Partij van de Arbeid

Den Haag, 19 oktober 2001

Vragen van het lid Schoenmakers (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie

1.

Bent u bekend met de kwestie S.L.? (*)

2.

Bent u, niettegenstaande het oordeel van de ombudsman, van mening dat de Raad voor de Kinderbescherming toch heeft voldaan aan de eis van hoor en wederhoor met de ouders van S.L.? (*)

3.

Deelt u het standpunt dat de intake destijds niet is verricht op basis van een genoegzame instructie? Zo ja, welke wijziging(en) zijn sedertdien (desondanks) doorgevoerd?

4.

Bent u van mening dat van de verdachtmaking van misbruik van de dochter door de moeder geen enkel bewijs is geleverd?

Begrijpt u dat aan de sociaal-psychologische leefsituatie van het betrokken gezin ernstige schade is berokkend en de ouders daardoor zijn genoodzaakt aan hun dochter elders een onbezwaarde leefsituatie aan te bieden tegen hoge financiële lasten?

5.

Zou de oplossing van dit probleem niet eerder via mediatie tot een eindoplossing kunnen worden gebracht, dan door middel van de door u geadviseerde procedure via de rechter?

(*) Omwille van de privacy worden initialen gebruikt