Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 19 oktober 2001

... B & W-nieuws week 43

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college stelt de raad voor om het beleidskader en de projectopzet van de regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) vast te stellen. De regeling is bedoeld om kinderen van twee tot zes jaar met een (taal) achterstand te laten deelnemen aan effectieve voor- en vroegschoolse programma's en vormt een positieve aanvulling op het gemeentelijk onderwijskansenbeleid. Het Rijk heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van f 532.213 ( ¤ 241.507,73). De uitgangspunten voor het VVE beleid zijn: wijkgebonden aanpak rondom scholen met (relatief) veel achterstandsleerlingen, een zorgvuldig invoeringstraject op vooralsnog een beperkt aantal pilotlocaties, samenwerking met het consultatiebureau, stimuleren van allochtone ouders, grootte van de groepen in peuterspeelzalen terugbrengen van 20 naar 15 tot 17, mogelijkheden onderzoeken van ouderprogramma's en een tussentijdse evaluatie. Aan de raad wordt voorgesteld te starten met de volgende drie locaties: basisschool "De Wegwijzer" en peuterspeelzaal "Dreumesstekkie" in Hoofddorp, basisschool "Samenspel" en peuterspeelzaal "De Glijbaan" in Nieuw-Vennep en basisschool "De Wethouder van der Zwaardschool" en peuterspeelzaal "het Roefje" in Rijsenhout. Op basis van een tussenevaluatie van de VVE regeling zal een plan worden opgesteld voor een gestructureerd aanbod VVE voorzieningen, waaronder ook begrepen de projecten Opstap(je) en Samenspel. De raadscommissie WOC ontvangt het voorstel ter advisering aan de raad. De gemeenteraad behandelt het voorstel in de vergadering van 20 december 2001.

Het college gaat akkoord met de instelling van een klachtencommissie Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en stemt in met het concept reglement voor de commissie en de voorgestelde samenstelling van de klachtencommissie.

Het college besluit de WIW werknemers in Haarlemmermeer een kerst/eindejaars-attentie van f 300 ( ¤ 136,13) per werknemer uit te keren, onder voorbehoud dat de gemeenten in de regio (Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn) hetzelfde standpunt innemen. De raadscommissie WOC ontvangt het besluit ter kennisname.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college heeft kennis genomen van de inspraakreacties op het bouwplan voor 28 appartementen aan de Cruquiusdijk 38-41 en de gemeentelijke reactie daarop. De reacties geven geen aanleiding het bouwplan te wijzigen. Wel zal aandacht worden besteed aan de akoestische situatie en zal de situatietekening van het bouwplan worden aangepast waardoor een betere ontsluiting van het theehuis mogelijk wordt. Onder voorbehoud van het resultaat van het akoestisch onderzoek besluit het college de art. 19 procedure voort te zetten. Dit betekent een tweede ter visielegging aan de hand van een ten aanzien van de situering aangepast plan.

Het college heeft kennis genomen van het besluit van GS om geen goedkeuring te geven voor het bestemmingsplan Spoorlaan zuid. Het bestemmingsplan is om formele reden (publicatie in de Staatscourant heeft ondanks een correcte aanlevering van gemeentezijde niet plaatsgevonden) niet goedgekeurd. Ter reparatie van de procedure dienen een aantal procedurestappen opnieuw te worden doorlopen.

Het college heeft naar aanleiding van het advies van de raadscommissie REGL ingestemd met een wijziging van de statuten van de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw-Vennep zuid. De commissie heeft geadviseerd de vereiste hoeveelheid stemmen voor een uitbreiding van het basispakket en daarmee een contributieverhoging te veranderen van 100% naar tenminste 75% van de uitgebrachte stemmen. Wel dient een wijziging van de maximum contributie gedurende de eerste vijf jaar na oprichting van de vereniging met algemene stemmen te worden goedgekeurd, omdat deze contractueel is vastgelegd in het grondverkoopcontract. Zonder uitdrukkelijke toestemming van elke koper kan deze niet worden gewijzigd. Daarnaast zijn twee praktische wijzigingen doorgevoerd. De raadscommissie REGL ontvangt de informatie ter kennisname.

Bestuursdienst
Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak 'doorlichting bedrijfsvoering dienst Openbare Werken'. De bedrijfsvoering wordt getoetst op de urensystematiek en de daarbij behorende doelmatigheid. Het project is ingedeeld in 3 fasen. Voor 8 november (raadsbesluit kadernota handhaving) dient inzicht te bestaan in de onderbouwing van de productieve uren van de sector vergunning en handhaving. Op 18 december (vaststelling college dienstbegroting 2002) is de gehele doorlichting van de sector vergunning en handhaving afgerond. Voor het zomerreces 2002 doorlichting overige sectoren van de DOW.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen