Gemeente Leeuwarden


* Business Development

Verklaring van Burgemeester en Wethouders

19 oktober 2001

De burgemeester van Leeuwarden, mevrouw L.B.M. van Maaren-van Balen, en de wethouders van de gemeente Leeuwarden als vertegenwoordiging van het gemeentebestuur, hebben geconstateerd dat er tussen hen een onoverbrugbaar verschil van inzicht bestaat met als onderwerp het dagelijks bestuur van Leeuwarden, de gemeentelijke organisatie en de bestuurscultuur waardoor een verdere samenwerking als niet vruchtbaar wordt beschouwd. Partijen hebben deze constatering onder de aandacht gebracht van de Commissaris der Koningin in de Provincie Fryslân.

Op grond van bovenstaande constatering zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat er thans onvoldoende mogelijkheden zijn om als college effectief te kunnen functioneren. Beide partijen hebben ingestemd met een regeling, die kan rekenen op een breed politiek draagvlak en recht doet aan beider belangen. Over de gehele gang van zaken heeft intensief en constructief overleg plaats gevonden met de Commissaris der Koningin.

In hoofdlijnen ziet de onderling overeengekomen regeling er als volgt uit:

* Mevrouw Van Maaren-van Balen legt met onmiddellijke ingang haar functie neer;

* Naast de reguliere wachtgeldregeling ontvangt de burgemeester tot
1 februari 2005 de benoemingstermijn liep tot die datum door- een aanvulling tot 100% van haar bezoldiging;
* Vanaf die datum tot aan haar pensioen is het niveau van de wachtgeldregeling vastgesteld op 85% van haar bezoldiging.
* Een bijdrage in een aanvullende pensioenregeling.
* Partijen hebben over en weer afgesproken geen verdere mededelingen te doen.

Partijen betreuren het dat voordat het lopende overleg was afgerond en er concrete afspraken waren gemaakt in de media publiciteit is gegeven aan de ontstane problemen. De wethouders hechten er mede daarom aan om namens het gemeentebestuur hun waardering uit te spreken voor de inzet van mevrouw Van Maaren voor de gemeente Leeuwarden in de afgelopen jaren. Zij getuigen hierbij van hun respect voor de opvattingen van mevrouw Van Maaren omtrent het besturen van een gemeente, ook voor zover gebleken is dat die van de hunne afwijken.

Mevrouw Van Maaren zal H.M. de Koningin verzoeken haar met ingang van
1 november 2001 ontslag te verlenen. Zij draagt binnen 14 dagen haar werkzaamheden voor de gemeente Leeuwarden in goed overleg over.

Leeuwarden, 19 oktober 2001.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden.