Circulaire principe-akkoord CAO-Sport

LAD-bericht van 25 mei 2001

C I R C U L A I R E

Aan alle LAD-leden voor wie de CAO-Sport geldt

Geachte collega's,

De afgelopen twee jaar hebben partijen bij de CAO-Sport verschillende keren geprobeerd de CAO's voor de Sport, NOC*NSF en KNVB samen te voegen tot één geïntegreerde CAO-Sport. Wij zijn zeer verheugd u te berichten dat de onderhandelingen hierover onlangs met succes werden afgesloten. De geïntegreerde CAO-Sport is met terugwerkende kracht per
1 april 2001 geldig voor alle ongeveer 7.000 werknemers van bovengenoemde sportorganisaties. De LAD vertegenwoordigt nu dus ook de artsen die werkzaam zijn bij de KNVB.

Resultaat
De werknemersorganisaties waaronder de LAD en de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) hebben het volgende onderhandelingsresultaat bereikt:
Looptijd van 1 jaar tot 1 april 2002.
De salarissen worden per 1 juli 2001 structureel verhoogd met 4%. 5 mei is voortaan een vrije dag voor alle medewerkers. 0,3% van de loonsom wordt gereserveerd voor kinderopvang. De werkgever heeft ingestemd met vergoeding in geld en tijd van de bij- en nascholing in het kader van de (her)registratie/wet BIG. Invoering van een professioneel statuut voor artsen en fysiotherapeuten.
Overwerk van medewerkers in salarisschaal 1 t/m 8 wordt vergoed door een toeslag van 30%. Vanaf schaal 9 blijft de bestaande regeling van kracht.
In een sociaal statuut wordt vastgelegd op welke manier omgegaan moet worden met werkdruk, zorgverlof, ouderenbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Een aantal werkgroepen zal studeren op de mogelijkheden voor kinderopvang, arbeidsongeschiktheidsregelingen, tegemoetkoming ziektekosten en de rechtspositie van begeleiders van nationale teams en toptechnisch kader. Het resultaat van deze studies wordt meegenomen bij de CAO-onderhandelingen in 2002.

Integratie
De integratie van de drie CAO's leidt niet tot aantasting van het arbeidsvoorwaardenniveau. Waar de arbeidsvoorwaarden niet in elkaar konden worden geschoven, worden vooralsnog de tot dusver bestaande bepalingen gehandhaafd. Voorbeelden zijn de aanvulling tijdens arbeidsongeschiktheid, tegemoetkoming ziektekosten, ATV-regeling, ouderenregeling en kinderopvangregeling.

Sportservicebureaus
De afgelopen twee jaar werd de integratie van de sport-CAO's belemmerd door de toepassing van CAO-bepalingen op de Sportservicebureaus. Dit zou namelijk leiden tot een aanzienlijke kostenstijging. Hoewel partijen hierover uiteindelijk overeenstemming bereikten, heeft het voorliggende akkoord wel de consequentie dat de Sportservicebureaus voor een aantal bepalingen tot 2002 zijn gedispenseerd. Voor u, de LAD-leden heeft dit echter geen gevolgen omdat u geen van allen werkzaam bent bij deze bureaus.

Graag uw mening!
Wij hopen dat u zich op basis van deze toelichting een goed oordeel kunt vormen over het principe-akkoord CAO-Sport 2001-2002. Het resultaat past binnen de uitgangspunten van het LAD-Arbeidsvoorwaardenbeleid 2001 en komt grotendeels tegemoet aan de inzet van de werknemersorganisaties. En voorts leidt de integratie van de drie CAO's niet tot aantasting van het arbeidsvoorwaardenniveau. Het LAD-bestuur legt dit onderhandelingsresultaat daarom met een positief advies aan u voor.

Met vriendelijke groet,

Evert Bais,
voorzitter

De LAD-leden voor wie de CAO-Sport geldt, ontvingen een reactieformulier. Ook kunnen zij voor nadere informatie bij de onderhandelaars namens de LAD terecht. Wij hopen dat zij zich een goed oordeel kunnen vormen over het principe-akkoord CAO-Sport. Op grond van hun mening zal het bestuur van de LAD definitief haar standpunt bepalen.

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : Nu duidelijkheid financiering AMS!

© copyright LAD 2001 home . index . email/adres . Artsennet