Gemeente Wieringen

bijgewerkt tot 25 mei 2001

- Ondergrondse glasbakken (25 mei 2001)

- Inzameling gft-afval (groene emmers) (25 mei 2001)
- Inzameling oud papier (25 mei 2001)

- Sluiting gemeentehuis (22 mei 2001)

- Ondergrondse glasbakken (22 mei 2001)

- Inzameling gft-afval (22 mei 2001)

- Wet Milieubeheer, ter inzagelegging (22 mei 2001)
- Raadsvergadering (18 mei 2001)

- Commissievergaderingen (18 mei 2001)

- Bouwaanvraag, ter inzagelegging (18 mei 2001)
- Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter inzagelegging (18 mei 2001)
- Inspraak (18 mei 2001)

- Onherroepelijk bestemmingsplan Slingerweg II (18 mei 2001)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (15 mei 2001)
- Ontvangen of verleende aanvraag bouw- sloopvergunningen en meldingen (15 mei 2001)

- Fractievergaderingen (15 mei 2001)
Ondergrondse glasbakken (25 mei 2001)

De gemeente Wieringen is voornemens om in week 22 (28 mei t/m 1 juni) over te gaan tot het plaatsen van de ondergrondse glasbakken. Zodra deze ondergrondse glasbakken geplaatst zijn, worden de bovengrondse glasbakken verwijderd.
De glasbak die momenteel nog bij "Aemstelsight" aan de Verbindingsweg staat, komt daarbij te vervallen.
De glasbak die momenteel nog aan de Dentele staat wordt dan verplaatst naar de hoek de Dolven/Poelweg.
De textielbakken blijven voorlopig bovengronds op hun huidige plaats, met uitzondering van de textielbak die nu nog geplaatst is aan de Dentele, deze "verhuist" mee naar de hoek de Dolven/Poelweg.

Hippolytushoef, 25 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inzameling gft-afval (groene rolemmers) (25 mei 2001)

Op donderdag 24 mei zullen de groene rolemmers in verband met Hemelvaartsdag niet geleegd worden. In plaats van donderdag kunt u uw rolemmer op zaterdag 26 mei a.s. aan de weg aanbieden.

Hippolytushoef, 25 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inzameling oud papier (25 mei 2001)

Op 26 mei 2001 is het de laatste zaterdag van de maand. Dit houdt in dat al het oud papier weer zal worden opgehaald op heel Wieringen. Namens de inzamelende verenigingen verzoeken wij u het papier in een doos, ofwel goed gebonden, bij de weg aan te bieden.

Hippolytushoef, 25 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Sluiting gemeentehuis (22 mei 2001)

Het gemeente huis is donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei a.s. voor alle diensten gesloten.

Het gemeentebestuur van Wieringen

Ondergrondse glasbakken (22 mei 2001)

De gemeente Wieringen is voornemens om in week 22 (28 mei t/m 1 juni) over te gaan tot het plaatsen van de ondergrondse glasbakken. Zodra deze ondergrondse glasbakken geplaatst zijn, worden de bovengrondse glasbakken verwijderd.

De glasbak die momenteel nog bij "Aemstelsight" aan de Verbindingsweg staat, komt daarbij te vervallen.
De glasbak die momenteel nog aan de Dentele staat wordt dan verplaatst naar de hoek de Dolven/Poelweg.
De textielbakken blijven voorlopig bovengronds op hun huidige plaats, met uitzondering van de textielbak die nu nog geplaatst is aan de Dentele, deze "verhuist" mee naar de hoek de Dolven/Poelweg.

Hippolytushoef, 22 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inzameling gft-afval (groene rolemmers)(22 mei 2001)

Op donderdag 24 mei zullen de groene rolemmers in verband met Hemelvaartsdag niet geleegd worden. In plaats van donderdag kunt u uw rolemmer op zaterdag 26 mei a.s. aan de weg aanbieden.

Hippolytushoef, 22 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Wet Milieubeheer (22 mei 2001)
ter inzage legging ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer is ontvangen van:
- Sandfirden Technics B.V. voor het uitbreiden/wijzigen van de inrichting voor het maken van staalconstructies, het verrichten van montagewerkzaamheden en herstelwerkzaamheden van werktuigen en motoren voor de scheepvaart en industrie. De uitbreiding betreft het vergroten van de bedrijfshal en het oprichten van een milieuloods. De inrichting is gelegen op het perceel Haventerrein 1 te Den Oever en is kadastraal bekend als gemeente Wieringen, sectie A, nr. 4705, 4706, 4707 en 3806.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijlagen liggen gedurende vier weken op de secretarie van de gemeente ter inzage met ingang van 23 mei 2001op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken op de secretarie tijdens bovengenoemde periode op de maandagen van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage. Om de stukken op maandagavond in te zien dient u een afspraak te maken.

De gevraagde vergunning zal worden verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu.

Gemotiveerde bedenkingen tegen deze ontwerp-beschikking kunnen door een ieder binnen vier weken na de dag van ter inzage legging schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders. De ingekomen bedenkingen worden mede ter inzage gelegd. Indien men dat wenst, worden persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen heeft ingebracht niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Gedurende de genoemde termijn bestaat desgevraagd voor een ieder de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. U dient hiertoe een afspraak te maken.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bedenkingen heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te dienen. Het staat ook open voor degenen die geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp, maar wel nadien bedenkingen hebben tegen een van het ontwerp afwijkende (definitieve) beschikking.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 22 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Raadsvergadering (18 mei 2001)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergadering van de raad der gemeente Wieringen zal worden gehouden op donderdag 31 mei a.s. om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef.

Agenda :

1. Opening;

2. Verslag van de vergadering van 19 april 2001;
3. Lijst van ingekomen stukken en mededelingen;
4. Voorstel tot wijziging legesverordening 2001;
5a. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. centrum Hippolytushoef;
5b. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. perceel Elft 89 (fam. Wagemaker);
5c. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. Westerland en het gebied nabij de Dam;
5d. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. bestemmingsplan Buitengebied (tankstation "De Zingende Wielen");
6. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. bestemmingsplan Oosterland (fam. Heijblok);

7. Voorstel tot vaststelling tarieven water en stroom havens Den Oever;

8. Voorstel tot het toekennen van een jaarlijkse subsidie t.b.v. jeugdactiviteiten Wieringer Activiteiten Coöperatie (WAC);
9. Evaluatie drie vrouwen-vrijwilligersorganisaties;
10. Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. onderzoek bestuurlijke toekomst van de gemeenten in het gebied van het Gewest Kop van Noord-Holland;

11. Voorstel tot overgaan verkoop grond achter De Kule 34 t/m 40; 11a. Voorstel tot overdracht bevoegdheid tot verkoop van de percelen Noord Gesterweg 22 en 22a;

12. Initiatiefvoorstel van de Partij van de Arbeid inzake Autovrije (Zon-)dag;

13. Comptabiliteitsbesluiten 2001;

14. Rondvraag;

15. Sluiting.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Commissievergaderingen (18 mei 2001)

Commissie Algemene Zaken en Financiën:
maandag 21 mei 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;
Commissie Welzijn:
dinsdag 22 mei 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;
Commissie Grondgebiedzaken:
woensdag 23 mei 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Ter inzage (18 mei 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken, ligt met ingang 21 mei 2001 gedurende 2 weken een bouwaanvraag ter inzage voor het perceel De Weel 60, het veranderen/vergroten van een woning.

Wij zijn voornemens om voor deze bouwaanvragen vergunning te verlenen. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Artikel 19 lid 2/3 Wet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken, liggen met ingang van maandag 21 mei 2001 gedurende 4 weken ter inzage de bouwaanvragen voor de percelen:
- Oosterdamsterweg 1, het oprichten van een garage/berging (lid 2);
- Rotgangs 9, het veranderen/vergroten van een woning (lid 2);
- Belt 10, het veranderen/vergroten van een woning (lid 3).
Wij zijn voornemens om voor deze bouwaanvragen vrijstelling te verlenen.
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Inspraak (18 mei 2001)

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat er een schetsplan is ingediend door de stichting Hippolyte (Wironruiters) voor het oprichten van een manege op een perceel gelegen aan de Lonjeweg/Parallelweg te Hippolytushoef. Ons college dient te besluiten of wij aan dit schetsplan wensen mee te werken met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het schetsplan ligt daartoe met ingang van maandag 21 mei 2001 gedurende 3 weken tijdens openingstijden op de afdeling Grondgebiedzaken ter inzage ten behoeve van de inspraak. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk een reactie aan ons college kenbaar te maken.

Op dinsdag 22 mei a.s. vanaf 19.30 uur wordt er een inspraakavond gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om hierbij aanwezig te zijn.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, telefoon 0227-594396.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Onherroepelijk bestemmingsplan Slingerweg II (18 mei 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het bestemmingsplan Slingerweg II, zoals (gewijzigd) vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit de dato 8 juni 2000, nr. IV-16 en goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de dato 16 januari 2001, nr. 2000-25746, thans geheel onherroepelijk is geworden. Het bestemmingplan ligt met ingang van maandag 21 mei 2001 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Voornemen om kapvergunning te verlenen (15 mei 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:


- Gemeente Wieringen, Elft 15 te Hippolytushoef voor 8 elzen op perceel naast Kastanjehof 8.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 30 mei 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 15 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester

Ontvangen of verleende aanvraag bouw, sloopvergunningen en -meldingen (15 mei 2001)

A. Ontvangen bouwaanvragen:

Locatie en omschrijving:
Westerklief 15, het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 27 april 2001)
Dijkstraat 30, het vergroten van een woning (ontvangen 27 april 2001) Kerkplein 4/5, het veranderen van een kantoor tot woningen en kantoor (ontvangen 1 mei 2001)
Havenstraat 6, het herbouwen van een woning/garage, berging (ontvangen
1 mei 2001)
Zwinstraat 8, het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 9 mei 2001)
Haventerrein 1, het oprichten van een bedrijfshal (ontvangen 10 mei 2001)
De Kule 64, het oprichten van een praktijkruimte (ontvangen 10 mei 2001)

B. Ontvangen meldingen:

Locatie en omschrijving:
Belt 48, het oprichten van een blokhut (ontvangen 8 mei 2001) Hoge Poel 9, het oprichten van een bijkeuken (ontvangen 9 mei 2001)

C. ontvangen sloopaanvragen:

Locatie en omschrijving:
Havenstraat 6, het slopen van een woning /smederij (ontvangen 1 mei 2001)
Zwinstraat 8, het slopen van een aanbouw (ontvangen 9 mei 2001)

D.Verleende bouwvergunning:

Locatie en omschrijving:
Sluiskolkkade 10/12, het veranderen van een werkplaats/opslagruimte (verzonden 14 mei 2001)

E. Geweigerde bouwaanvraag:

Locatie en omschrijving:
Koningstraat 4/6 het oprichten van een café (de Wolkenkrabber)(verzonden 8 mei 2001)

De onder A, B en C genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder D en tegen de onder E genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma tel. 0227-594396.

Hippolytushoef, 15 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester

Fractievergaderingen (15 mei 2001)


-Fractievergadering PvdA: woensdag 16 mei 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;

-Fractievergadering CDA: donderdag 17 mei 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;

-Fractievergadering OW91: donderdag 17 mei 2001 om 19.30 uur in café/restaurant "De Rotgans", Poelweg 1 te Westerland;
-Fractievergadering VVD: donderdag 17 mei 2001 om 19.30 uur in de wethouderskamer in het gemeentehuis.

Hippolytushoef, 15 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester