Gemeente Emmen


---

Persbericht: Begroting 2002, 19 oktober 2001

Voorgenomen beleid gerealiseerd
Sluitende begroting gemeente Emmen biedt ruimte voor investeringen

Uit de nieuwe begroting 2002 van de gemeente Emmen blijkt dat de gemeente er ruimschoots in geslaagd is de financiële doelstellingen van het collegeprogramma 1998-2002 te halen. Emmen realiseerde in die periode de invoering van een rekenkamer nieuwe stijl en een efficiënter inkoopbeleid. Ook boekte de gemeente resultaten met het verbeteren van de planning- en controlcyclus en een nieuwe vorm van budgettering. De presentatie van de cijfers vindt voor het eerst plaats in euro's. De begroting 2002 is sluitend en de reserves zijn vergroot. De gemeente heeft een overschot. De begroting sluit met een voordelig saldo van EUR 2.109. De totale uitgaven bedragen EUR 224.644. Hier tegenover staan EUR 226.753 aan inkomsten.

Het consistente financiële beleid van Emmen biedt ruimte voor nieuw beleid. De basis van de nieuwe begroting is het verder versterken van de economische structuur in de periode 2002 - 2005. Voor nieuw beleid is tot en met 2005 op lastenbasis 3,6 miljoen euro beschikbaar. De gemeenteraad heeft de keuze om dit bedrag te besteden aan onder meer stedelijke vernieuwing, extra wegenonderhoud, de uitvoering van het milieubeleidsplan, de brandweer, onkruidbestrijding of het beheer van kunstwerken. Maandag 12 en dinsdag 13 november neemt de raad hierover besluiten.

Economie
Emmen blijft in 2002 inzetten op werkgelegenheid en een sterke industrie. Het streven is een daling van het aantal uitkerings- gerechtigden in combinatie met manieren om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo komt er een nieuw zogeheten Centrum voor Werk en Inkomen. De gemeente begint in 2002 met de uitvoering van het tuinbouwproject 'Het Rundedal'. Gestart wordt met de werving van nieuwe tuinders voor het gebied.

Wonen en leven
De gemeente wil in 2002 investeren in het behoud en versterken van de woon- en leefomgeving. De vernieuwing van winkelcentrum 'De Weiert' zal volgend jaar zijn afgerond. Ook het ontwikkelen van winkelcentra in woonwijken en dorpen krijgt meer aandacht.
De komende jaren komen er 2500 extra woningen bij. De gemeente trekt structureel extra geld uit voor rampenbestrijding.

Belastingen
In de begroting 2002 wordt voorgesteld de Onroerend Zaken Belasting (OZB) met 2,5 % te verhogen evenals de leges met 2%. De toeristen- belasting gaat omhoog tot EUR 0,45 (f 1,-) per nacht. De sporttarieven blijven gelijk. De voorgestelde stijgingen blijven overigens ruimschoots onder het inflatiepercentage.

Sport, onderwijs en verkeer
Volgend jaar realiseert de gemeente de afronding van de reconstructie van het sportpark in Klazienaveen. Er zijn plannen voor een voorziening voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK) voor het basis- en voorgezet onderwijs en een onderwijs orthopedagogisch didactisch centrum.Ook besteedt de gemeente extra aandacht aan de 30 kilometer gebieden.

Keuzes
De begroting heeft dit keer als titel 'Dubbelspoor' gekregen. De titel refereert aan de ogenschijnlijk tegengestelde bewegingen in de samenleving waarbij de gemeente telkens moet kiezen en zorgen voor een juist evenwicht tussen verschillende belangen. Ook slaat 'dubbelspoor' op zowel de verdubbeling van de N37 als de spoorlijn Zwolle. Dubbelspoor geeft ook de relatie aan met de bestuurlijke vernieuwing. Het heeft alles te maken met de toekomstige duale gemeente waarbij de gemeenteraad en het college op een andere manier gaan samenwerken; meer met een duidelijke eigen verantwoordelijkheid.


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen