Vlaamse Volksunie

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones dringt aan op het verbinden van ethische voorwaarden aan de exploitatie van regionale luchthavens (19/10/01)

Toen Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones vernam dat de Oostendse luchthaven eens te meer betrokken was bij omstreden transporten, trok hij in het Vlaams Parlement aan de noodbel.

Het ging nu eens niet om wapenvervoer, maar wel om coltantransporten. Coltan is een van de bodemschatten die het voorwerp vormen van een economische plundering van een gedeelte van Congo, waardoor hele streken verarmen.

Bovendien dient deze plundering niet enkel om de oorlog in Oost-Congo te financieren, maar zorgt zij tevens voor ecologische problemen: er ontstaan veralgemeende gezondheidsproblemen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones was dan ook van oordeel dat deze problematiek eigenlijk het beheer van de luchthaven overstijgt, en interpelleerde dan ook niet enkel de bevoegde Vlaamse minister Stevaert, maar tevens minister-president Dewael. Tenslotte schaadt deze zaak ook het imago van Vlaanderen in het buitenland.

Minister Stevaert, die ook in naam van de minister-president sprak, antwoordde in de eerste plaats dat er geen sprake is van illegale transporten. Hij verwees in dat verband naar de verschillende bevoegdheden. De Vlaamse overheid is bevoegd voor het beheer van de regionale luchthavens. De federale regering daarentegen is bevoegd voor het toezicht op de vervoerde goederen en op het respecteren van eventuele internationale embargos.

Aangezien er geen restricties of embargos op de handel in coltan zijn, is er volgens minister Stevaert dus geen sprake van illegale transporten.

Volksvertegenwoordiger Loones replikeerde dat het antwoord van de minister - alhoewel dit hem niet verwonderde - hem wel degelijk ontgoochelde, omdat het niet tegemoetkomt aan zijn bezorgdheid. Een bezorgdheid die, aldus de volksvertegenwoordiger, zou moeten gedeeld worden door de Vlaamse overheid, omdat ze verantwoordelijk is voor de commerciële exploitatie van de luchthaven.

Hij wees op het feit dat zijn vraag niet ging over een wettelijk middel of over de illegaliteit van de coltantransporten, maar over een aanzet tot ethisch ondernemen. Daarbij verwees naar privé-maatschappijen die meer geneigd zijn tot dit ethisch ondernemen. Sommige gsm-producenten zouden zelfs beslist hebben geen coltan meer te gebruiken dat vanuit Congo is ingevoerd.

Op uitdrukkelijk aandringen van volksvertegenwoordiger Loones zegde de minister tenslotte toe om te overwegen in de toekomstige nieuwe beheersovereenkomst voor de Vlaamse luchthavens een ethisch-maatschappelijke clausule op te nemen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones blijft het dossier opvolgen.

De interpellatie van Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones en het antwoord van de bevoegde minister kunnen op eenvoudig verzoek worden bekomen.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)
Jan Loones, Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Jan Loones
Telefoon: 058/51.37.38
E-post: jan.loones@vlaamsparlement.be
Url: www.n-va.be