Provincie Zuid-Holland

19-10-2001

Provincie steekt 4,5 ton in risicojongeren

De provincie Zuid-Holland gaat vanaf 2002 jaarlijks f. 450.000,- subsidie verlenen aan Stichting Jeugzorg Den Haag/Zuid-Holland Noord. Gedeputeerde Edit Hallensleben maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan de politie Hollands Midden op donderdag 18 oktober 2001. Tijdens dit bezoek stond centraal hoe politie, gemeente Gouda en provincie ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk een gedegen aanpak kunnen ontwikkelen ten behoeve van risicojongeren in de regio's Zuid-Holland Noord en Midden-Holland.

Uit onderzoek blijkt dat het met 95% van de jeugd goed gaat. Maar de overige 5% heeft tijdens het opgroeien professionele hulp en bemoeienis nodig. Een deel van deze groep betreft jongeren die dreigen af te glijden tot (ernstig) crimineel gedrag. Dit zijn risicojongeren. De afgelopen jaren heeft de provincie op verschillende manieren financieel bijgedragen aan een aanbod voor deze doelgroep, meestal in de vorm van projecten die samen met gemeenten en organisaties op het terrein van jeugdzorg, onderwijs, welzijn en politie werden opgezet.

Deze projecten worden nu afgebouwd en vervangen door een structureel 'Regionaal Sluitende Aanpak Midden-Holland'. Hierbij wordt goed gebruik gemaakt van de ervaringen die in deze projecten zijn opgedaan. Concreet betekent het dat voor Gouda en omstreken een fulltime preventiemedewerker bij de Jeugdreclassering beschikbaar is om jongeren intensief te begeleiden. Verder coördineert de preventiemedewerker het hulpaanbod van diverse andere organisaties voor deze jongeren op het gebied van onderwijs, hulpverlening, toeleiding naar werk en vrije tijdsbesteding.