Provincie Groningen

Groningen, 19 oktober 2001 Persbericht nr. 212

Actiegroep Leader+ ondersteunt projecten in Oldambt-Westerwolde

De LEADER Actiegroep (LAG) Oldambt-Westerwolde heeft in haar vergadering van 18 oktober j.l. besloten een financiële bijdrage te verlenen aan de volgende projecten:

* · Waddenproducten 69.861 (f 154.000)

* · Keurmerk streekproducten Westerwolde 65.154 (f 143.500)
* · WATCH Eems 54.564 (f 120.250)

* · Ondernemerschap Nieuwe Stijl 700.000 (f 1.542.500)
* · Onderzoek naar toeristische grensoverschrijdende samenwerking 1361 (f 3000)

Genoemde projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de regio.

Waddenproducten

De Waddengroep is een betrekkelijk nieuw, succesvol functionerend samenwerkingsverband in de Nederlandse Waddenregio rond duurzame streekproducten. De samenwerking op internationale schaal (Duitsland en Denemarken) rond een gemeenschappelijk streekproducten concept op basis van de principes van wederkerigheid, gelijkwaardigheid en participatie is uniek. Het project levert nieuwe producten en diensten, nieuwe markten en nieuwe samenwerkingsverbanden op. De Stichting Waddengroep heeft een voorstel ingediend bij de LEADER Actiegroep voor de uitbreiding van de activiteiten. Het project richt zich op ondernemers die zich in het gebied Oldambt-Westerwolde met duurzame streekeigen productie (willen) bezighouden. Daarnaast zijn (toekomstige) consumenten in de Benelux en Duitsland van Waddenproducten en andere duurzame streekproducten een belangrijke doelgroep.
Van de totale projectkosten van 275.000 wordt een belangrijk deel door de deelnemende bedrijven opgebracht.
Tussen het project van de 'Waddengroep' en andere initiatieven op het gebied van streekproducten zoals 'Gronings Keurmerk' en 'keurmerk Westerwolde' vindt intensieve afstemming en uitwisseling plaats.

Keurmerk streekproducten Westerwolde

Op 19 april 2001 is de Stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde opgericht. De stichting stelt zich ten doel de economie van Westerwolde te versterken door Westerwoldse producten, diensten en kunst te voorzien van een keurmerk en zo te vermarkten. Het initiatief is genomen door de Stichting Heerlijkheid Groot Westerwolde en wordt breed gedragen door vertegenwoordigers uit landbouw, kunst, supermarktsector, toerisme en horeca.
De formule is uniek, enerzijds sluit het goed aan bij andere keurmerken omdat er uitsluitend geografisch wordt getoetst. Anderzijds heeft het niet alleen betrekking op producten maar ook op diensten en kunstuitingen.
De deelnemers nemen bijna de helft van de totale projectkosten ( 260.000) voor hun rekening.

WATCH Eems

Watch is een wateronderzoeksproject voor jongeren tussen de 8-14 jaar. Het Watch-programma komt oorspronkelijk uit Engeland. Oost-Groningen is in 2000 succesvol gestart met Watch water. Meer dan 500 leerlingen hebben deelgenomen aan het Watch project. Onder de naam Watch Eems willen alle partners in de jaren 2002 t/m 2004 het Watch-programma uitbreiden naar Watch Oever en Watch Stroomgebied.

Doel van het project is het vergroten van de kennis van de natuur van leerlingen, leerkrachten en ouders. Verder zullen organisaties als waterschap en Staatsbosbeher een rol spelen bij voorlichting en educatie op dit terrein. Het stimuleren van samenwerking tussen organisaties op het gebied van natuur en milieu is een doel op zich. Het totale project kost 164.000.

Ondernemerschap Nieuwe Stijl

Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan productvernieuwing, versterking van de kwaliteit van het ondernemerschap en een platvorm zijn om samen met ondernemers te komen tot de uitvoering van nieuw beleid. Dit is een van de doelen van het project. Daarnaast kunnen ondernemers steun krijgen bij het oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Het bijzondere van het project is dat gestreefd wordt naar een integrale benadering van de activiteiten zoals voorlichting, productvernieuwing, scholing en het versterken van samenwerkingsverbanden
Het project heeft een looptijd van 6 jaar en kost 1,5 miljoen.

Onderzoek naar toeristische grensoverschrijdende samenwerking

Reeds enkele jaren bestaan er op diverse terreinen vormen van grensoverschrijdende samenwerking. Het gaat hierbij bijv. om gezamenlijke bijeenkomsten, doorverwijzen naar elkaars bedrijven en kennisuitwisseling. Veel van dergelijke kontakten leveren niet op wat er van verwacht wordt. Dit onderzoek zal inzicht geven in het waarom. De projectkosten van f 6000 zullen worden betaald door Stichting Toerist, Streekraad en LEADER+

NB 1 De LEADER Actiegroep (LAG) Oldambt-Westerwolde is een samenwerkingsverband van bestuurders van de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal, Vlagtwedde, Scheemda, Reiderland, het Waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen en vertegenwoordigers van landbouw, jongeren, bedrijfsleven, recreatie en toerisme, welzijn, plaatselijk belang en natuur- en milieu. Gedeputeerde mevrouw R.G. Jansen is voorzitter van de LAG.

NB 2
De genoemde LEADER+ bijdragen in de projectkosten zijn afkomstig uit bijdragen van de Europese Unie, de Provincie Groningen, de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal, Vlagtwedde, Scheemda, Reiderland en het Waterschap Hunze en Aa's

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Jan Beekman, manager LEADER Oldambt-Westerwolde, tel. 050-3164239 Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050-3164129