Nederlandse Vereniging van journalisten

Uit de jaarvergadering

NVJ-Jaarrekening 2000/2001: Groter tekort

'Er is geen reden om de vlag uit te steken', begon penningmeester Jaap Herschel bij de verklaring van de NVJ-jaarrekening 2000/2001. Het bestuur beraadt zich op de reeds ingezette bezuiningsronde. Werd in voorgaande jaren het bestaande tekort deels gedicht door beleggingen, dit jaar waren de opbrengsten daarvan lager. 'We zijn mee down gegaan met de beurs, ondanks onze voorzichtige belegging. Niettemin loop je natuurlijk risico', aldus Herschel.
Het tekort uit de normale verenigingsactiviteiten bedroeg f 294.574. Het toegestane tekort van f 243.000 werd met f 51.574 overschreden. Na buitengewone lasten bedroeg het totale tekort f 565.973, terwijl dit begroot was op f367.000.
Enkele jaren geleden startte de NVJ het beleid om de uitgaven en opbrengsten meer in balans te brengen. De effecten van de 'kaasschaafoperaties' worden weliswaar zichtbaar, maar zijn ook weer voor een deel ongedaan gemaakt door nieuwe activiteiten. Een tegenvaller voor de vereniging waren de lagere contributie-inkomsten dan begroot, tegenover een licht stijgend aantal nieuwe leden (2%). Gezien de reeds hoge organisatiegraad van de beroepsgroep, kan de NVJ niet zonder meer op een voortdurende stijging rekenen.
Tot de buitengewone lasten behoorden ondermeer extra bijdragen aan De Journalist, Journalist's Safety Service (JSS), werkgroep Migranten en Media, Mixed Media en het onderzoek naar de Geschiedenis van de Journalistiek.
Hogere opbrengsten dan beraamd waren ondermeer te danken aan hogere werkgeversbijdragen en advertentieopbrengsten dankzij VillaMedia. Tijdens de Verenigingsraad is besloten het boekjaar te verschuiven. De NVJ hanteerde tot nu toe een afwijkend boekjaar van 1 april tot en met 31 maart, in plaats van een kalenderjaar. Het nieuwe boekjaar gaat in per 1 januari 2002 en sluit af per 31 december. Voortaan zal de jaarvergadering in mei worden gehouden

Geen contributieverhoging
De NVJ zal strenger optreden bij de inkomensopgave van haar leden. Deze opgave bepaalt de hoogte van de contributie. Voortaan wordt een kopie van de jaaropgave gevraagd of - aan freelance-journalisten - een kopie van de WAZ-aanslag. Ongeveer 5.000 leden ontvangen jaarlijks een inlichtingenformulier dat zij moeten retourneren - het merendeel van de dagbladjournalisten valt hier buiten omdat hun contributie collectief via de werkgever wordt geïnd. Indien een lid de gevraagde gegevens na diverse reminders niet terugstuurt - het gaat om zo'n
1.000 leden per jaar - zal uiteindelijk de contributie met twee stappen worden verhoogd.

Mehmet Ülger in bestuur
Mehmet Ülger is toegetreden tot het algemeen bestuur van de NVJ. Ülger vervult de vacature die is ontstaan door het vertrek van Gerard Keijsers. Voorzitter Ron Abram en bestuurslid Cor Groeneweg werden herkozen.

Looneis overeind
De NVJ zegt in haar arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2002 de looneis van vier procent te willen handhaven, indien de inflatie en de komst van de euro niet een hoger percentage rechtvaardigen. Met de huidige economische ontwikkeling is het de vraag af of vier procent overeind is te houden. Bestuurlid Jaap Timmers: 'Ik heb een lichte neiging om in de pas te lopen met de vakcentrale en de discussie daar af te wachten, maar we worden er nu al mee geconfronteerd.' Wilfred Jonkhout (sectie Dagblad) raadde aan niet wankelmoedig te zijn wanneer secties hun leden raadplegen.
Timmers maakt zich zorgen om de snelheid waarmee personeelsstops worden afgekondigd. De arbeidsmarkt wordt krapper, deuren voor afgestudeerde journalisten blijven gesloten en kansen op de freelancemarkt worden kleiner. In haar arbeidsvoorwaardenbeleid wil de NVJ ondermeer een nieuwe instroomregeling voor jonge journalisten, structurele achterstanden inlopen in de beloning van groepen journalisten, zoals bij publieke omroepen en vaktijdschriften. Ook wil de NVJ een CAO voor internetjournalisten invoeren.

VillaMedia 3.0
VillaMedia wordt aangepast en verder uitgebreid. De verschillende NVJ-secties zullen binnenkort makkelijker te vinden zijn. Het vacatureaanbod in de rubriek Prikbord wordt overzichtelijker gemaakt. De site bedient inmiddels verschillende organisaties, zoals de werkgroep Migrant&Media, www.internetjournalist.nl en binnenkort ook het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. De sectie Freelance overweegt een eigen site te beginnen.