GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 15 oktober 2001 16:08

GroenLinks wil oordeel kabinet over pauze in luchtacties

(15 oktober 2001)

Na 8 dagen van bombardementen op militaire installaties in Afghanistan leven er bij ons een aantal belangrijke vragen. Groenlinks wil weten hoe de Nederlandse regering de luchtacties in Afghanistan evalueert en wat haar oordeel is over de wenselijkheid van een pauze of een substantiële reductie in intensiteit van de bombardementen.

Vrijdag 19 oktober a.s. vindt in Gent een bijeenkomst van de Europese Raad plaats. Het Belgische voorzitterschap van de Unie heeft gisteren bekend gemaakt dat op deze Raad geëvalueerd zal worden of de Amerikaanse acties nog in lijn zijn met de afgesproken EU-strategie. Het is dus noodzakelijk dat de Nederlandse regering vóór vrijdag een inzet bepaalt. GroenLinks wil hierover in het parlement kunnen spreken, bijvoorbeeld tijdens het debat over de Staat van de Unie op woensdag 17 oktober.

In bijgaande brief aan de Vaste Kamercommissie van Buitenlandse Zaken staan de vragen van GroenLinks beschreven. Eén van de belangrijkste vragen luidt: 'Acht de regering het zowel om militair-strategische redenen (de overstap naar een 2e fase) als om humanitaire redenen niet verstandig om als EU te pleiten voor een bombardementspauze dan wel een substantiële reductie van de luchtbombarde-menten?'

De bijgevoegde brief zal morgen om 13.30 uur besproken worden in een procedure vergadering van de commissie Buitenlandse Zaken.

Farah Karimi
Paul Rosenmöller


---

Bijlage: brief aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Aan:
De Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken De Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken De Leden van beide Commissies

Den Haag, 15 oktober 2001

Geachte collega's,

Na 8 dagen van bombardementen op militaire installaties in Afghanistan leven er bij onze fractie een aantal belangrijke vragen. Met jullie steun zouden wij de regering het verzoek willen doen hierop schriftelijk te antwoorden. Graag ontvangen wij die antwoorden vóórafgaand aan het debat over de Staat van de Unie en daarmee ook vóór het Algemeen Overleg over de Europese Raad.

Met vele anderen betreuren wij dat het moeilijk is om objectieve informatie te vergaren over de effectiviteit van de acties en de onbedoelde schade die is aangericht. Het behoort echter tot de taak van een parlementariër om opheldering te vragen, hoe moeilijk informatie ook te verkrijgen is.

Inmiddels is duidelijk dat de regering op vrijdag 19 oktober tijdens de Europese Raad in Gent samen met de lidstaten van de Unie een voorlopige balans moet opmaken. Het Belgische voorzitterschap heeft zondag immers bekend gemaakt dat op deze Raad een evaluatie zal plaatsvinden.

Wij willen de regering vragen of ook zij het wenselijk acht dat er op de Europese Raad geëvalueerd wordt of de acties nog in lijn zijn met de eerder afgesproken EU-strategie. Deze strategie is verwoord in de conclusies en het actieplan van de buitengewone Europese Raad van 21 september, waarin de Raad oordeelde dat acties een gericht karakter moeten dragen - en de verklaring van 8 oktober. Graag willen wij inzicht in de inhoudelijke inbreng die de regering bij een dergelijke evaluatie van plan is te leveren.

Concreet willen wij antwoord op de volgende vragen. 1. Wat is de meest actuele informatie over de effectiviteit en onbedoelde schade van de luchtacties? 2. Beschikt de regering over informatie dat - nu het overgrote deel van de lucht-afweer toch uitgeschakeld lijkt te zijn - de Amerikanen op zeer korte termijn overgaan tot een andere fase, waarin het actief oppakken van de verantwoordelijken voor de aanslagen centraal staat? 3. Vreest de regering niet het dat het te lang uitblijven van een overstap naar de tweede fase de proportionaliteit van de luchtbombardementen ondergraaft? 4. Deelt de regering de positie van premier Verhofstadt die zegt dat "het duidelijk is dat wij nooit mee zullen doen aan een breder wereldconflict" en een verdere verbreding van de acties afwijst?

Daarnaast willen wij een duidelijk oordeel van de regering over de wenselijkheid van een bombardementspauze. 1. Wat vindt het kabinet van de oproep van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Mary Robinson? 2. Is het kabinet ook bereid zich te verstaan met de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Ruud Lubbers en zijn oordeel te vragen over de noodzaak van een bombardementspauze, teneinde humanitaire hulp op grotere schaal mogelijk te maken? 3. Acht de regering het zowel om militair-strategische redenen (de overstap naar een 2e fase) als om humanitaire redenen niet verstandig om als EU te pleiten voor een bombardementspauze dan wel een substantiële reductie van de luchtbombardementen?

Wij denken dat het voor alle fracties nuttig is om voorafgaand aan de beide kamer-debatten van de regering te weten hoe zij denkt over de evaluatie van de bombarde-menten en de wenselijkheid van een pauze of een substantiële reductie in intensiteit van de acties. Wij verzoeken jullie dan ook om ons verzoek te ondersteunen tijdens de procedure vergadering die morgen om 13.30 uur door de Commissie Buitenlandse Zaken wordt belegd.

Met vriendelijke groet,

Farah Karimi
Paul Rosenmöller