Provincie Drenthe

Aanvullende mer TT-circuit

Provincie en gemeente zijn positief over aanvullend milieueffectrapport

Assen, 19 oktober 2001
Persberichtnummer 01-102Zowel de gemeenteraad van Assen als het college van GS heeft de aanvulling op het milieueffectrapport (MER) "De Haar-west/ TT-circuit" aanvaard. Een van de onderwerpen in het aanvullende MER betreft de ecologische effecten op het Witterveld van grootschalige evenementen. De gemeenteraad en GS vinden dat de aanvulling op het MER voldoende en inzichtelijke informatie biedt.

De provincie Drenthe concludeert dat het ecologisch rapport voldoet aan de eisen die de provincie in haar opdracht aan het onderzoeksbureau heeft geformuleerd. De aanvulling op het MER zal ter inzage worden gelegd.

Het TT-circuit heeft een nieuwe vergunning in kader van de Wet Milieubeheer nodig voor de kernactiviteiten op het terrein. Daarnaast vraagt het bestuur van het circuit om een vergunning voor het organiseren van grootschalige evenementen. De huidige vergunning staat dergelijke evenementen niet toe.

Verder is een vergunning nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet, aangezien het circuit naast het natuurgebied Witterveld ligt. Het circuitbestuur zal die aanvraag een dezer dagen opnieuw indienen. De eerdere aanvraag werd tijdelijk ingetrokken. Het MER dient als hulpmiddel bij de besluitvorming van de te verlenen Wet milieubeheer- van gedeputeerde staten en het bestemmingsplan De Haar-West/TT-circuit van de gemeenteraad. GS bereiden op verzoek van het ministerie van LNV de Natuurbeschermingswetvergunning voor.

De aanvulling op het MER zal vanaf 25 oktober 2001 vier weken ter inzage liggen. Ook het oorspronkelijke MER ligt dan nogmaals ter inzage. Zienswijzen kunnen worden ingediend over o.a. de aanvulling op het MER. Daarna zal het MER, met de aanvullingen en ingebrachte zienswijzen, worden voorgelegd aan de MER-commissie. Die zal een toetsingsadvies uitbrengen aan provincie en gemeente.

Volgend jaar zal de provincie een informatieavond organiseren over de aanvraag in het kader van de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl