruimte voor wonen en werken
di. 3/7 thema: Soesterberg
di 11/9 thema: mobiliteit
do. 11/10 thema: winkelen en bedrijvigheid
di. 6/11 thema: kunst en cultuur, recreatie en sport do. 22/11 thema: leefbaarheid - veiligheid - zorg do. 13/12 SLOTAVOND

De bijeenkomsten zijn in beginsel in de raadzaal van het gemeentehuis van 19.30 tot 22.30 uur. Het is niet uitgesloten dat in een bepaald geval voor een andere ruimte wordt gekozen.

Oude Ambachtenmarkt afgelast wegens MKZ crisis

De 26ste editie van de Oude Ambachtenmarkt die op Hemelvaartsdag 24 mei a.s zou worden gehouden in de historische Kerkebuurt van Soest gaat niet door. De gemeente Soest behoort op dit moment nog steeds tot een gedeelte van het land waar in verband met MKZ strengere regels gelden dan elders. Daarnaast trekt de Oude Ambachtenmarkt jaarlijks vele bezoekers van buiten de gemeente, niet alleen uit heel Nederland, maar ook uit het buitenland. Bovendien komen vele kraamhouders en beoefenaren van een oud ambacht uit Gelderland en Overijssel, de meest risicovolle gebieden. Het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij verzoekt juist zeer dringend dergelijke grootschalige evenementen niet door te laten gaan om geen enkel risico te lopen het MKZ-virus te spreiden. Op grond van dit verzoek en bovenstaande overwegingen hebben het gemeentebestuur van Soest en het bestuur van de Stichting Markt Oude Ambachten in gezamenlijk overleg besloten dit jaar de Oude AmbachtenMarkt af te gelasten. Omdat de Oude Ambachtenmarkt in Soest zo langzamerhand een traditie geworden is, komen vele bezoekers zonder verder te letten op nadere aankondigingen. Als bestuur van de Stichting Markt Oude Ambachten vragen wij dan ook iedereen vooral door te geven dat de markt dit jaar niet doorgaat. Aan allen die van deze beslissing hinder ondervinden bieden wij bij voorbaat onze excuses aan. Uiteraard hopen wij u allen wel weer te mogen begroeten op de 26ste Oude AmbachtenMarkt 2e poging op Hemelvaartsdag 9 mei 2002.

Wegwerkzaamheden

Van 7 t/m 9 mei ondervindt het verkeer op de Albert Hahnweg/Laanstraat hinder van wegwerkzaamheden. Er wordt een inritconstructie aangebracht ter ondersteuning van de 30 km/uur maatregel.

Van 9 t/m 11 mei ondervindt het verkeer op de aansluiting Schaepmanstraat/Beckeringstraat hinder vanwege wegwerkzaamheden. Dit eveneens in verband met het aanbrengen van een inritconstructie ter ondersteuning van de 30 km maatregel.

Van 14 t/m 17 mei wordt om de zelfde reden een plateau aangelegd op de kruising Lange Brinkweg/Eemstraat/Eemweg. Het verkeer wordt omgeleid.

Wegens rioleringswerkzaamheden is de Schaepmanstraat (tussen de Hartweg/ Nieuwstraat) en de Troelstrastraat voor het verkeer afgesloten in de periode 7 mei tot medio augustus 2001.

Strijdig gebruik van gronden op Zuidelijke Eng

Gronden op de Zuidelijke Eng die volgens het bestemmingsplan bestemd zijn voor akkerbouw, mogen alleen zodanig worden gebruikt. Dat heeft de rechtbank gesteld naar aanleiding van een geschil met een eigenaar van een perceel die zijn stuk grond als weiland voor zijn dieren gebruikte. Van belang acht de rechtbank de daarvan te verwachten onmiddellijk intredende schade aan het landschap van de Eng.

De Zuidelijke Eng is voor een groot deel een authentiek en open gebied midden in de gemeente Soest. Omdat sprake is van een zeer hoog landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied is de Zuidelijke Eng in 1992 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Weilanden moeten dan ook, mede gelet op de (visuele) schade in de vorm afrasteringen en schuurtjes, worden tegengegaan. Illegale bebouwing en met het bestemmingsplan strijdige gebruik, moet worden afgebroken of beëindigd. Ook de aanplant van bomen en andere houtige gewassen is zonder vergunning niet toegestaan en dient te worden verwijderd.

Op korte termijn vindt een inventarisatie plaats van situaties die in strijd zijn met het bestemmingsplan. De eigenaren en/of gebruikers ontvangen vervolgens nader bericht over de wijze waarop aan de illegale situatie een eind moet worden gemaakt.

Wijkschouw Varenstraat en Valeriaanstraat: maandagavond 7 mei

De jaarlijkse wijkschouw voor de Varenstraat en Valeriaanstraat is dit jaar op 7 mei 2001 om 19.00 uur. Bewoners van dit deel van Soest kunnen dan hun wensen of problemen over hun woonomgeving bespreken met de organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de woonomgeving. Dat zijn de gemeente, Woningstichting Achtgoed, de politie en het welzijnswerk. Tijdens een loopronde door dit deel van de wijk Smitsveen worden alle knelpunten bekeken. De wijkschouw start op maandagavond 7 mei om 19.00 uur voor het adres Varenstraat 67.

De gemeente streeft ernaar om ter plekke antwoord te geven op de vragen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat van te voren bekend is welke vragen verwacht kunnen worden.
De volgende onderwerpen zijn al bekend gemaakt en worden tijdens de schouw bekeken:

schoonhouden achterpaden
verontreinigde verkeersborden
aangezicht flatplint
zwerfvuil naast afvalbakken
onderhuur
gebruik van het basketbalveld
parkeerverbod
snoeien begroeiing achterzijde woningen fietsen over de trottoirs
dumpplaats bouwafval
parkeren op het trottoir Varenstraat
hondenuitlaatplaats Varenstraat
hoogte van schuttingen
onderhoud tegel- en straatwerk

Wie tijdens de wijkschouw voor de Varenstraat en Valeriaanstraat iets aan de orde wil stellen kan dit vooraf telefonisch of schriftelijk melden bij buurthuis "De Praatpaal". Graag bij melding duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer, de plaats en de aard van de klacht vermelden. Voor vragen en meldingen kunt u zich richten tot Pieter Henke: buurthuis "De Praatpaal" Smitsweg 311/313 tel. 6019546.

Wie niet in de gelegenheid is de wijkschouw bij te wonen, kan verzoeken over het onderhoud van de woonomgeving altijd melden bij het Meldpunt Woonomgeving, tel 6093666.

Zomerschoon biedt Soest extra activiteiten

Zomerschoon is een regionale actie waar ook Soest aan meedoet. Gemeenten werken intensief samen om alle inwoners in uw regio een waar Zomerschoon-gevoel te geven. Soest doet dit jaar voor de vierde keer mee. Dit jaar op vrijdag 18 mei voor scholen en op zaterdag 19 mei voor inwoners, verenigingen en groepen. Samenwerken aan een schone en leefbare omgeving

Bent u betrokken bij uw omgeving?
Als inwoner van Soest weet u natuurlijk ook wel dat schoon, veilig, gezellig niet vanzelf komt. Soest doet al het mogelijke voor een leefbare leefomgeving. Door inzet van ambtenaren, regelen van voorzieningen, samen te werken met sociale instellingen en samen met (onderhouds-)bedrijven te doen wat kan en moet.

En wat doet u?
U kunt ook meehelpen. Door samen de handen uit de mouwen te steken. Net even iets extra's te doen. Even die extra veegbeurt voor uw deur. Samen met uw buren of buurtvereniging zomerplantjes rond de bomen in uw straat planten. Een geveltuintje aanleggen. En wat dacht u van een feestje? Een buurtlunch, barbecue, picknick of spelmiddag voor de kinderen? Ook dat kan. Leefbaarheid wordt dan ineens meer dan alleen het aanzien van uw straat of wijk.

Wat doen scholen dit jaar aan Zomerschoon op 18 mei Voor de 13 basisscholen is er op 18 mei een fotocollagewedstrijd. De schoolkinderen maken op deze dag foto's over het Zomerschoongebeuren op hun school. Een jury (waaronder wethouder H.L Witte) beoordeelt de collages. Scholen kunnen hiermee een geldprijs verdienen. Tevens krijgen een aantal deelnemende scholen dit jaar bezoek van het Zwerfvuilmens die in de Zomerschooncaravan van school tot school trekt. Zij zorgt voor een vuile woonomgeving. Haar compagnon is hier tegen en legt uit dat het voor gevolgen heeft als alle troep die ze maakt in het milieu achterblijft.

Wat gebeurt aan Zomerschoon in de woonwijken op 19 mei Er doen dit jaar 95 deelnemers mee aan Zomerschoon in de wijken. Meer dan de helft hiervan gaat ' s ochtends vroeg eerst ontbijten op het gemeentehuis. Burgemeester J.J.L.M. Janssen is aanwezig om iedereen welkom te heten. Tijdens dit Zomerschoonontbijt spreekt wethouder H.L.Witte de deelnemers toe en verricht de trekking voor de ballonvaart.
Op de volgende plekken gaan bewoners op 19 mei aan de slag om hun eigen straat/buurt schoon te maken:
Smitsveen: Weegbreestraat en Ereprijsstraat
Grote Melm: langs de Eem
Overhees: Choristenpad
Klein Engendaal: Koperwiek
Soest Zuid: Eikenlaan
Klaarwater: Kuipers Rietberghof

De prijsvraag
Op diverse plekken in Soest en Soesterberg komt op 19 mei de Zomerschooncaravan. De plekken waar de caravan komt te staan maakt de gemeente binnenkort bekend in de krant. Het Zwerfvuilmens zal hier met haar compagnon u op een prettige wijze vermaken. Bij de caravan kunt u de antwoorden op de kennisquiz inleveren. Dit wedstrijdformulier vindt u in de krant van 16 mei aanstaande. Heeft u alle antwoorden goed dan krijgt u hiervoor een prijs.

Ballonvaart
Alle deelnemers aan Zomerschoon (dus ook de kinderen van de basisscholen die meedoen) maken kans op een ballonvaart. In een van de plaatselijke kranten (de Handelspost) komt een paginagrote poster over Zomerschoon. Als u de poster op een zichtbare plaats ophangt kunt u meedoen aan deze actie. De poster is ook af te halen na 26 april in de hal van het gemeentehuis. Tijdens het Zomerschoonontbijt wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.

Zomerschoon & NederlandSchoon
Liefde op het eerste gezicht?

Zomerschoon & NederlandSchoon. Twee verschillende organisaties. De een regionaal, de ander landelijk. De een richt zich onder andere op het sociale element en de ander op de preventie en de bestrijding van zwerfafval. Toch zijn er veel overeenkomsten. En: kennis delen is voordeel voor velen. Voorzichtig wordt gekeken of er dingen samen kunnen. Wilt u alles weten over deze twee? Kijk dan op www.zomerschoon.nl en www.nederlandschoon.nl

Hieronder een snelle kennismaking en een snelle test.

Zomerschoon is een regionale actie. Kinderen en volwassenen steken samen de handen uit de mouwen op twee feestelijke dagen. Dit jaar op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei. Door deze samenwerking op school, straat of wijk, leren bewoners elkaar op een andere manier kennen. Er ontstaat een nieuwe saamhorigheid en het is niet voor niets dat aan het eind van een Zomerschoondag veel deelnemers een feest organiseren. Vandaar de slogan: Samen werken aan een schone, hele, veilige en gezellige buurt! En dat doen we in 2001 in Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

Preventie en bestrijding
De Stichting NederlandSchoon houdt zich bezig met de preventie en bestrijding van zwerfafval. Opgericht in 1991 en ondersteund door het bedrijfsleven, de overheid en belangenorganisaties. Hun missie is Schoon als waarde. Een schone omgeving wil je graag schoonhouden. Zij doen dit door het geven van voorlichting, organiseren van (pilot)projecten en betrokken partijen met elkaar aan tafel te brengen. Met als uiteindelijk doel: vermindering van de hoeveelheid zwerfafval.

Zwerfafval, we ruimen het op maar toch
Zomerschoon stelde met NederlandSchoon een quiz samen om uw kennis op het gebied van zwerfafval te testen.
Weet u wel dat er ontzettend veel zwerfafval jaarlijks in de natuur terechtkomt? En dat dit de bodem, grondwater, sloten en plassen vervuilt? Een achteloos weggeworpen blikje bijvoorbeeld kan enorm veel schade aanrichten.

Test uw kennis en maak kans op een prijs
Vul de vragenlijst in, lever deze in op zaterdag 19 mei bij de speciale caravan van Zomerschoon. Deze staat van 12.00 tot 12.30 uur op een nader te bepalen locatie.
Iedere deelnemer ontvangt een attentie en maakt bovendien kans op een leuke prijs!

Kennisquiz


1. Wat is de afbraaktijd van banaan- en sinaasappelschillen? a. 2 weken
b. 0,5 jaar
c. 1 a 3 jaar


2. Drankblikjes roesten in circa 1,5 jaar weg en verdwijnen als oxide in de bodem. Vele drankblikjes belanden in weilanden. Hier veroorzaken ze ook grote problemen:
a. maaimachines kunnen beschadigen
b. Kleine stukjes blik belanden in de koeiemaag en veroorzaken veel pijn; hierdoor geeft de koe minder melk.
c. Het sluitlipje blijft echter nog vele jaren zichtbaar achter


3. Afbraaktijd van een patatbakje?
a. 10 weken
b. een jaar
c. door zonlicht wordt het langzaam brosser, maar het materiaal blijft eeuwig bestaan.


4. Afbraaktijd kauwgom:
a. Wordt niet afgebroken en blijft zeker 20 tot 25 jaar in het milieu aanwezig.
b. Een half jaar
c. 2 jaar


5. Afbraaktijd sigarettenpeuken (met filters) a. 3 weken
b. minstens 2 jaar
c. vier jaar


6. Afbraaktijd plastic flessen
a. materiaal blijft eeuwig in de natuur
b. drie jaar
c. tien jaar

Vul de juiste antwoorden in (schrijf a, b, of c*) achter het nummer) en lever het formulier in
op 19 mei aanstaande tussen 12.00 en 13.00 in bij de Caravan.
1. ..

2. ..

3. ..

4. ..

5. ..

6. ..

*) meerdere oplossingen zijn ook mogelijk

Naam:
Adres: ..
Postcode en woonplaats: .
Telefoon: ...
Man/vrouw / jongen/meisje (doorhalen wat niet van toepassing is) Leeftijd: .

Aanscherping maatregelen en uitbreiding dringende adviezen MKZ-bestrijding

Al enige weken kampt Nederland met het gevaarlijke virus mond- en klauwzeer (MKZ). Bij dit landelijke probleem voert de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) de regie. De gemeente Soest neemt maatregelen en adviseert inwoners voorzorgsmaatregelen te nemen om besmetting van het MKZ-virus te voorkomen. De gemeente Soest drukt iedereen op het hart zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het MKZ-virus kan zich immers makkelijk verspreiden. Een overzicht van de maatregelen en de adviezen, die gelden tot nader bericht:

MAATREGELEN

Honden
In álle natuurgebieden, dus ook in het gebied Korte en Lange Duinen, is het dringende advies álle honden aan de lijn te hebben.

Eigenaren van evenhoevige dieren
Inwoners van de gemeente Soest die evenhoevige dieren hebben, zoals geiten en schapen, maar ook herten en lamas, mogen geen bezoek ontvangen. Plaats zo nodig een brievenbus aan de weg, zodat de postbode het erf niet op hoeft. Eigenaren van evenhoevige dieren doen er verstandig aan hun erf zo min mogelijk te verlaten. Plaats waar mogelijk ontsmettingsmatten met halamiet of citroenzuur bij de ingang van het erf. Isoleer de evenhoevige dieren en laat geen mensen in contact komen met deze dieren. De evenhoevige dieren mogen niet worden verplaatst. Controleer de dieren regelmatig op verschijnselen van MKZ, bijvoorbeeld blaasjes of blaren in de mond. Raadpleeg bij twijfel of waarneming uw dierenarts.

Ophalen afval
Huishoudelijk afval en bedrijfsafval van boerenbedrijven en inwoners die evenhoevige dieren hebben, wordt opgehaald als het afval aan de openbare weg wordt aangeboden. Het afval moet in gesloten containers zitten, die aan de buitenkant zijn ontsmet. Is de container geleegd, dan moeten de binnen- en buitenkant worden ontsmet. Grof huisvuil wordt niet opgehaald. Dit afval dient op het bedrijf of bij de woning te blijven.

Compartimenten
Om de kans op verspreiding van het MKZ-virus tot een minimum te verkleinen, is Nederland opgedeeld in compartimenten. De gemeente Soest valt in het compartiment Noord 2. Voor dit compartiment geldt een exportverbod. De grens van het compartiment Noord 2 ligt bij de A27. Op en rond de A27 wordt streng gecontroleerd op het transport van evenhoevige dieren, vlees, vleesproducten, melk, melkproducten en andere dierlijke producten. Heeft u vragen over wat precies wel en niet mag in compartiment Noord 2, dan kunt u het speciale MKZ-telefoonnummer bellen: 0800-1556.

ADVIEZEN

Buitengebied
Mond- en klauwzeer bestrijden is buitengebied mijden! Met gele borden worden mensen gevraagd niet in het buitengebied te komen als ze daar niets te zoeken hebben.

Natuurgebieden
Het gemeentebestuur verzoekt bezoekers aan de natuurgebieden van Soest zich aan de volgende regels te houden:

vermijd contact met reeën;
neem geen eten of voer voor dieren mee; blijf op de paden (de Korte en Lange Duinen zijn vrij toegankelijk)
houd uw hond aan de lijn;
betreed het gebied niet met paarden;
bezoekers die recent (de afgelopen 5 dagen) op MKZ-besmette of verdachte terreinen of bedrijven in binnen of buitenland zijn geweest, dienen natuurterreinen niet te betreden; volg de aanwijzingen op van de beheerder.

Caravan of camper gestald bij een bedrijf met evenhoevigen Met uitzondering van het vaccinatiegebied Noord Veluwe is het ophalen van een caravan of camper die gestald is op een bedrijf met evenhoevigen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

De eigenaar van de caravan/camper maakt een afspraak met de stallinghouder om het voertuig op te halen;
De stallinghouder haalt het voertuig uit de stalling en ontsmet de wielen;
De eigenaar van de caravan/camper neemt zijn voertuig over op de openbare weg, dus niet op het erf.

Afgelaste activiteiten
In verband met de MKZ-crisis kunnen allerlei activiteiten zijn afgelast. Geadviseerd wordt contact op te nemen met de organiserende instantie over het wel of niet doorgaan van de activiteit. Alle adviezen staan op de gemeentelijke website www.soest.nl onder het kopje Nieuws en op de gemeentelijke teletekst-pagina 151 (kanaal 29 kabel frequentie 534.25 Mhz).

Voor meer informatie kan met contact opnemen met de MKZ-infolijn 0800 1556 en via de website van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: www.minlnv.nl/mkz

Internetdiscussie over mobiliteitsstelling uitgebreid met 'poll'

Al enige tijd organiseert de gemeente een mobiliteitsdiscussie op haar website www.soest.nl. De stelling voor de maand maart had het stimuleren van fietsen naar het werk als onderwerp. Uit de reacties heeft de gemeente geleerd dat er meer vormen van belonen te bedenken zijn dan het geven van korting op de ziekenfondspremie. Ze heeft die nu op een rijtje gezet en behalve het leveren van een tekstuele bijdrage, kunnen inzenders nu ook één voorkeur voor een beloningsvorm aangeven. De uitslag wordt later bekend gemaakt. Wie geen internetaansluiting heeft kan per post meedoen.

Prolongatie van stelling in aangepaste vorm
De mobiliteitsstelling van vorige maand wordt in aangepaste vorm geprolongeerd en luidt nu:
'Dagelijks fietsen naar het werk is goed voor de conditie en bevordert de gezondheid.
Overheid, stimuleer dit door werknemers die dit trouw doen te belonen door middel van
Het discussieplatform is voor internetters via het blokje "discussie" met enkele klikken te bereiken vanaf de homepage www.soest.nl. Wie niet over internet beschikt kan een ongefrankeerde brief sturen aan Gemeente Soest, afd. G&M, Antwoordnummer 120, 3760 VB Soest, onder vermelding van 'mobiliteitsdiscussie', linksboven op de envelop

Poll
Deelnemers kunnen via de 'poll' voorts één voorkeur uitspreken over de wijze waarop fietsen naar het werk beloond zou moeten worden, te kiezen uit: a. korting op ziekenfondspremie; b. premie aankoop fiets; c. premie fietsonderhoud; d. premie regenkleding; e. uitbreiding fiscale aftrek.

Response vorige maand
In maart was de stelling toegespitst op korting op de premie ziektekostenverzekering als vorm van belonen. Degenen die reageerden bleken dit niet de enige, laat staan de beste stimulans te vinden. De in de poll opgenomen alternatieven zijn ontleend aan de reacties van de inzenders Wilting en Van Dijk uit Soest. Een bijzondere, toepasselijke bijdrage aan de discussie vormt het gedicht 'De auto (is) de baas' uit de bundel 'In onze straat' van de hand van oud-wethouder Jan Menne (met toestemming van de auteur door de gemeente geplaatst)

Voorlichtingscampagne
"Mateloos Mobiel' is de voorlichtingscampagne waarmee de gemeente het gebruik van alternatieven voor de auto wil stimuleren. Belangrijk onderdeel vormt de verspreiding van een aantrekkelijke plattegrondkaart met compacte en heldere informatie over deze alternatieven (fiets, trein, bus, treintaxi, enz.). Aan de samenstelling hiervan wordt momenteel hard gewerkt. De gemeente betrekt hierbij een klankbordgroep met belangstellende burgers en enkele 'mobiliteitspartners', zoals NS, busmaatschappij Connexxion, de Fietsersbond, enz.

Nieuwsbrief Klankbordgroep Bestuurlijke Vernieuwing Nr 1

Op 14 maart heeft onder voorzitterschap van burgemeester Janssen de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroep bestuurlijke vernieuwing.
De bedoeling is dat deze groep met elkaar nadenkt en ideeën aanlevert over hoe de betrokkenheid/communicatie tussen inwoners van Soest en de gemeente verbeterd kan worden. Mogelijke thema's zijn: de één-loketfunctie en de dienstverlening, het interactieve proces van de toekomstoriëntatie, en andere specifieke thema's.

Er waren 40 burgers aanwezig. Het was een gemêleerd gezelschap: waaronder een aantal ouderen, een jongere (25 jaar), 10 vrouwen, 4 Soesterbergers en 4 mensen van allochtone afkomst. Een aantal mensen is afkomstig uit de communicatiewereld; er zijn deelnemers uit bewonersverenigingen en natuurlijk mensen die algemeen betrokken zijn bij het gemeentelijk beleid.

Er was een open agenda en deze avond werd gebruikt om te kijken of de klankbordgroep gezamenlijk tot een werkwijze en inventarisatie kon komen. Heel nadrukkelijk wilde de burgemeester de klankbordgroep de vrijheid geven om zonder politieke of bestuurlijke inmenging aan de gang te gaan (bestuurlijke vernieuwing). Deze open en vrije aanpak leidde tot een levendige avond en geanimeerde discussie, die er uiteindelijk toe leidde dat een meerderheid de uitdaging om op deze manier te werken wel wilde aangaan.

De klankbordgroep heeft besloten tot de volgende bijeenkomst in een drietal werkgroepjes uiteen te gaan. Deze werkgroepen die alleen uit burgerleden bestaan buigen zich over de volgende onderwerpen:
1. Communicatie (inclusief informatievoorziening en ICT)
2. Cultuur en cultuuromslag

3. Leefbaarheid in de wijkomgeving

Een aantal mensen is als voorzitter aangewezen. Zij zullen samen met de overige werkgroepleden voor de volgende bijeenkomsten een presentatie over de genoemde thema's voorbereiden. Het uiteindelijke doel is om in een vijftal bijeenkomsten voor de komende raadsverkiezingen een visie te hebben ontwikkeld op eigentijdse manieren van interactie tussen bestuur en burger en tussen burgers onderling in relatie tot de overheid.

De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 27 juni, 26 september, 19 december en 20 februari.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marit Stam, coördinator bestuurlijke vernieuwing, tel 035-6093680 (di-wo-vr) of per e-mail stams@soest.nl

Taxatieverslag van uw woning nu ook op internet

Uw onroerend goed is getaxeerd. Dat taxeren is nodig, want de waarde wordt namelijk gebruikt voor de heffing van de
onroerende-zaakbelastingen door de gemeente, voor de rijksbelastingen en de heffing van het waterschap. Uiterlijk 1 maart ligt de waardebeschikking in uw brievenbus. Deze zal gelden voor de jaren 2001 tot en met 2004.

Allereerst kunt u op de bijsluiter de tekst van de waardebeschikking inzien. Hierin staat belangrijke informatie over het gebruik van de waarde van uw pand bij de verschillende belastingen.

U kunt het taxatieverslag van uw woning inzien op de internetsite van de gemeente www.soest.nl. Naast kenmerken van uw woning vindt u relevante gegevens van maximaal drie vergelijkbare panden. Op verzoek kan het taxatieverslag ook toegezonden worden. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? Dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in. Dit bezwaarschrift kunt u ook via internet indienen.

Laatst bijgewerkt: 07.05.01 12:30