Gemeente Steenbergen

Bekendmaking aanwijzing Rijksmonumenten
De burgemeester maakt ingevolge artikel 4 van de Monumentenwet 1988 bekend dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de hierna volgende objecten heeft aangewezen als beschermd monument:


- Afgeslechtedijk 8 te Steenbergen

- Halsterseweg 5 te Steenbergen

- Welbergsedijk 22 te Steenbergen

- Kruislandsedijk 38 te Kruisland

- Langeweg 63 te Kruisland

- Boompjesdijk 10 te Dinteloord

- Havenweg 63 te Dinteloord

- Noordzeedijk 113 te Dinteloord

- Achterstraat 13 te Nieuw-Vossemeer

- Tolsedijk 10 te Nieuw-Vossemeer

Het aanwijzingsbesluit ligt vanaf maandag 22 oktober tot en met 3 december 2001 gedurende 6 weken ter inzage op de afdeling VROM, Havenpad 1.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit is bekend gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het beluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Tenminste de beschikking of een kopie daarvan moet bij het bezwaarschrift worden gevoegd.

---

Strooiroutes

De volgende strooiroutes zijn opgesteld.

Route 1

Bronkhorststraat, Busstation, Lieve Vrouwepoort, Geert Vinckestraat, Kromme Elleboog, Fabrieksdijk, Oostdam, Westdam, David van Orliensstraat, Solmsbolwerk, Noordwal, Nieuwstad, Vestinghlaan, Lindenburghlaan, Eiland van Nassau.

Steenbergseweg, Westvoorstraat, Havenweg, keren over de Brug-Sasdijk, keren bij blusboot, Molendijk, Noordzeedijk, Kreekweg, parallelweg Noordlangeweg, Dorus Rijkersstraat, Karel Doormanstraat, Piet Heynstraat, De Ruyterstraat, toegangspad bejaardenhuis, Witte de Withstraat, Zuideinde, Westgroeneweg, Westerstraat, Molendijk, Stellingmolen, Wipmolen, Van Heemskerckstraat, Oostgroeneweg, Oosterstraat, Oostvoorstraat, Stoofdijk, Groene Kruisstraat, Pr. Irenestraat, Burg. mr H. Popstraat, Westgroeneweg, Groene Kruisstraat, Pr. Marijkestraat, Europastraat, Pr. Willem Alexanderstraat, Oudlandsedijk, Smallendijk, Boompjesdijk, Mariadijk, Bloemendijk, Zuidzeedijk.

Route 2

Van Andelstraat, Graaf Hendrikstraat, Hoogstraat, Moerstraatseweg, Kapelaan Kockstraat, Wipstraat, Molenweg, Van Gaverenlaan, Oudlandsestraat, J.L. Brooijmansdreef, West-Havendijk, Schansdijk, Oude Heijdijk, Burgemeester Catshoeklaan, Assumburgweg, keren bij molen, Moorseweg, Molenweg, De Hoogte, Veerweg, Voorstraat, Achterstraat, Schoolstraat, Hogendijk, Simon Luymesstraat, Van Treslonglaan, Helmich van Doernickstraat, Merijntje Gijzenstraat, Simon Luymesstraat, Johan de Knuytlaan, Lijsterbeslaan, Gerardus Mensstraat, Wenerstraat, Doktersdreefje, Julianastraat, Burg. Janssensstraat, Dortmundstraat, Kloosterstraat, Rubeerdijk, Notendaalsedijk, Pelsendijk, Koeveringsedijk, Stoofdijk, Dorpsweg, Schutbocht, Heensedijk, Boven Sasweg, Oude Vlietpolderdijk, Doornedijkje, Olmendreef, Westlandse Langeweg, Drie Lindekensdijk, Ligneweg.

Route 3

Mosquitostraat, Warwickstraat, Kaaistraat, Grote Kerkstraat, Kerkplein, Kruispoort, Nassaulaan, Afgeslechtedijk, Kruislandsedijk, Langeweg, Molenstraat, Gastelseweg, Kruislandseweg (keren bij stoplichten), Watertorenweg, Noorddonk, Oude Vest, Solmsbolwerk, Leurschans, Kwartier, Boonhil, Brugweg, Princebosseweg, Gagelweg, Steenbergsestraat, Heerlesestraat, Boomdijk, Kapelaan Kockstraat, Corneliusstraat, Kinderbaantje, Pastoor Ermenstraat, J.F.Kennedystraat, Van Nispenstraat, Hoge Bogerd, Laurentiusdijk, Pastoor Kerckerstraat, Welbergsedijk, Welbergswegje, Havendijk, Doornedijkje, Julianastraat, Wilhelminastraat, Emmastraat, Koperslagerij, Drukkerij, Houtzagerij, Leerlooierij, Zilverhoek, Gibsonstraat.

Door derden te strooien

hoofdrijbaan Molenweg Nieuw-Vossemeer, fietspad Molenweg Nieuw-Vossemeer,

Moorseweg rijbaan, parallelweg Zeelandweg Oost Steenbergen, parallelweg Zeelandweg Oost Nieuw-Vossemeer, Stadshillen, Van Wesemaelestraat, Ravelijnstraat, Zuidwal,

Floraplein, Van Brabantstraat, Montenaken, Havenpad, Nieuwstad, Doktersdreefje, Gummarusvelden, Markt, Blauwstraat, Wouwsestraat, Oranjebolwerk, Middenwal, Rozemarijnstraat, Willem de Rooverstraat, Ruiterstallen, Vleeshouwerstraat, Paulus Baxstraat, Zoutstraat, Kruitweg, Jacob van Grimmesteijnstraat, Van Hoogendorpstraat, fietspad Afgeslechtedijk, Kruislandsedijk, Langeweg, fietspad/parallelweg Steenbergseweg Dinteloord, parallelweg Kade, Galgendijk Dinteloord, woonwagencentrum Dinteloord, fietspad Roosendaalseweg, fietspad Gastelseweg.

Roosendaalseweg, Meestoof, Grote Tiende, Meester Molstraat, Graaf Engelbrechtstraat, Markt te Kruisland, de parallelweg en de oprit naar de brug van Sint Philipsland.

---

Subsidies 2002

De gemeenteraad heeft op 27 september 2001 de tweede wijziging van de Subsidieverordening Welzijn vastgesteld. Aan de hand hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders het concept welzijnsplan 2002 vastgesteld. Hierin is aangegeven welke instanties voor welk bedrag in 2002 voor subsidie in aanmerking komen. Het welzijnsplan is inmiddels aan alle subsidieaanvragers toegezonden en ligt samen met de gewijzigde subsidieverordening van 12 oktober tot en met 9 november op de gemeentesecretarie ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen reacties of zienswijzen ten aanzien van het concept welzijnsplan 2002 indienen.

Het concept welzijnsplan 2002 zal in de commissievergadering Welzijn en Economische Zaken van 4 december aanstaande worden behandeld. Vervolgens zal de gemeenteraad dit plan in zijn vergadering van 20 december 2001 definitief vaststellen.

---

Standplaats Westdam

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend voor het in de periode van 28 tot en met 31 december 2001 innemen van standplaats aan de Westdam te Steenbergen, dit ten behoeve van de verkoop van oliebollen. De standplaats mag op genoemde dagen tussen 06.00 uur en 18.00 uur worden ingenomen.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: 'bezwaarschrift'.

---

Deeltaxi

Reeds enkele jaren functioneert in de gemeente Steenbergen het systeem Deeltaxi. Deze vorm van vervoer is tot op heden vooral bedoeld voor mensen met een handicap die in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) daarvoor een pasje hebben. De Deeltaxi brengt mensen binnen het vervoersgebied veilig van deur tot deur naar familie, kennissen, het station of naar evenementen. Ook personen zonder een handicap, de zogenaamde vrije reizigers, kunnen van de Deeltaxi gebruik maken. Zij betalen dan echter iets meer voor hun rit dan de WVG vervoersgerechtigden.

De gemeente Steenbergen heeft, tezamen met de andere deelnemende gemeenten besloten om de Deeltaxiservice op een aantal punten te verbeteren en uit te breiden. Er zal onder andere worden gezorgd voor een betere service, een betere aansluiting op het openbaar vervoersnet en u kunt een rit ruimer van tevoren bestellen. Ook voor 65-plussers wordt er een goedkoper tarief gebruikt dan voor de vrije reizigers. Met deze en nog meer verbeteringen wordt getracht de tekortkomingen bij het normale openbaar vervoer te verminderen of weg te nemen. Vanaf
1 juni 2001 kan voortaan iedereen in het vervoersgebied met Deeltaxi reizen. WVG pashouders betalen f 0,85 per strip, senioren (65-plussers) betalen f 2,00 per strip. Een zogenaamde 'vrije reiziger' betaalt f 2,50 per strip.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Servicepunt Deeltaxi West Brabant: (0900) 2020032 (op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur, f 0,50 per minuut). U kunt ook informatie krijgen bij de balie van de afdeling Sociale Zaken.
Raadsvergadering
: do 25 oktober.

* Wijziging gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant.

* Aankoop van een perceel cultuurgrond aan de Molenweg te Nieuw-Vossemeer en een strook dijktalud aan de Zuidzeedijk te Dinteloord.

* Vervanging vrachtwagen Daf.

* Aanstellen medewerker(ster) in algemene dienst voor inhaalslag gebruikersvergunningen.

* Voorbereidingsbesluit ten behoeve van de ontwikkeling van een gemeenschapshuis met appartementen aan het Raadhuisplein / Westvoorstraat te Dinteloord.
Oranjewijk (perceel hoek Burgemeester Mr. H. Popstraat / Prinses Irenestraat).

* Behandeling huisvestingsaanvragen onderwijs voor het programma en overzicht van 2002.

* Tarieven sporthallen, gymzaal Nieuw-Vossemeer en gemeenschapshuizen 't Cromwiel en De Draaikolk. Deze vergadering begint om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). In deze openbare vergadering mag iedereen, met vooraf verkregen toestemming aan het begin van de
wo 24 okt
: bietentocht 2001 haven Steenbergen.

zo 28 okt
: rommelmarkt in dorpshuis Siemburg te Kruisland. Info tel 532771.

zo 28 okt
: majorette/dance-twirl-concours in sporthal De Buitelstee. Info tel 524798.
Laatste aanpassing uitgevoerd op: vrijdag 19 oktober 2001 .