Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij

Stand van zaken onmisbare gewasbeschermingsmiddelen

9 augustus 2001 - De ingediende onmisbaarheidsaanvragen bij het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB) voor de zes werkzame stoffen zijn door het College onvolledig bevonden. Dat betekent dat de stoffen carbaryl, chloridazon, dichloorvos, penconazool, propachloor en simazin, vanaf 9 augustus 2001 niet meer gebruikt mogen worden voor de onmisbare toepassingen.

In totaal zijn er voor 1 juli 2001 zes aanvragen voor onmisbaarheid ingediend bij het CTB. Inmiddels is na onderzoek van het CTB gebleken dat geen van de betrokken aanvragen volledig is ingediend. Met ingang van vandaag is het verboden om deze middelen voor de onmisbare toepassingen in de handel te brengen, in voorraad of voorhanden te hebben of te gebruiken. Dit staat 9 augustus 2001 in de Staatscourant .