Gemeente Wieringen


- Bouwen en wonen (19 oktober 2001)

- Ter inzage, wet op de Ruimtelijke Ordening (19 oktober 2001)
- Begroting dienstjaar 2002 (19 oktober 2001)
- Algemene wet bestuursrecht (19 oktober 2001)
- Algemene wet bestuursrecht (burgemeester) (19 oktober 2001)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (19 oktober 2001)
- Rectificatie Bouwen en Wonen (19 oktober 2001)
- Ter inzage, wet op de Ruimtelijke Ordening (19 oktober 2001)
- Overlast spreeuwen Kerkplein (21 augustus 2001) Bouwen en wonen
(19 oktober 2001)
Ingestemde melding

verzonden 19 september 2001:
het oprichten van een serre op het perceel Parklaan 25.

Op de genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de goedgekeurde melding. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 19 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage Wet Ruimtelijke Ordening (19 oktober 2001)

artikel 19 lid 1/2/ 3 wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van maandag 22 oktober 2001 gedurende 4 weken bouwplannen ter inzage, welke strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft de bouwplannen voor:

- het oprichten van een opslagloods met bedrijfswoning gelegen op een perceel aan de zuidzijde van de Nieuwlanderweg (lid 1);
- het oprichten van 6 woningen type Wieringen voor het bouwplan Slingerweg II (lid 2);

- het oprichten van een aanbouw op het perceel Van Hengelstraat 14 (lid 3).

Ons college is voornemens om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 1, 2 en 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, telefoonnr., 0227-594396.

Hippolytushoef, 19 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Begroting dienstjaar 2002 (19 oktober 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen brengen ter openbare kennis dat de begroting van baten en lasten van het dienstjaar 2002 is aangeboden aan de gemeenteraad ter behandeling in zijn openbare vergadering van 8 november 2001. Tot de dag van behandeling in de raad ligt de begroting voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie en is deze tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges algemeen verkrijgbaar gesteld.

Hippolytushoef, 19 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (19 oktober 2001)

Op 16 oktober 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Onder voorwaarden verleende gebruiksvergunning aan J.G.M. Theunissen (CMS Trainingen) voor het gebruik van een Kazemat.

Verleende kapvergunningen aan:

- J.L. Lont voor het kappen van 1 berk en 1 kastanjeboom, perc. De Weel 24;

- J.B. de Jong voor het kappen van 3 berken, perc. Beatrixstraat 14;
- Ambtshalve verleende vergunning voor het kappen van 2 kastanjebomen, perc. Hortensialaan (zwembad De Venne);

- M.W. Bats voor het kappen van 1 populier, perc. Klieftstraat 60;
- R.P. Bos voor het kappen van 6 linden, perc. Noord-Gesterweg 22a.
Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 19 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (19 oktober 2001)

De burgemeester heeft op 16 oktober 2001 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:

Verleende vergunning aan Metafoor (namens organisatie IJsselmeerloop) voor het houden van de 14e IJsselmeerloop 27 en 28 oktober a.s.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 19 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Voornemen om kapvergunning te verlenen (19 oktober 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:


- de heer Van Gasteren, IJsselmeerstraat 24 te Den Oever voor 4 wilgen in de achtertuin.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 3 november 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 19 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Rectificatie bouwen en wonen (19 oktober 2001)

A. Ontvangen melding

ontvangen 11 oktober 2001:
het oprichten van een erker op het perceel Gemeenelandsweg 120.

B. Verleende bouwvergunningen

Verzonden 16 oktober 2001:
het veranderen van Hotel Zomerdijk op het perceel Zwinstraat 65; het oprichten van een opslagloods op het perceel naast het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Haventerrein;
het oprichten van een opslagloods op het perceel Molenveld 11; het veranderen van een bovenwoning op het perceel Voorstraat 10.

C. Verleende sloopvergunning

Verzonden 16 oktober 2001:
Het slopen van een aanbouw op het perceel Stroeërweg 34.

D. Ingetrokken aanvraag om bouwvergunning

Het veranderen vergroten van een visrestaurant op het perceel Haventerrein 6.

De onder A genoemde aanvraag kan worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).
Tegen de onder B en C genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 19 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage, wet op de Ruimtelijke Ordening (19 oktober 2001)

artikel 19 lid 2/ 3 wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van dinsdag 16 oktober 2001 gedurende 4 weken bouwplannen ter inzage, welke strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft de bouwplannen voor:

- het vergroten van een woning op het perceel Stroeërweg 34 (lid 2);
- het oprichten van een duivenhok op het perceel Laan Bloys van Treslong 25 (lid 3).

Ons college is voornemens om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 en 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Hippolytushoef, 19 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Wet milieubeheer (16 oktober 2001)