Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PERSINFORMATIE
Kabinetsstandpunt Derde Nota Waddenzee
(19-10-2001)

Kabinetsstandpunt Derde Nota Waddenzee

Het kabinet heeft de Derde Nota Waddenzee (PKB deel 3) vastgesteld. De centrale doelstelling is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Met behulp van de Natuurbeschermingswet en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn wordt steeds beoordeeld of activiteiten in de Waddenzee zijn toegestaan.

De minister van VROM zal dit kabinetsstandpunt toezenden aan de Tweede en Eerste Kamer. In deze Derde Nota Waddenzee is het beleid dat het kabinet voor de komende 10 jaar wil voeren vastgelegd. Er mogen in de Waddenzee geen windmolens worden geplaatst. Het kabinet maakt hierop een uitzondering door medewerking te verlenen aan het plaatsen van windmolens bij de Afsluitdijk. Daar mag het wel, mits de feitelijke plaatsing de toets van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Natuurbeschermingswet doorstaat. Daarnaast mogen er geen nieuwe proefboringen en winningen van waddengas uitgevoerd worden. Dit blijft gelden zolang onzekerheden en twijfels over blijvende aantasting van de Waddenzee bestaan.
Het rapen van oesters voor eigen gebruik wordt toegestaan en de voorgenomen maatregelen voor de garnalenvisserij zijn versoepeld. Voorts zal in 2003 de schelpdiervisserij worden geëvalueerd. Het beleid voor recreatie in de Waddenzee is gericht op duurzame vormen van recreatie. In een convenant tussen waddenprovincies, waddengemeenten en rijk zal het recreatiebeleid (waaronder het gebruik van speedboten) worden uitgewerkt. Voorlopig maximeert het kabinet het aantal ligplaatsen in jachthavens. Het ziet af van het instellen van een verbod op speedboten. In deze nota kondigt het kabinet aan een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief op te stellen voor het waddengebied. Dat perspectief moet passen binnen de in de nota uitgewerkte visie op de Waddenzee.

Oktober
Remkes start internetdiscussie over verkoop huurwoningen VROM-inspectie gaat optreden tegen eigenaren van legionella-onveilige leidingwaterinstallaties
Stikstofproblematiek internationaal bezien
Inzet helikopters bij ziekenhuizen en helitraumacentra bij spoedeisende medische hulp
Ministerraad akkoord met regels voor locatie genetische veldproeven Remkes en Vliegenthart geven meer geld voor wonen en zorg Kabinetsstandpunt Derde Nota Waddenzee

Huursubsidie? Er is nu ook koopsubsidie