Ministerie van Financien

Persbericht

No /01-284
Den Haag
12 oktober 2001

Gemeenten en provincies stellen zelfde prioriteiten als het Rijk

In het bestuurlijk overleg van 8 oktober tussen het Rijk, de VNG en het IPO is - op grond van een inventarisatie - geconcludeerd dat gemeenten en provincies bij de besteding van de accressen vergelijkbare prioriteiten -onderwijs, zorg en veiligheid- stellen als het Rijk. Dit staat in een brief die minister Zalm, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vandaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden over het gebruik van de accressen van het gemeente- en provinciefonds. De accressen van het gemeentefonds en het provinciefonds voor de jaren 2001 en 2002 zijn als gevolg van de normeringssystematiek sterker gestegen dan eerder werd verwacht. Dit voorjaar is dan ook een discussie gestart tussen het Rijk en de VNG en het IPO over de aanwending van deze accressen. De gedachte daarbij was dat de prioriteiten die bij de besluitvorming in het kabinet centraal stonden - onderwijs, zorg en veiligheid - ook voor een belangrijk deel op lokaal en regionaal niveau spelen. Het zijn maatschappelijke prioriteiten die voor elk van de bestuurslagen van belang zijn. Hoewel de gemeenten en provincies autonoom zijn in de besluitvorming over het gebruik van de accressen, wilde het kabinet zien in hoeverre ook de gemeenten en provincies op deze beleidsterreinen tot een extra financiële inspanning bereid zouden zijn. Uit inventarisaties blijkt nu dat gemeenten en provincies dezelfde maatschappelijke prioriteiten -onderwijs, zorg en veiligheid- hanteren als het Rijk bij het opstellen van hun begroting. De integrale brief is terug te vinden op de internetsite van het ministerie van Financiën: http://www.minfin.nl/fip01-624.doc

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover