Gemeente Uithoorn

In zijn vergadering van 18 oktober j.l. heeft de gemeenteraad onder andere de volgende besluiten genomen:

* kennis te nemen van het feit dat geen zienswijzen naar voren zijn gebracht tegen een grenscorrectie tussen Aalsmeer en Uithoorn; een herindelingsregeling vast te stellen overeenkomstig het grensbeloop, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte kaart en zoals beschreven in de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte ontwerp-grensbeschrijving; de colleges van burgemeester en wethouders van Aalsmeer en Uithoorn uit te nodigen de herindelingsregeling op zo kort mogelijke termijn ter goedkeuring alsmede ter vaststelling van de grensbeschrijving aan te bieden aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland;
de datum van inwerkingtreding van de herindelingsregeling te bepalen op de dag, nadat de goedkeuring van de herindelingsregeling en de grensbeschrijving, vastgesteld door gedeputeerde staten, is bekendgemaakt.

* Kennis te nemen van de noodzakelijke aanpassingen in het Activiteitenplan Robuuste RIO's.
In te stemmen met de aangepaste tekst die als aanvulling op het activiteitenplan zal worden aangeboden aan het ministerie van VWS. Het besluit naar aanleiding van de Zorgnotitie 1998 om de WVG-advisering te integreren in het RIO te bevestigen. Vóór 1 juli 2002 een besluit te nemen over de wijze van integratie van de WVG-advisering in het RIO inclusief een implementatieplan waarbij in ieder geval, minimaal de in het raadsvoorstel beschreven minimale variant zal worden vormgegeven.


* De besluiten van burgemeester en wethouders tot het voeren van een civielrechtelijk rechtsgeding tegen Van Zaal recreatie BV te Loosdrecht en VOF Diepgrond & Partners te Amstelveen te bekrachtigen.