Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000

dd. 19-10-2001 16:30 uur

19 oktober 2001

Toelichting

In Duitsland is een geval van Klassieke Varkenspest geconstateerd. Het bedrijf waarop het geval is geconstateerd is gelegen in Bitburg in de deelstaat Rheinland-Pfalz. In verband hiermee is besloten tot een aanscherping van de regelgeving. Bij onderhavige regeling wordt daartoe thans de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 gewijzigd.

In de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 wordt het strenge regime van artikel 12, derde lid, eveneens op Duitsland van toepassing verklaard. Op basis van dit regime moeten thans ook veewagens die vanuit Duitsland in Nederland worden gebracht onmiddellijk na binnenkomst in Nederland worden gereinigd en ontsmet op een op grond van artikel 23, eerste lid, van de regeling geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats voor vervoermiddelen, ongeacht of de vervoermiddelen al in Duitsland waren gereinigd en ontsmet. Dit regime gold reeds voor het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Noord-Ierland) en Spanje.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Overeenkomstig het door de Minister genomen besluit:

DE DIRECTEUR-GENERAAL LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

J. F. de Leeuw

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 10, 30 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

BESLUIT:

Artikel 1

In artikel 12, derde lid, van de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 1 wordt 'Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland, of in Spanje' vervangen door: Verenigd Koninkrijk, met uitzondering van Noord-Ierland, in Spanje of in Duitsland.

Artikel 2

Deze regeling wordt op 19 oktober 2001 om 16:30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Overeenkomstig het door de Minister genomen besluit:

DE DIRECTEUR-GENERAAL LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

J. F. de Leeuw

1Stcrt. 2000, 247, laatstelijk gewijzigd bij regeling van 23 augustus 2001, Stcrt. 164.