Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Persbericht Ministerraad
19 oktober 2001

MINISTERRAAD AKKOORD MET WIJZIGING WET OP DE BEROEPEN IN DE

INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG

Aanvragen van buitenlandse artsen en tandartsen om in Nederland hun vak uit te oefenen worden voortaan alleen behandeld als zij een geldige verblijfsstatus hebben. Dat betekent dat zij de nationaliteit van een land van de EU bezitten of als vreemdeling rechtmatig in Nederland verblijven.
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) in deze zin te wijzigen.

Momenteel verzoeken veel artsen en tandartsen van buiten de EU om erkenning van hun diploma, zonder dat er uitzicht op is dat zij in Nederland hun beroep kunnen uitoefenen. Zij ontlenen aan het doorlopen van de procedure rond de erkenning van het diploma vaak ten onrechte het idee dat een verklaring van vakbekwaamheid zal leiden tot een geldige verblijfsstatus. Op het moment dat een betrokkene te horen krijgt geen verblijfsstatus te krijgen, is veel moeite tevergeefs geweest.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 19.10.2001