Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 19 OKTOBER 2001

Armenverenigingen krijgen vaste plaats in het beleid

Op voorstel van Mieke VOGELS, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, heeft de Vlaamse regering het ontwerpdecreet Armoedebestrijding goedgekeurd. Dit is een belangrijke verankering van de verschillende Vlaamse initiatieven om armoede te bestrijden.

Al jaren wordt gepleit om een decreet inzake armoedebestrijding tot stand te brengen. Armoede valt niet van vandaag op morgen op te lossen. Belangrijk om op het vlak van armoedebestrijding vooruitgang te boeken, is dat dezelfde beleidslijnen voor langere tijd worden gevolgd. De verenigingen waar armen het woord nemen pleiten al jaren voor erkenning van hun werking. Ook het Vlaams Parlement zette, onder meer via heel wat moties, haar schouders onder een degelijke regelgeving voor een Vlaams armoedebeleid.

Bij de opmaak van het ontwerpdecreet werden zowel de verenigingen waar armen het woord nemen als professionelen betrokken.

Armoede heeft te maken met problemen op verschillende domeinen tegelijk. Daarom moeten er vanuit meerdere beleidsdomeinen maatregelen genomen worden. Een coördinerend minister waakt erover dat er wordt gewerkt vanuit dezelfde kijk op armoede. In een Vlaams actieplan worden alle inspanningen gebundeld die vanuit de verschillende beleidsdomeinen genomen worden om armoede te bestrijden. Actualisering en opvolging van het actieplan verloopt via een permanent overleg armoedebestrijding en een halfjaarlijks forum (vooruitgangscongres in het voorjaar en
toekomstverkennend congres in het najaar).

Armen moeten kunnen deelnemen aan het beleid, hun ervaringsdeskundigheid kunnen inbrengen. Vandaar dat er ondersteuning wordt voorzien van de verenigingen waar armen het woord nemen, een Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en de opleiding van ervaringsdeskundigen in de armoede.

Verenigingen waar armen het woord nemen onderscheiden zich van andere organisaties die rond armoedebestrijding werken door hun werkwijze. De participatie van de armen staat bij hen centraal. Zelf hanteren ze zes criteria waarmee ze zich willen onderscheiden. Deze criteria werden in het decreet overgenomen. De verenigingen die aan die criteria voldoen kunnen van een ondersteuning genieten.

De ondersteuning van de verenigingen en de subsidiëring van het netwerk wordt als principe in het voorontwerp van decreet ingeschreven. De concrete uitwerking wordt onderdeel van een Besluit van de Vlaamse regering.

In elke sector waarmee armen te maken hebben, wordt met dit decreet ook ruimte geschapen voor de tewerkstelling van opgeleide ervaringsdeskundigen. Daarnaast kent de Vlaamse regering via dit decreet ook subsidies toe voor de organisatie van de opleiding, de bemiddeling in de tewerkstelling, de sensibilisering voor de opleiding en het bewaken van de kwaliteit ervan.

Dit voorontwerp van decreet wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV en daarna aan de Raad van State.

persinfo : Sylvie Fabré, woordvoerster van minister Vogels - tel. 02/553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be