Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 19 OKTOBER 2001

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De recente staatshervorming, de herverdeling van de bevoegdheden binnen de Vlaamse regering en het aantreden van een tiende lid van de Vlaamse regering noodzaakten een aanpassing van het besluit dat de organisatie van de kabinetten van de Vlaamse ministers regelt. De Vlaamse regering keurde die aanpassing op 14 september goed. Vandaag keurt ze een wijziging op dat besluit goed. De wijziging behelst het opnieuw invoeren van de chauffeursvergoeding.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Begin 2000 werd beslist om de gunningsprocedure voor concessies van de regionale luchthavens stop te zetten en over te gaan tot een oproep van kandidaten voor een dienstencontract. Eind vorig jaar keurde de Vlaamse regering een shortlist met kandidaat-managers goed voor de regionale luchthavens van Oostende en Deurne. Na beoordeling van de offertes gunt de Vlaamse regering de opdracht "Management-Overeenkomst" voor de luchthaven van Oostende aan BIAC nv en voor de luchthaven van Deurne aan Ernst & Young Executive Temporary Management. BIAC nv krijgt daarvoor 743.680 euro (30 miljoen fr.) per jaar, Ernst & Young Executive Temporary Management 2,9 miljoen euro (117 miljoen fr.) voor 5 jaar. Later volgt nog een besluit betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten van de luchthavens. Als dat besluit er is wordt de wervingsstop voor statutair personeel die momenteel van toepassing is in de luchthavens opgeheven.


* * *

De Vlaamse regering keurt het ontwerpdecreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het meerjareninvesteringsplan voor 2001-2012 van de NMBS principieel goed. Het akkoord wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV en de MiNa raad. Indien die geen wijzigingen voorstellen wordt het ontwerpdecreet zoals het nu is goedgekeurd, nog voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt een wijziging goed aan het besluit dat de organisatie en regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Zorgfonds regelt. Gezien sommige bepalingen uit het besluit ook geregeld worden in een decreet, en bijgevolg tot hogere norm worden verheven, worden die uit het besluit gelicht.


* * *

Na overleg met de zorgkassen keurt de Vlaamse regering een besluit goed dat de voorwaarden, de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor de jaren 2001 en 2002 regelt. Het beoogt de uitwerking van de subsidiëring van de zorgkassen, zowel op het vlak van de tenlastenemingen die werden betaald aan de zorgbehoevenden als op het vlak van de werkingskosten aan de zorgkassen. Voor de werkingskosten wordt 2,5 miljoen euro (100 miljoen fr.) voorzien voor 2001 en 6,8 miljoen euro (275 miljoen fr.) voor 2002.


* * *

De Vlaamse regering kent 613.400 euro (24,7 miljoen fr.) toe aan de Vlaamse Liga tegen Kanker voor de coördinatie van het kankerregistratienetwerk en voor de verdere uitbouw ervan in samenwerking met het Antwerps en het Limburgs Kankerregister.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering keurt een aantal wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit in verband met het Muziekdecreet en de subsidiëring van compositieopdrachten voor muziektheater goed. Bedoeling is om het Muziekdecreet verder open te trekken naar de populaire muziek en om de herkenbaarheid van de decretale bepalingen te vergroten. Enkele andere aanpassingen zijn bedoeld om de administratieve afhandeling van subsidieaanvragen vlotter te laten verlopen.


* * *

De Vlaamse regering kent 619.734 euro (25 miljoen fr.) subsidie toe aan het Gentse SMAK voor de realisatie van de eerste Quadriënnale. Deze grootschalige kunsttentoonstelling brengt tussen 20 oktober 2001 en 13 januari 2002 een 60-tal internationaal opkomende kunstenaars naar Gent.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Onder voorbehoud van technisch nazicht keurt de Vlaamse regering een besluit principieel goed dat een aantal bepalingen van het decreet op de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen verduidelijkt. Het voorziet onder meer dat de beheerders van waterlopen sneller werken aan bepaalde waterlopen kunnen starten en bepaalt in dit verband de wijze van kennisgeving en de te verstrekken gegevens aan de betrokken eigenaars. Daarnaast kent het besluit de ambtenaren die de waterkering moeten schouwen de bevoegdheid van officier van gerechtelijke politie toe, zodat ze overtredingen kunnen vaststellen en opsporen. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering keurt 2 ontwerpdecreten houdende de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 goed. Ze keurt bovendien het Programmadecreet 2002 goed. De ontwerpdecreten zullen ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het ontwerpdecreet definitief goed dat instemt met de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Zuid-Afrika. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering keurt het ontwerpdecreet principieel goed dat instemt met de Overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en Cuba, Mexico en El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Het ontwerp wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt het ontwerpdecreet principieel goed dat instemt met de Overeenkomst tussen de Belgisch- Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en Armenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Het ontwerp wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Om de overgang naar de euro op reglementair vlak tijdig te laten gebeuren, stelt de Vlaamse regering voor om de omzetting naar euro van de instellingsspecifieke salarisschalen en van de vergoedingen en toelagen voor Vlaamse openbare instellingen die onder het stambesluit vallen, door middel van één besluit te regelen. De salarisschalen en de omzetting naar euro zullen volledig in dit globo-besluit worden opgenomen.


* * *

De Vlaamse regering keurt de tekst van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten en Kroatië goed.


-----
einde

-----