Ministerie van Buitenlandse Zaken

http:\\www.minbuza.nl\content.asp?Key=421964


---

Geannoteerde agenda van de
Informele Europese Raad te Gent, 19 oktober 2001
Introductie van de euro
Debat over de Toekomst van Europese Unie; Verklaring van Laken Uitbreiding
Strijd tegen het terrorisme

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 15 oktober 2001 Auteur Pieter de Gooijer
Kenmerk DIE/534/2001 Telefoon (+ 31) 70 348.61.32 Blad /1 Fax (+ 31) 70 348.40.86
Bijlage(n) E-mail pieter-de.gooijer@minbuza.nl
Betreft Europese Raad d.d. 19 oktober 2001 te Gent; Geannoteerde Agenda

C.c.
Zeer geachte Voorzitter,

Op 19 oktober 2001 vindt in Gent een informele bijeenkomst plaats van de Europese Raad.

Ik heb de eer U, overeenkomstig de daarover bestaande afspraken, bijgaand een geannoteerde agenda aan te bieden betreffende deze bijeenkomst.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Geannoteerde agenda van de

---

Informele Europese Raad te Gent, 19 oktober 2001

---

Op vrijdag 19 oktober 2001 vindt in Gent een informele vergadering plaats van de Europese Raad. Bijgaand treft U kopie aan van de gebruikelijke brief van het Voorzitterschap. Daaraan kan het volgende worden ontleend.

Naar zich laat aanzien, zal de zitting, waaraan alleen zal worden deelgenomen door de Staatshoofden en regeringsleiders, zoals gebruikelijk beginnen met een ontmoeting met de Voorzitter van het Europees Parlement, Mevrouw Fontaine. Vervolgens zal worden gesproken over de introductie van de euro (mede op basis van een verslag van de EcoFin Raad van 16 oktober), en over het Debat over de Toekomst van de Europese Unie (voorbereiding van de Verklaring van Laken). Tijdens het daaropvolgende werkdiner zal worden gesproken over de uitbreiding van de Unie en over de strijd tegen het terrorisme. Het ligt niet in de bedoeling van het Voorzitterschap schriftelijke conclusies vast te stellen.

Minder dan twee en een halve maand voor de invoering van de chartale euro, zullen de Staatshoofden en Regeringsleiders bezien of alle voorbereidingen goed op schema liggen. De President van de Europese Centrale Bank (ECB), de heer Duisenberg, zal daartoe het desbetreffende deel van de besprekingen bijwonen. De regering meent dat de voorbereidingen goed verlopen. Voor heropening van discussies over de zogenoemde 'front loading' is dan ook geen reden. Mede gezien het feit dat de Economische en Monetaire Unie de gevolgen van de terroristische aanslagen van september goed heeft doorstaan en de ECB heeft bijgedragen aan de stabiliteit van het internationale monetaire stelsel, kan de introductie van het nieuwe Europese geld door zowel de financiële markten als de Europese burgers met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Debat over de Toekomst van Europese Unie; Verklaring van Laken
---
Deze bijeenkomst van de Europese Raad is destijds door het Voorzitterschap op de kalender geplaatst om uitgebreid van gedachten te kunnen wisselen over het Debat over de Toekomst van de Europese Unie, zulks ter voorbereiding van de reguliere bijeenkomst van de Europese Raad in december aanstaande. Als bekend, werd in december 2000 in Nice afgesproken er naar te streven in december aanstaande te komen tot een Verklaring van Laken, waarin vorm en inhoud van dat Debat worden aangegeven.

Tijdens de informele Algemene Raad ('Gymnich'-bijeenkomst in Genval, september jl.) en de Algemene Raad van 8 oktober jl. is de beoogde gedachtewisseling in Gent voorbereid. Daaruit is naar voren gekomen dat in december waarschijnlijk consensus zal blijken te bestaan over de methode, doel en inhoud van het te organiseren debat. Naar zich laat aanzien zal tot instelling van een Conventie worden besloten waarin leden van de nationale parlementen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten, alsmede regeringsvertegenwoordigers van lidstaten en kandidaat-lidstaten plaatsnemen. Voorts zullen leden van het Europees Parlement kunnen deelnemen en zal de Europese Commissie zijn vertegenwoordigd. De Conventie zal worden gevraagd opties te ontwikkelen -derhalve niet slechts één voorstel- betreffende de vier onderwerpen uit de verklaring van Nice (bevoegdheidsverdeling, rol nationale parlementen, vereenvoudiging van de verdragen en de toekomstige status van het Handvest Grondrechten), een en ander op basis van een uitwerking van die onderwerpen in de vorm van vragen. De Conventie zal, inhoud gevend aan de wens de samenleving breed bij het Debat te betrekken, zich kunnen laten inspireren en voeden door een gestructureerd netwerk waarin ieder kan deelnemen: NGO's, kerken, sociale partners, de academische wereld, particuliere burgers, enzovoorts.

De Nederlandse inzet ten aanzien van het Toekomstdebat is neergelegd in de notitie "De Toekomst van de Europese Unie (Kamerstuk 27407, nr. 9) die de Kamer in juni 2001 toeging en die mede onderwerp van overleg is (geweest) tijdens het plenaire Europa-debat op 17 oktober 2001. Kernpunten uit die notitie zijn de wens kandidaat-lidstaten te betrekken bij het debat en de agenda te verbreden. Naast de vier in Nice geïdentificeerde onderwerpen, zouden ook versterking van de democratische legitimiteit van de Unie (mede in relatie tot de noodzaak de betrokkenheid van de burger bij Europa te vergroten) en versterking van de cohesie en effectiviteit van het externe beleid van de Unie aan de agenda kunnen worden toegevoegd.

Sinds de aanslagen van 11 september is het Toekomstdebat in een ander daglicht komen te staan. Meer dan tevoren is het nodig te investeren in een sterkere Unie. Een intern sterkere Unie die haar burgers veiligheid in de breedste zin van het woord kan bieden, en een extern sterkere Unie die de middelen en de politieke wil heeft om een grotere bijdrage te leveren aan het veiliger maken van de wereld waarvan zij deel uitmaakt. De regering ziet uit naar de opties (gedachten, voorstellen, ideeën) die de Conventie daartoe in samenspraak met de Europese burger kan ontwikkelen.

Naar verwacht, zal deze informele Europese Raad kennis nemen van een Voorzitterschapsrapport betreffende de stand van zaken in het uitbreidingsproces. Dit rapport, dat de Kamer toe zal gaan zodra beschikbaar, zal worden opgesteld op basis van de bespreking door de Algemene Raad van 8 oktober jl. van een daartoe opgestelde nota van de Commissie.

De Nederlandse positie aangaande de stand van zaken in het uitbreidingsproces is meest recent neergelegd in de "Voortgangsnotitie EU-uitbreiding" (kamerstuk 23987, nr 6) die de Kamer in juni toeging en die mede onderwerp van overleg is (geweest) tijdens het plenaire Europa-debat van 17 oktober 2001. Kernpunt is voor Nederland dat vastgehouden moet worden aan de afgesproken road map, of onderhandelingskalender, met inachtneming van het uitgangspunt dat snelheid en zorgvuldigheid centraal blijven staan in de onderhandelingen,.

De gebeurtenissen van 11 september en het daaruit voortvloeiende belang het Toekomstdebat te plaatsen in het perspectief van de interne en externe versterking van Unie, brengen met zich mee dat het werk aan de uitbreiding een nieuwe urgentie heeft gekregen. Meer nog dan voorheen is het van belang, zo spoedig als vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid mogelijk is, het uitbreidingsproces tot een succesvol einde te voeren.

Strijd tegen het terrorisme

---
Deze informele bijeenkomst biedt een gelegenheid om gezamenlijk een tussenbalans op te maken van hetgeen door de Unie is ondernomen in de op 11 september ingezette strijd tegen het terrorisme. In de week voorafgaand aan de informele bijeenkomst in Gent vinden raadsvergaderingen plaats van de ministers van Justitie, Transport en Financiën. De extra Algemene Raad van 17 oktober zal een coördinerende bespreking wijden aan het geheel van de plannen en inspanningen, op basis waarvan een geconsolideerd rapport van het Voorzitterschap zal kunnen worden opgesteld ten behoeve van deze Europese Raad. Daarin zal een helder overzicht moeten komen te staan van hetgeen reeds is bereikt en van wat verder moet worden gedaan ter verwezenlijking van het door de bijzondere Europese Raad van 21 september jl. vastgestelde actieplan. Zodra beschikbaar zal dit rapport de Kamer toegaan.

Nederland hecht er aan dat deze informele Europese Raad het overtuigde commitment van Europa aan de strijd tegen het terrorisme herbevestigt, daarbij de hechte samenwerking en solidariteit met de Verenigde Staten onderstrepend.

Kenmerk DIE/534/2001