Gemeente EmmenHaags bezoek in Emmermeer, 17 oktober 2001

De Rode Loper uit ... voor kinderen in de buurt Haags bezoek in Emmermeer

Op vrijdag 19 oktober gaat het project De Rode Loper uit voor kinderen in de buurt officieel van start. De Rode Loper is een project van de gemeente Emmen dat in het kader van het Grote Stedenbeleid in de wijk Emmermeer wordt uitgevoerd. De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur op de OBS Emmermeer aan de Haagjesweg 206 in Emmen. Bij de bijeenkomst zijn ondermeer mevrouw M. de Boer (Tweede Kamerfractie PVDA) en vertegenwoordigers van de ministeries BZK, VWS en OC&W aanwezig.

Aanleiding voor het project is een motie die de Tweede Kamer in juni 2000 heeft aangenomen. Deze motie is ingediend door de Kamerleden De Boer, Rijpstra en Van Gent. Het kabinet wordt in de motie verzocht om met drie steden een onderzoek te starten naar de mogelijkheid van decentralisatie van rijkssubsidies uit de welzijns-, onderwijs- en zorgsector. Minister Van Boxtel verwacht dat er met behulp van de resultaten van het onderzoek een impuls gegeven kan worden aan de leefbaarheid in achterstandswijken. Tegelijkertijd moet blijken of en hoe het Rijk de steden beter kan ondersteunen bij het realiseren van de leefbaarheidsdoelen in deze wijken. Naast de gemeente Emmen, zijn ook de gemeenten Rotterdam en Tilburg geselecteerd voor een project.

Buurt heeft belangrijke rol
Het project De Rode Loper richt zich op het creëren van onderwijskansen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar in de wijk Emmermeer. Het accent ligt hierbij op taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en omgaan met computers. De Rode Loper gaat uit van de ketenbenadering, waarbij een sluitend netwerk van voorzieningen moet worden gevormd voor deze kinderen. Naast ouders en scholen zal ook de buurt hierin een belangrijke rol gaan spelen. In de tweede fase van het project wordt de ketenbenadering uitgebreid naar voorzieningen voor kinderen in de leeftijd 6 tot 23 jaar.

Knelpunten in beeld
Binnen het project wordt nagegaan welke activiteiten al aanwezig zijn en welke activiteiten nog nodig zijn op het gebied van taal sociaal-emotionele ontwikkeling en omgaan met de computer. Bij bestaande activiteiten wordt gekeken hoe ze kunnen worden versterkt of verbreed. Daarnaast worden knelpunten in kaart gebracht en zoveel mogelijk weggewerkt.

Programma
Het programma van de bijeenkomst is als volgt:
14.00 uur ontvangst
14.10 uur opening Wethouder T. Eerenstein
14.20 uur presentatie door RADAR (onderzoeksbureau dat binnen het project onderzoek doet en het project begeleidt) 14.40 uur presentatie Itie v/d Berg: inhoud van het project en inleiding videofilm
14.50 uur videofilm: Bewoners Emmermeer aan het woord 15.05 uur korte pauze
15.10 uur De Rode Lopervoorstelling: officiële opening project 15.30 uur discussie onder leiding van de heer J. van Donk 15.55 uur afsluiting


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen