Circulaire: principe-akkoord CAO-Thuiszorg

LAD-bericht van 25 mei 2001

C I R C U L A I R E

Aan alle LAD-leden voor wie de CAO-Thuiszorg geldt

Geachte collega's,

Op 18 mei hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Thuiszorg een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Zoals bekend is de LAD ook onderhandelingspartner in deze sector. Indien de leden van CAO-partijen met dit resultaat instemmen, kan de CAO-Thuiszorg voor de ongeveer 120.000 medewerkers van kracht worden met als looptijd 1 april 2001 - 1 april 2002.
De voor de artsen relevante hoofdpunten zijn:

Salarisverhoging: +5.5%
Per 1 juli 2001 worden de salarissen verhoogd met 4%. Daarbij komt nog 1.5% ter voorbereiding op het nieuwe functiewaarderingstraject in de thuiszorg.

Eindejaarsuitkering: 2%
In december 2001 vindt voor het eerst een eindejaarsuitkering plaats van 2% over het bruto-jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag. Wordt het dienstverband eerder beëindigd, dan vindt op dat moment uitbetaling plaats. De uitkering werkt door in de pensioenopbouw. Bij het volgend CAO-overleg zal worden gesproken over de doorgroei naar een volwaardige eindejaarsuitkering.

Eenmalige uitkering: f 300
Ter gelegenheid van de Dag van de Thuiszorg in september krijgen alle parttime en fulltime werknemers een bedrag van 300 gulden.

Reiskostenvergoeding omhoog
De reiskostenregeling voor woon-werk-verkeer wordt afgeschaft. In plaats daarvan worden alle kilometers minus de eerste 20 per dag, voortaan vergoed op basis van 60 cent/kilometer. Dit betreft dus ook de dienstkilometers. Per saldo is dit een verbetering voor onze beroepsgroep.

Volledige vergoeding bij- en nascholing/BIG
In de nieuwe CAO wordt opgenomen dat sociaal-geneeskundigen die geregistreerd zijn vanaf 1 juli 2001 recht hebben op vergoeding van de kosten voor herregistratie/ bij- en nascholing in het kader van de wet BIG. Tevens vindt compensatie in tijd plaats voor zover de bij- en nascholing in werktijd plaatsvindt.

Professioneel statuut
CAO-partijen hebben overeenstemming bereikt over een professioneel statuut voor de artsen in de Thuiszorg. Hierover onderhandelde de LAD gedurende de looptijd van de thans aflopende CAO. Uitgangspunt was het statuut dat de LAD ooit ontwikkelde.
Zodra het professioneel statuut wordt gepubliceerd kunt u een exemplaar opvragen bij het LAD-bureau, telefoon (030) 282.33.48.

Sparen voor langdurig verlof
Per 1 april 2002 wordt een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden ingevoerd. Hierin kunnen de medewerkers met name gaan sparen voor langdurig verlof. Het overleg over de precieze inhoud wordt voortgezet.

3% loonsom voor "employability"
Jaarlijks dient de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad een scholingsplan op te stellen. Hiervoor is tenminste 3% van de loonsom per instelling beschikbaar. Verplichte bij- en nascholing wordt toegekend, tenzij de werkgever dit met redenen omkleed afwijst.

Het budget voor kinderopvang wordt verhoogd.

Graag uw mening!
Naar ik hoop kunt u met deze specifieke toelichting een oordeel vellen over het principe-akkoord CAO-Thuiszorg 2001-2002. In de LAD-bestuursvergadering van 21 mei jl. is dit onderhandelingsresultaat uitgebreid besproken.
Het komt royaal tegemoet aan het LAD-Arbeidsvoorwaardenbeleid-2001 en het past binnen de inzet van de werknemersorganisaties.

Positief advies
Namens het bestuur leg ik dit akkoord dan ook met een positief advies aan u voor. Uw mening is van doorslaggevend belang voor onze definitieve besluitvorming over ondertekening van de nieuwe CAO-Thuiszorg.

Met collegiale groet,

Evert Bais,
voorzitter

De LAD-leden voor wie de CAO-Thuiszorg geldt, ontvingen een reactieformulier. Ook kunnen zij voor nadere informatie bij de onderhandelaar namens hun vereniging terecht. Wij hopen dat zij zich een goed oordeel kunnen vormen over het principe-akkoord CAO-Thuiszorg. Op grond van hun mening zal het bestuur van de LAD definitief haar standpunt bepalen.
Een kopie van het integrale principe-akkoord CAO-Thuiszorg 2001-2002 kunt u aanvragen via (030) 282.33.48.

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : Circulaire principe-akkoord CAO-Sport

© copyright LAD 2001 home . index . email/adres . Artsennet