VDL GROEP BV

VDL brengt een bod uit op alle uitstaande aandelen van Weweler

Niet voor verspreiding in de Verenigde Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Japan.

PERSBERICHT, 25 mei 2001 na beurs

VDL Groep BV brengt een bod uit van EUR 20 op alle uitstaande (certificaten van) aandelen van Weweler NV

VDL Groep BV (hierna 'VDL Groep') brengt een bod uit (hierna het 'Bod') op alle uitstaande (certificaten van) aandelen van Weweler NV (hierna 'Weweler'), hierna 'Weweler Effecten'. De biedprijs bedraagt EUR 20,- in contanten per Weweler Effect hetgeen een premie van circa 30% op de gemiddelde slotkoers van de vijf beursdagen voorafgaand aan het persbericht van 22 maart 2001 vertegenwoordigt. Het Bod is inclusief dividend hetgeen inhoudt dat aan houders van Weweler Effecten die het Bod aanvaarden geen dividenduitkering zal worden gedaan over het lopende boekjaar, het jaar 2000 en voorgaande boekjaren.

Het biedingsbericht zal naar verwachting vanaf vrijdag 8 juni 2001 beschikbaar zijn. De beschikbaarstelling zal openbaar worden medegedeeld. De aanmeldingstermijn voor de Weweler Effecten zal in dat geval op 11 juni 2001 aanvangen en eindigen op 9 juli 2001 om 15.00 uur.

Op 15 juni 2001 wordt een algemene vergadering van aandeelhouders van Weweler gehouden onder andere met het doel de houders van Weweler Effecten omtrent het Bod te informeren, een en ander in overeenstemming met artikel 9 van de SER-Fusiegedragsregels. De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze bijeengeroepen, door middel van een oproeping die 15 dagen aan de vergadering voorafgaat.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Weweler zijn van mening dat het Bod redelijk en evenwichtig is en bevelen het derhalve aan bij de houders van Weweler Effecten.

Een aan VDL Groep verbonden onderneming houdt op dit moment reeds 12,1 % van de uitstaande Weweler Effecten.

Voor gestanddoening van het Bod door VDL Groep gelden de volgende voorwaarden:

(i)voor het sluiten van de aanmeldingstermijn zal het aantal Weweler Effecten dat zal zijn aangeboden, vermeerderd met het aantal Weweler Effecten dat VDL Groep, direct of indirect, reeds hield, tenminste 95 procent van Weweler's geplaatste aandelenkapitaal bedragen;

(ii)er zal geen openbare aankondiging zijn gedaan door een derde (i) van de intentie om een openbaar bod te doen op Weweler Effecten dat naar de mening van de Raad van Bestuur van Weweler, door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Weweler moet worden ondersteund, of (ii) dat deze het recht heeft verkregen of zal verkrijgen om aandelen die door Weweleruitgegeven zullen worden te verkrijgen of te nemen;

(iii)voor het sluiten van de aanmeldingstermijn zullen zich geen significante feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die, ten tijde van het uitbrengen van het Bod, niet aan de VDL Groep bekend waren en die, naar de mening van Euronext Amsterdam, een terugtrekking van het Bod zouden rechtvaardigen;

(iv)de Commissie voor Fusieaangelegenheden van de Sociaal Economische Raad zal niet voor het einde van de aanmeldingstermijn, na een inbreuk op de bepalingen van de SER Fusiegedragsregels in verband met het Bod, een openbare reprimande aan het adres van VDL Groep of Weweler hebben gedaan;

(v)alle significante goedkeuringen, vergunningen, vrijstellingen en toestemmingen van de bevoegde mededingingsautoriteiten zijn verkregen welke in verband met de door Weweler en VDL Groep beoogde fusie noodzakelijk zijn, geen van deze mededingingsautoriteiten zal stappen ondernemen die aan de door Weweler en VDL Groep beoogde fusie in de weg zouden kunnen staan, of die op een andere manier kunnen resulteren in significante nadelige gevolgen voor VDL Groep en Weweler , en alle van toepassing zijnde beoordelingstermijnen zijn verstreken.

Profiel VDL Groep
De VDL Groep is een winstgevende internationale onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling en productie van halffabrikaten en eindproducten voor onder andere de automotive industrie. Vanuit het hoofdkantoor te Eindhoven bestuurt zij haar werkmaatschappijen die zoveel mogelijk zelfstandig functioneren en resultaatverantwoordelijk zijn. De onderneming heeft 45 werkmaatschappijen, verspreid over zeven landen en met circa 3.800 medewerk(st)ers.

Profiel Weweler
Weweler NV is een aan de Euronext Amsterdam genoteerde, internationaal opererende industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van veersystemen voor trucks, trailers en opleggers. Weweler streeft naar verdere internationale groei door intensieve samenwerking met zowel afnemers als toeleveranciers. De strategie van Weweler is onder meer gericht op het onderbrengen van Weweler in een groter verband van bedrijven die dezelfde markt bewerken, gezien de schaalvergroting die zich voordoet in de automotive industrie en de trend naar het inkopen van steeds grotere pakketten.

Motieven voor het Bod
In verband met de schaalvergroting en de toenemende mate van uitbesteding in de automotive industrie, waarin de VDL Groep een aanmerkelijke positie inneemt, heeft de VDL Groep besloten haar positie in dit marktsegment te versterken door uitbreiding van het productenpakket. Met de overname van Weweler denkt VDL Groep deze doelstelling te bewerkstelligen. Naast de producten die VDL Groep reeds levert aan haar afnemers in de automotive industrie zijn de (lucht)veersystemen die Weweler levert in dit zelfde marktsegment complementair. VDL Groep en Weweler zijn van mening dat na het samengaan een sterkere positie als toeleverancier door de nieuwe combinatie kan worden ingenomen. De uitbreiding van het productenpakket dat zo ontstaat, speelt in op de schaalvergroting en de toenemende mate van uitbesteding in de automotive industrie.

De VDL Groep wil binnen haar divisie eindproducten naast de ondernemingen die zich specialiseren in de productie van bussen een nieuwe groep opzetten die zich volledig gaat richten op toelevering aan de automotive industrie. Weweler wordt na het samengaan een kernbedrijf binnen deze nieuwe groep.
Het gebruik van de handelsnaam Weweler die binnen haar marktgebied een sterke positie inneemt zal worden gehandhaafd.

Beperkingen

Het Bod, deze advertentie en het doen van het Bod kunnen, in bepaalde jurisdicties anders dan de Nederlandse (inclusief, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk), onderworpen zijn aan juridische beperkingen. Deze advertentie vormt geen Bod in landen in welke een zodanig bod in strijd met wet- of regelgeving zou zijn. Dientengevolge dienen personen die in het bezit komen van deze advertentie zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding opleveren van de effectenregelgeving van elk van dergelijke jurisdicties. VDL Groep en haar adviseurs alsmede Weweler en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schending van zodanige beperkingen.


---