European Commission

DOC/01/16

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

SECRETARIAT GENERAL

SI (2001) 1000

TEXTE NL

CONSEIL EUROPEEN GAND 19 Octobre 2001

DÉCLARATIONS DES CHEFS D'ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ET

DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Préparation de la mise en circulation de l'euro

Examen de la situation économique

Suite des attentats du 11 septembre et lutte contre le terrorisme

VERKLARING VAN DE STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS

VAN DE EUROPESE UNIE

EN VAN DE VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE

BESPREKING VAN DE ECONOMISCHE SITUATIE

De Europese Raad heeft de economische situatie na de gebeurtenissen van 11 september besproken. Zij constateerden dat deze gebeurtenissen de economie verder hebben vertraagd, maar hebben er vertrouwen in dat de gezonde economische fundamenten van de Unie en de reeds bereikte fiscale consolidatie ertoe zullen bijdragen dat de impact beperkt en tijdelijk zal zijn. Zij bevestigden dat zij zich inzetten voor het stabiliteits- en groeipact en voor het versnellen van het proces van Lissabon om Europa's groeicapaciteit op lange termijn te vergroten.

Zij namen nota van het Commissieverslag betreffende de evaluatie van de impact van de gebeurtenissen van 11 september en de analyse van gepaste beleidsresponsen in het licht van de economische ontwikkelingen. Beklemtoond moet worden dat de vooruitzichten positief blijven en dat niet zal worden afgeweken van de economische beleidsstrategie van de EU. Zij merkten op dat een verdere verbetering van de inflatievooruitzichten en een volgehouden loonmatiging ruimte zouden bieden voor monetaire beleidsmaatregelen.

Als uitvloeisel van zijn krachtig engagement verzoekt de Europese Raad de lidstaten passende acties te overwegen, en, in het licht van de aanbevelingen van de Commissie, bijzondere aandacht te besteden aan de volgende punten:

- de positieve gevolgen van de belastinghervormingen, waarvan sommige reeds zijn aangenomen, voor de Europese economie;
- het opbouwen van vertrouwen en het opvoeren van particuliere en, waar nodig, openbare infrastructuurinvesteringen teneinde de groeicapaciteit van de economie op peil te houden;
- er moet voor gezorgd worden dat de automatische stabilisatoren hun rol kunnen spelen, overeenkomstig het stabiliteits- en groeipact;

- het bespoedigen van de uitvoering van de structurele aanpassingen op de arbeids-, producten-, diensten- en financiële markten. De Europese Raad van Barcelona zal de balans opmaken van de gemaakte vorderingen en de nodige nieuwe impulsen geven;
- actief werken aan het op gang brengen van de WTO-onderhandelingen. Gelet op de huidige onzekere economische situatie is een verdere liberalisering van de handel, op grond van een op regels gebaseerd multilateraal stelsel, met een reële ontwikkelingsdimensie, belangrijker dan ooit, op zowel economisch als politiek vlak.

De Europese Raad bevestigt de door de Unie aangegane verbintenis met betrekking tot de strategie van Lissabon en verzoekt de Raad de besprekingen over de uitvoering daarvan te bespoedigen.

De Europese Raad steunt het voornemen van de EIB om een grotere bijdrage te leveren door kredieten te verstrekken, in het bijzonder aan infrastructuurprojecten, teneinde de op kennis gebaseerde economie te ondersteunen en langetermijninvesteringen te bevorderen.

VERKLARING VAN DE STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS VAN DE EUROPESE UNIE EN VAN DE

VOORZITTER VAN DE EUROPESE COMMISSIE

VOORBEREIDING VAN HET IN OMLOOP BRENGEN VAN DE EURO

De Europese Raad heeft kennis genomen van het jongste evaluatieverslag van de Commissie over de voorbereidingen voor de invoering van de euromunten en -biljetten. Dit verslag werd gepresenteerd door minister Didier Reynders, voorzitter van de Raad Ecofin, door commissaris Solbes en door de president van de Europese Centrale Bank, de heer Wim Duisenberg.

Het in omloop brengen van de euro is een gebeurtenis van historisch belang. De burgers zullen in het dagelijks leven een concreet en tastbaar resultaat van de Europese integratie kunnen ervaren. Dat zal de zichtbaarheid en nabijheid van Europa vergroten.

De Europese Raad heeft tot zijn voldoening geconstateerd dat:
* de nationale overheden hun voorbereidingen nagenoeg voltooid hebben;

* de organisatie van de vroegtijdige bevoorrading van de banken en de kleinhandel in de eurozone rond is;

* beveiliging, transport en opslag van de biljetten en munten omringd zijn met de nodige maatregelen;

* de voorlichtingscampagnes van de lidstaten, het Eurosysteem en de Commissie worden opgevoerd, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen;

* alles rond de distributie van de biljetten in de banksector buiten de eurozone geregeld is.

De Europese Raad wil zijn erkentelijkheid betuigen aan de particuliere sector, en met name aan het bank- en handelswezen, voor de inzet bij de voorbereiding van de omschakeling op de chartale euro.

De Europese Raad is ingenomen met de oprichting van een netwerk voor snelle informatie over de omschakeling op de chartale euro. Dit netwerk wordt opgericht door de lidstaten, in samenwerking met de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Eurosysteem, en is begin december 2001 operationeel.

De Europese Raad is tevens ingenomen met de aanwijzing door de Commissie van veertig goede praktijken voor de succesvolle invoering van de euro en zal zorgvuldig nagaan hoe die op passende wijze kunnen worden uitgevoerd, rekening houdend met de nationale omstandigheden.

De Europese Raad verzoekt de lidstaten, de Raad Ecofin, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank bijzondere aandacht te schenken aan de volgende punten:

* de stand van de voorbereiding van de lokale overheden. Er moet met name meer spoed gezet worden achter de voorbereiding van de omschakeling bij de kleinste overheden;

* extra inspanningen ter voorbereiding van het midden- en kleinbedrijf (bedrijven met minder dan 50 werknemers);
* de marktdeelnemers hebben zich gecommitteerd aan prijzenstabiliteit. Wij hebben er vertrouwen in dat zij hun verantwoordelijkheden ter zake zullen opnemen. Eventuele misbruiken zullen niet zonder gevolg blijven;
* een betere werking van de stelsels voor grensoverschrijdende financiële transacties, en in het bijzonder een vermindering van de daaraan verbonden kosten. De Europese Raad verzoekt de Raad Ecofin voor de Europese Raad van Laken op basis van het Commissievoorstel een verordening tot aanpassing van de tarieven voor deze transacties aan de nationale tarieven aan te nemen.

VERKLARING VAN DE STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS

VAN DE EUROPESE UNIE

EN VAN DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE

GEVOLGEN VAN DE AANSLAGEN VAN 11 SEPTEMBER

EN DE STRIJD TEGEN HET TERRORISME

De Europese Raad zegt nogmaals zijn volledige en ondubbelzinnige steun toe aan de actie die in het door de Verenigde Naties vastgestelde kader ter bestrijding van het terrorisme in al zijn vormen wordt uitgevoerd en bevestigt nogmaals zijn volledige solidariteit met de Verenigde Staten.

1. De Europese Raad heeft kennis genomen van het verslag van de voorzitter van de Raad Algemene Zaken. Hij hecht een bijzonder belang aan de informatieverstrekking aan, en het overleg en de coördinatie met de Verenigde Staten.
De Europese Raad bevestigt zijn bijzonder krachtige steun aan de militaire operaties, die op 7 oktober van start zijn gegaan, en die op grond van het Handvest van de Verenigde Naties en van Resolutie 1368 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties rechtmatig zijn. Hij constateert dat deze gerichte acties sporen met de conclusies van de buitengewone Europese Raad van 21 september 2001. De partners zullen al het mogelijke blijven doen opdat de burgerbevolking gespaard wordt.
De Europese Raad is vastbesloten het terrorisme in al zijn verschijningsvormen wereldwijd te bestrijden. In Afghanistan blijft het doel de terroristische organisatie Al Qaeda, die achter de aanslagen van 11 september zit en waarvan de leiders niet door het Taliban-regime zijn uitgeleverd, uit te schakelen. De vorming van een stabiele, legitieme en voor de hele Afghaanse bevolking representatieve regering die de mensenrechten waarborgt en goede betrekkingen met alle buurstaten ontwikkelt moet thans, onder auspiciën van de Verenigde Naties, worden bevorderd. Zodra dit doel is bereikt, zal de Europese Unie met het oog op de stabilisering van de regio samen met de internationale gemeenschap een ruim en ambitieus politiek en humanitair programma voor de wederopbouw van Afghanistan starten. Het voorzitterschap zal, samen met de hoge vertegenwoordiger en de Commissie, contacten blijven onderhouden met alle landen van de regio om hen hierbij te betrekken.
De Europese Raad zal zich blijven inzetten om de coalitie van de internationale gemeenschap ter bestrijding van het terrorisme in al zijn vormen te versterken.

2. De Europese Raad heeft de uitvoering van het actieplan voor de strijd tegen het terrorisme besproken. Ter uitvoering van dit plan is thans een begin gemaakt met 79 acties. Deze acties zullen elkaar in snel tempo opvolgen en hebben reeds de eerste resultaten opgeleverd. Zonder de onderlinge samenhang van deze acties uit het oog te verliezen, verzoekt de Europese Raad de Raad zich in het bijzonder te concentreren op vier actiepunten waaraan onverwijld uitvoering moet worden gegeven:


- goedkeuring, op basis van de reeds geboekte vooruitgang, van de concrete modaliteiten van het Europees aanhoudingsbevel, de gemeenschappelijke definitie van strafbaarstelling van terroristische activiteiten en de bevriezing van vermogensbestanddelen tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 6 en 7 december 2001. De Europese Raad bevestigt nogmaals dat hij vastbesloten is voor een breed scala van feiten - in het bijzonder strafbare feiten van terroristische aard - die tot een verzoek om rechtstreekse uitlevering leiden, de eis van dubbele strafbaarheid af te schaffen;

- versterking van de samenwerking tussen de met terrorismebestrijding belaste operationele diensten: Europol, Eurojust, de inlichtingendiensten, de politiediensten en de gerechtelijke autoriteiten. Die samenwerking moet er met name toe leiden dat vóór het eind van het jaar een lijst van terroristische organisaties wordt opgesteld.

- doeltreffende strijd tegen de financiering van het terrorisme door de formele goedkeuring van de richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld alsmede door een eerdere bekrachtiging door alle lidstaten van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van de financiering van het terrorisme. Bovendien moeten de verbintenissen die in het kader van de FATF, die een ruimer mandaat zou moeten krijgen, zijn aangegaan vóór het einde van het jaar in regelgevingsinstrumenten worden vertaald;
- onverwijlde goedkeuring van concrete Commissievoorstellen op het gebied van de veiligheid van de luchtvaart.


3. De verlening van humanitaire hulp aan Afghanistan en de aangrenzende landen is een absolute prioriteit. De Europese Unie en de lidstaten verbinden zich ertoe, samen met andere donateurs, de nodige humanitaire hulp ter beschikking te stellen om de noden van de bevolking en de vluchtelingen van Afghanistan te lenigen. De inspanningen van de Unie passen in het kader van de Verenigde Naties, het ICRK en de andere humanitaire organisaties. De Unie spreekt haar waardering uit voor het aanbod van Rusland om nauw samen te werken bij het vervoer van de hulp.

De Europese Raad heeft een bespreking gewijd aan de economische en financiële gevolgen van de Afghaanse crisis voor de buurlanden die vluchtelingen opvangen. De opvang van vluchtelingen in deze landen kan slechts van tijdelijke aard zijn; doel is dat zij naar Afghanistan terugkeren zodra de crisis ten einde is. De Unie zal alles in het werk stellen om de negatieve gevolgen te verzachten die deze landen op economisch, financieel en humanitair gebied ondervinden. Overeenkomstig de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 17 oktober 2001 zal de Unie haar betrekkingen met de landen van de regio aanhalen.


4. In ditzelfde verband heeft de Europese Raad ook de concrete voorstellen tot samenwerking besproken die de Amerikaanse autoriteiten hebben geformuleerd naar aanleiding van de ontmoeting op 27 september 2001 tussen de voorzitter van de Europese Raad en de President van de Verenigde Staten. Er is reeds een begin gemaakt met de technische bestudering van deze voorstellen, die in Washington al worden besproken door de Amerikaanse autoriteiten en de operationele trojka. Het merendeel van deze voorstellen is reeds gedekt door het actieplan van de Europese Unie. Voorts is de Unie bereid met de Verenigde Staten wederzijdse initiatieven te starten, zoals:

- de vergemakkelijking van wederzijdse rechtshulp tussen de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten en de lidstaten, alsmede de mogelijkheid van uitlevering in terrorismezaken overeenkomstig de grondwettelijke bepalingen van de lidstaten;
- de versterking van de gezamenlijke inspanningen op het gebied van non-proliferatie en exportcontrole, zowel voor wapens als voor chemische, bacteriologische en nucleaire stoffen die voor terroristische doeleinden kunnen worden gebruikt;
- de intensivering van onze samenwerking inzake de beveiliging van paspoorten en visa, alsmede bij de strijd tegen valse documenten.


5. De Europese Raad heeft de dreiging van aanslagen met chemische of biologische wapens besproken. Daarop moeten in elke lidstaat en in de Europese Unie als geheel aangepaste antwoorden worden gevonden. Een dergelijke aanval heeft in Europa niet plaatsgevonden. De autoriteiten zullen een verhoogde waakzaamheid in acht blijven nemen en de nauwe samenwerking tussen de inlichtingendiensten, de politiediensten, de civiele bescherming en de gezondheidsdiensten zal worden geïntensiveerd.

Naast de reeds getroffen maatregelen verzoekt de Europese Raad de Raad en de Commissie een programma op te stellen dat gericht is op verbetering van de samenwerking tussen de lidstaten wat betreft risicobeoordeling, waarschuwing en interventie alsmede inzake de opslag van middelen en op het gebied van onderzoek. Dit programma moet betrekking hebben op zowel de opsporing en identificatie van besmettelijke en giftige stoffen als de voorkoming en behandeling van chemische of biologische aanslagen. De aanwijzing van een Europees coördinator voor civielebeschermingsacties zal deel van dat programma uitmaken.

De lidstaten zullen, met name door strenge strafrechtelijke sancties op te leggen, krachtig optreden tegen onbezonnen lieden die van de huidige omstandigheden profiteren om loos alarm te slaan.


6. De Europese Raad onderstreept de cruciale noodzaak om het vredesproces in het Midden-Oosten opnieuw op gang te brengen zonder dat vooraf voorwaarden worden gesteld. De resoluties 242 en 338 moeten de grondslag blijven voor een politieke regeling op basis van de vestiging van een Palestijnse Staat en het recht van Israël om in vrede en veiligheid te leven. Een dergelijke regeling kan alleen tot stand komen indien een einde komt aan het geweld en het beginsel van twee staten wordt erkend. Het voorzitterschap van de Europese Raad wordt opgedragen, zich samen met de hoge vertegenwoordiger en de Commissie naar de rechtstreeks betrokken landen te begeven om te onderzoeken met welke middelen de Unie kan bevorderen dat weer een proces in die richting op gang komt. De Unie zal bijzonder belang hechten aan het opnieuw stimuleren van de economische bedrijvigheid en de investeringen in de Palestijnse gebieden.


7. De Europese Unie zal zich actiever opstellen in andere regio's van de wereld teneinde gunstige voorwaarden te scheppen voor een rechtvaardige wereld die in het teken staat van veiligheid, welvaart, democratie en ontwikkeling. Het recht moet worden hersteld in zones waar rechteloosheid heerst. Het blijft een onmiskenbare prioriteit voor de Europese Unie dat de toestand op de Balkan weer stabiel wordt.

Teneinde de vereenzelviging van het terrorisme met de Arabische en Islamitische wereld tegen te gaan acht de Europese Raad het onontbeerlijk dat een gunstig klimaat wordt geschapen voor een dialoog, op voet van gelijkheid, tussen onze beschavingen, met name in het kader van het proces van Barcelona maar ook door middel van een actief beleid van culturele uitwisselingen. De Unie verzoekt de bevoegde personen en instanties in de lidstaten concrete prioriteit te verlenen aan de dialoog tussen de culturen, zowel in internationaal verband als binnen hun samenlevingen.