Ingezonden persbericht

TPG op koers met sterk resultaat in het eerste Halfjaar 2001

9 augustus 2001

TPG N.V. heeft een nettowinstgroei bekendgemaakt van 319 miljoen over het eerste halfjaar van 2001, een groei van 28,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet is met 18,7% toegenomen en het bedrijfsresultaat met 19,6%.

Highlights eerste halfjaar 2001
Resultaten in lijn met het eerder door TPG
uitgesproken vooruitzicht voor 2001

Stijging resultaat na belastingen van 28,1%
Groei bedrijfsresultaat van 19,6%

Verbeterde marges in alle drie de divisies

Uitmuntende prestatie van Post

Express toont veerkracht, maar negatieve
invloed van Australië

Sterke autonome groei van Logistiek
in miljoenen

1ste helft 2001

1ste helft 2000
(na aanpassing)
Groei in %

1ste helft 2000
(zoals gerapporteerd)
Omzet
5.563
4,687
18,7%
4.687
Bedrijfsresultaat
555
464
19,6%
518
Resultaat na belastingen uit gewone bedrijfsvoering 286
234
22,2%
214
Resultaat na belastingen
319
249
28,1%
229
Winst per aandeel ()
0,67
0,52
28,8%
0,48
Winst per aandeel op kasbasis ()
0,81
0,61
32,8%
0,57
Interimdividend ()
0,14
0,14

-
Na aftrek van de baten uit de verkoop van niet-kernactiviteiten bedroeg het resultaat na belastingen uit gewone bedrijfsvoering 286 miljoen, een stijging van 22,2%. De cijfers over de eerste helft van 2000 zijn aangepast aan de nieuwe berekeningsgrondslagen ten aanzien van voorzieningen en pensioenen die per 1 januari 2001 zijn geimplementeerd teneinde te voldoen aan de nieuwe Nederlandse accountingregels. Mededeling van de CEO

"De cijfers over het eerste halfjaar stellen ons zeer tevreden, met name in het licht van de moeilijke omstandigheden veroorzaakt door de huidige wereldwijde economische teruggang", aldus Ad Scheepbouwer, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van TPG. "In alle drie de divisies is de winststijging opnieuw hoger dan de omzetstijging. Post heeft haar marge weten te verbeteren ondanks beperkte groei van Nederlandse postvolumes. Express heeft verdere een hogere gemiddelde opbrengst gerealiseerd die lagere volumes bij bestaande klanten hebben goedgemaakt. Deze zijn een rechtstreeks gevolg van de economische teruggang die in het tweede kwartaal heeft ingezet en voor Express ook in de rest van het jaar zal leiden tot moeilijkere omstandigheden. Tenslotte realiseerde Logistiek een sterke verbetering van de autonome omzetgroei en tegelijkertijd een stijging van haar marge. Samenvattend hebben de drie divisies in de eerste zes maanden van 2001 duidelijk hun sterkte en veerkracht getoond, hetgeen als resultaat heeft dat wij in termen van groei in omzet en bedrijfsresultaat onze branchegenoten blijven overtreffen."

Dividend
TPG wil over het gehele jaar een dividend uitkeren conform het eerder aangekondigde dividendbeleid, hetgeen naar verwachting resulteert in een uitkeringspercentage van 30% tot 35%. Dit percentage zal worden gehandhaafd, onder de voorbehoud van de financiële resultaten van TPG en zal jaarlijks opnieuw worden beoordeeld.

Op 20 augustus 2001 wordt een interimdividend van0,14 per gewoon aandeel uitgekeerd. TPG zal voortaan dividenden uitsluitend in contanten uitkeren. Dit geldt ook voor het interimdividend 2001.

Vooruitzichten 2001
De Raad van Bestuur bevestigt zijn vooruitzichten voor het hele jaar 2001. TPG verwacht een stijging van het resultaat na belastingen uit gewone bedrijfsvoering van 20% tot 25% (berekend op basis van de cijfers na toepassing van de gewijzigde Nederlandse berekeningsgrondslagen).

Belangrijke ontwikkelingen
Post
De business lines van Post zijn heringericht in het kader van de op 1 januari 2001 ingevoerde nieuwe organisatiestructuur. De omzetgroei bedroeg 1,9%, waarvan 0,2% autonome groei. De omzet van Post Nederland is op jaarbasis met 0,8% gestegen. De omzet van European Mail Networks en van Data & Document Management is respectievelijk met 21,6% en 12,9% gestegen, voornamelijk als gevolg van acquisities.
De postvolumes zijn in Nederland met 0,4% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na een daling in het eerste kwartaal vertoonden de volumes in het tweede kwartaal een stijging van 4,0%.
De operationele marge steeg tot 21,2% (versus 19,9% in 2000) met name dankzij een sterke kostenbeheersing bij Post Nederland, hetgeen resulteerde in besparingen bij de netwerkeenheden en een productiviteitsstijging bij sortering en transport.

Express
De autonome omzetgroei van de Express-activiteiten bedroeg 4,3%. In Europa bedroeg de autonome groei 5,1%. Na correctie voor het verlies van de Chronopost-activiteiten in Frankrijk komt de autonome groei uit op 6,0% (7,2% in Europa). Volumes zijn negatief beïnvloed door de huidige teruggang in sommige sectoren, hoewel dit grotendeels is gecompenseerd door verbetering van de gemiddelde opbrengst per zending. De operationele marge steeg van 2,8% tot 3,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is vooral te danken aan de goede resultaten van het yield management programma en aan een sterk management van de vlootcapaciteit.
In Europa stegen de operationele marges van 4,5% tot 5,8%.
Tegenvallende bedrijfsresultaten in Australië, gecombineerd met de moeilijke economische omstandigheden, hadden een negatief effect op omzet en winst van Express. Een uitgebreid actieplan wordt nu ingevoerd om de resultaten in Australië te verbeteren.
Logistiek
De totale groei van de omzet bedroeg 71%. Dit is hoofdzakelijk te danken aan het effect van een aantal acquisities die vorig jaar zijn afgerond. De autonome groei was sterk en bedroeg 14,1%.
De operationele marge steeg van 4,7% tot 5,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar als gevolg van een mix van maatregelen: tariefverhogingen en strakke kostenbeheersing.
Nieuwe contracten die in de eerste helft van 2001 zijn afgesloten zullen453 miljoen bijdragen aan de omzet op jaarbasis. De bestaande pipeline van mogelijke nieuwe contracten op 31 december 2000 met een succeskans van 70% of hoger heeft geresulteerd in een hoog conversiepercentage. De huidige pipeline van nieuwe contracten ziet er onverminderd goed uit. Belangrijke gebeurtenissen in 2001 tot op heden
Verkoop van het onroerend goed in
Amsterdam (expeditieknooppunt)

Verkoop van het 43% belang in Mail2000


Deelname van 20% in het
Albateam-consortium

Acquisitie van Circular Distributors in
het Verenigd Koninkrijk

Acquisitie van Advanced Logistics Services
(ALS) in Italië

Acquisitie van Lason UK Group

Verkoop van Franse niet-kernactiviteit (XP
France)

Start van joint-venture met Consignia en
Singapore Post

Strategische alliantie aangegaan met Poste Italiane Overname door Albateam van CAT, de logistieke tak van Renault Bedrijfsresultaten per divisie Omzet (in miljoenen)

1ste helft 2001

1ste helft 2000
(na aanpassing)
Groei in %
Post

1.873

1.838

1,9%
Express

2.060

2.003

2,8%
Logistiek

1.544
903
71,0%
Interne leveringen /
Overige
86
(57)

5.563
4.687
18,7% Bedrijfsresultaat
(in miljoenen)

1ste helft 2001

1ste helft 2000
(na aanpassing)
Groei in %
Post

397

365

8,8%
Express

73

57

28,1%
Logistiek

85

42

102,4%

555

464

19,6%
POST
De omzet van Post is in de eerste helft van 2001 met 1,9% gestegen.
Post

1ste helft 2001

1ste helft 2000
%
Auton.
Overn.
Wisselk.
Totale omzet

1.873

1.838

1,9
0,2

1,7

-
In miljoenen
Post Nederland
Onder Post Nederland vallen collectie, sortering, transport en aflevering van binnenlandse post en direct mail in Nederland alsmede de opbrengsten uit de joint-venture Postkantoren. Post Nederland

1ste helft 2001

1ste helft 2000
%
Auton.
Overn.
Wisselk.
Omzet

1.340

1.329
0,8
0,8

-

-
In miljoenen
Het volume in Nederland afgeleverde post groeide met 0,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Binnenlandse postvolumes vertoonden een lichte daling van 0,9%, met name als gevolg van de afname het volume briefpost van consumenten en van bedrijven. Het volume van direct mail zendingen groeide met 0,7%, met name dankzij een toename van ongeadresseerde post en tijdschriften. De omzet van binnenlandse post en direct mail steeg respectievelijk met 0,6% en 1,6% mede dankzij een tariefsverhoging. Het tweede kwartaal vertoonde een aanzienlijke stijging van de omzetgroei ten opzichte van het eerste kwartaal, met name bij direct mail en voornamelijk als gevolg van het grotere volume ongeadresseerde post.
European Mail Networks
Onder European Mail Networks vallen de collectie, sortering, transport en aflevering van binnenlandse post en direct mail in andere Europese landen. Deze diensten worden nu geboden in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Tsjechië. European Mail Networks

1ste helft 2001

1ste helft 2000
%
Auton.
Overn.
Wisselk.
Omzet

135

111

21,6

1,6

20,0

-
In miljoenen
De diverse acquisities die vorig jaar zijn afgerond en de overname van Circular Distributors (Verenigd Koninkrijk) in de eerste helft van 2001 hebben 20% bijgedragen aan de omzetgroei van European Mail Networks.
Data & Document Management
Onder Data & Document Management vallen diverse toegevoegde waarde diensten op het gebied van data capture, database management, document handling en e-delivery die in Nederland en in andere Europese landen worden geboden.
Data & Document Management

1ste helft 2001

1ste helft 2000
%
Auton.
Overn.
Wisselk.
Omzet

79

70

12,9

1,0

11,9

-
In miljoenen
Acquisities hebben 11,9% bijgedragen aan de omzetgroei in het eerste halfjaar.
Cross Border Mail
Onder Cross Border Mail vallen uitsluitend de internationale grensoverschrijdende postactiviteiten die vanaf 4 juli 2001 worden uitgevoerd door de joint-venture met Consignia (voorheen Royal Mail) en Singapore Post.
Cross Border Mail

1ste helft 2001

1ste helft 2000
%
Auton.
Overn.
Wisselk.
Omzet

319

328
(2,7)
(2,7)

-

-
In miljoenen
De omzet van Cross Border Mail is in het eerste halfjaar afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, hoofdzakelijk als gevolg van de liquidatie van DMC in Nederland.
Post: Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat van de divisie Post nam met 8,8% (32 miljoen) toe tot 397 miljoen. De totale operationele marge steeg van 19,9% tot 21,2%. De kwaliteit van de postbezorging uitgedrukt als het gewogen gemiddelde percentage post dat op de volgende dag wordt bezorgd, bedroeg in de eerste helft van 2001 meer dan 95%.
EXPRESS
De omzet van Express is in de eerste helft van 2001 met 2,8% gestegen.
Express

1ste helft 2001

1ste helft 2000
%
Auton.
Overn.
Wisselk.
Totale omzet

2.060

2.003

2,8
4,3
(0,3)
(1,2)
In miljoenen
De autonome groei van de activiteiten bedroeg 4,3%. Dit cijfer is negatief beïnvloed door het verlies van de Chronopost-activiteiten in Frankrijk (1,7%). De matige prestatie in Australië had een negatief effect van 0,8% op de omzetgroei. Het negatieve effect van overnames wordt veroorzaakt door verwatering van de omzet als gevolg van de 50% joint-venture overeenkomsten met Swiss Post en Luxembourg Post. Express Europa
Express Europa

1ste helft 2001

1ste helft 2000
%
Auton.
Overn.
Wisselk.
Omzet

1.676

1.603

4,5

5,1
(0,3)
(0,3)
In miljoenen
In Europa vertoonde de omzet een autonome groei van 5,1% ondanks een verzwakkende Europese economie. Het resultaat in Europa had met name te lijden onder de terugval in de telecommunicatie en de automobielindustrie, met name in Duitsland en Zweden. Het effect van het verlies van de Chronopost-activiteiten, bedraagt de autonome omzetgroei in Europa 7,2%. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Benelux, Portugal en Oost-Europa werd een sterke omzetgroei gerealiseerd. Express Internationaal
Express Internationaal

1ste helft 2001

1st helft 2000
%
Auton.
Overn.
Wisselk.
Omzet

384

400
(4,0)

1,1

-
(5,1)
In miljoenen
Exclusief Australië steeg de omzet van Express Internationaal met
11,1%, met een sterke groei in Azië en het Midden Oosten. Express: Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat van de divisie Express nam
met 28,1% (16 miljoen) toe tot 73 miljoen. De totale operationele marge steeg van 2,8% tot 3,5% ten opzichte van de eerste helft van 2000. Exclusief Australië nam het bedrijfsresultaat met 45,2% (28 miljoen) toe en was de marge 4,8% in vergelijking met 3,5% vorig jaar. LOGISTIEK
De omzet van Logistiek is in de eerste helft van

2001 met 71% gestegen.
Logistiek

1ste helft 2001

1ste helft 2000
%
Auton.
Overn.
Wisselk.
Totale omzet

1.544

903

71,0

14,1

57,9
(1,0)
In miljoenen
De autonome groei was 14,1%, waarbij het Verenigd
Koninkrijk, Italië, de Benelux, de Nordic landen en het onderdeel Pan-European Logistics goed presteerden. Overnames hebben 57,9% bijgedragen aan de
omzetgroei, met name de acquisitie van CTI Logistx in de tweede helft van 2000. Andere belangrijke effecten kwamen voort uit de overnames van Taylor Barnard, Schrader en Barlatier in 2000 en ALS in de eerste helft van 2001.
Logistiek: Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat van de divisie Logistiek nam met 102,4% (43 miljoen) toe tot 85 miljoen. De operationele marge was 5,5% in vergelijking met 4,7% in dezelfde periode vorig jaar. TPG N.V. verleent wereldwijd, onder de twee merknamen TNT en Koninklijke PTT Post, een breed scala aan post- express- en logistieke diensten. TPG heeft ongeveer 135.000 werknemers in 58 landen en is actief in meer dan 200 landen. De totale omzet van TPG bedroeg in
2000 9,9 miljard. In
het eerste halfjaar van 2001 is de omzet gestegen met 18,7%. TPG N.V. is aan de beurzen van Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt genoteerd.