---

Inzake onrechtmatigheid steun aan aanvallen op Afghanistan

Kort geding tegen de Nederlandse Staat

Persbericht

Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' Utrecht, 18 oktober 2001 - Op vrijdag 19 oktober, aanvang 12:00, dient bij het Paleis van Justitie in Den Haag een kort geding tegen de Nederlandse staat met als inzet: de onrechtmatigheid van de gewapende aanvallen tegen Afghanistan en de Nederlandse steun daaraan.
De Vereniging van Juristen voor de Vrede heeft het initiatief genomen om de Staat in kort geding te dagvaarden in verband met de steun die de Nederlandse regering heeft uitgesproken voor de Amerikaans-Britse acties tegen Afghanistan. De NCPN, De Groenen, het Haags Vredes Platform en Vrouwen voor Vrede hebben zich hierbij aangesloten.
De basis voor het kort geding is dat de gewapende aanvallen tegen Afghanistan niet rechtmatig zijn. Het volkenrecht verbiedt staten om militair geweld tegen andere staten te gebruiken. Van dat verbod kan door een staat uitsluitend worden afgeweken in geval van zelfverdediging tegen een gewapende aanval door een andere staat.
Daarnaast kan de Veiligheidsraad besluiten dat militaire middelen nodig zijn om de internationale vrede en veiligheid te herstellen. Beide uitzonderingen op het geweldsverbod zijn niet aan de orde. Terroristische aanslagen zoals die van 11 september, zijn geen gewapende aanvallen door een staat. Verder vormden die aanslagen voor de Veiligheidsraad geen reden om te besluiten tot de inzet van militaire middelen.
De eisers verlangen een rechterlijk verbod van steunverlening door de Staat aan de gewapende acties van de Verenigde Staten en diens bondgenoten.
Verder willen de eisers dat de rechter de Staat opdraagt om aan de Veiligheidsraad, de Algemene Vergadering en aan de Secretaris-Generaal van de VN de mededeling te doen dat de gewapende acties tegen Afghanistan onrechtmatig zijn. Het kort geding is op vrijdag 19 oktober a.s. te 12.00 uur, Paleis van Justitie te Den Haag.
De eisers in het kort geding zijn tevens aangesloten bij het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog', initiatiefnemer van de landelijke vredesdemonstratie in Amsterdam, op zaterdag 20 oktober.

---

Noten voor de pers:


* woordvoerder namens de Vereniging van Juristen voor de Vrede is: Mr. Meindert Stelling, 0172-473687

* De tekst van de dagvaarding van de Vereniging van Juristen voor de Vrede vindt u op: www.ddh.nl/vrede/nieuws/2001/vjv0610.html

_____